eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoki › "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Skoki"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Skoki"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skoki

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Skoki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572140583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciastowicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Skoki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-085

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 8925 800

1.5.8.) Numer faksu: (61) 8925 803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-skoki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skoki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Skoki"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99834cbb-d48d-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030350/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Skoki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie
czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki do konkretnego wykonawcy. 3. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 5. Wykonawca, przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. 6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl. 8. Informacje dotyczące wymogu podpisu elektronicznego zostały zawarte w dokumencie SWZ danego postępowania ( rozdz. XIV, ust. 1-37).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zostały zamieszczone w dokumencie SWZ danego postępowania (rozdział II)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania zostały zamieszczone w dokumencie SWZ danego
postępowania ( rozdz. II, ust. 1, pkt 8 b-c).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Skoki” polegającej na:

a. Opróżnianiu koszy ulicznych:
- na odpady komunalne, o pojemności od 35 l do 60l, w ilości 257 szt., zlokalizowanych na terenie gminy Skoki wraz z transportem odpadów, uporządkowaniem i utrzymaniem czystości wokół koszy,
- na psie odchody w ilości 8 szt. o pojemności ok. 50l zlokalizowanych na terenie miasta Skoki,
- Zamawiający zastrzega, iż liczba koszy w trakcie trwania umowy może zostać zwiększona o maksymalnie 10 sztuk (Zamawiający zastrzega sobie prawo ustawienia w czasie trwania umowy, dodatkowych koszy w nowych lokalizacjach na terenie gminy Skoki). Wykonawca winien uwzględnić to przy sporządzaniu oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje tereny położone na obszarze miasta i gminy Skoki.

b. Opróżnieniu 23 szt. pojemników ustawionych w obrębie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych jako kąpieliska, użytkowane sezonowo na terenie gminy Skoki. Wykonawca odpowiada za zapewnienie pojemników, ich dostarczenie oraz ustawienie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca pojemniki odbiera i utylizuje we własnym zakresie.

c. Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z akcji interwencyjnych (np. opon , odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, itp.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy większy zakres rzeczowy usługi (tutaj: opróżnianiu koszy ulicznych, koszy na psie odchody, pojemników, odbiorze i zagospodarowaniu odpadów) niż wskazany w załączniku nr 8 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, przy czym łączna wartość zwiększonych usług nie może przekraczać 20% podstawowej wartości zamówienia („Opcja”).

Ponadto Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania Umowy zlecenie większego zakresu usługi poprzez przedłużenie obowiązującej umowy do maksymalnie 4 miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu jej trwania.

Podstawą określenia wartości zwiększonych świadczeń są ceny jednostkowe świadczeń określone w Ofercie.

W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów świadczeń wchodzących w zakres usługi i wycenionych przez Wykonawcę w Ofercie.

W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego możliwym jest wydłużenie czasu trwania umowy o maksymalnie 4 miesiące, przy czym możliwe jest jednokrotne przedłużenie umowy 4 miesiące, ale również kilkukrotne przedłużenie o okres nie krótszy niż miesiąc (np. o miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, cztery miesiące ).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia wynikającego z bieżących potrzeb Zamawiającego

O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, w którym zadanie objęte opcją winno być realizowane przez Wykonawcę. Wraz z informacją o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie uruchomionego prawa opcji oraz dane niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi (częstotliwość i rodzaje oraz ilość pojemników, itp.). Rozliczenie za zrealizowany przez Wykonawcę zakres usług objęty opcją będzie dokonywane przy zastosowaniu zryczałtowanych cen miesięcznych wynikających z oferty Wykonawcy. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przewidziane dla wykonania zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio do zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

WAŻNE! Wykonujący usługę opróżniania koszy ulicznych będzie wytwórcą opadów, a nie odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości. Wymogi stawianie przedsiębiorcy będącemu wytwórcą odpadów odnośnie transportu odpadów (względnie zwolnienia z takich wymogów) określa w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jeżeli przedsiębiorca jest wytwórcą odpadów wówczas na transport wytworzonych odpadów nie musi mieć zezwolenia ani wpisu do rejestru. Jednocześnie podmiot wykonujący tego typu usługę, jeżeli sam nie transportuje odpadów do odpowiedniej instalacji, jest obowiązany do zlecenia transportu posiadaczowi odpadów posiadającemu wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące tego warunku:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (sumę ubezpieczenia) nie mniejszą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dot. zdolności technicznej w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, iż będzie dysponował co najmniej:
a) 1 specjalistyczny pojazd przystosowany do odbioru odpadów z koszy ulicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1689 ze zmianami ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia wraz z informację o podstawie dysponowania tymi zasobami – przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 7 do SWZ, zgodnie z Rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie oddział w Skokach nr rachunku 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022  z dopiskiem „Wadium – ZP.271.27.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza zaleca się załączenie do oferty potwierdzenia przelewu.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Skoki;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, zgodnie z wymogami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia,
tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej, a jego treść winna zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.
9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X SWZ, przy czym:
a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 4.2, 4.3 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 i 4.
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 4.1) SWZ składa każdy z nich.
11. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umig_skoki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.