eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY-BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015740188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Modlińska 190

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225103620

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfo.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfo.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9aa0743-f214-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019797/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do DBFO Białołęka oraz placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje są zawarte w Rozdziale VIII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Białołęka m.st. Warszawy (ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa). Kontakt z Administratorem: mail: inspektor@dbfo.waw.pl; tel. ( 22 ) 51 03 620.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.II.GSZ.2411.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 357948,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach

33711900-6 - Mydło

39525000-8 - Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

39831000-6 - Preparaty piorące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39833000-0 - Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: imiennie dedykowany opiekun klienta

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie umowy sukcesywnych (nie jednorazowych) dostaw środków czystości i chemii gospodarczej trwających minimum 6 m-cy (bez przerwy) o wartości co najmniej 250 000,- zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty;
b) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.
c) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ. Jeśli inny podmiot nie udostępnia zasobów, oświadczenie nie jest wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) wypełniony Formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
b) karty charakterystyki i/lub opisy techniczne i/lub karty katalogowe wszystkich produktów znajdujących się w formularzu cenowym (załącznik nr 3). Każdy opis produktu powinien być opisany numerem pozycji formularza cenowego (załącznik nr 3),
c) w przypadku oferowania produktów równoważnych – załącznik nr 7 do SWZ,
d) w przypadku oferowania produktów równoważnych – dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, to jest w szczególności:
- dane techniczne
- karty katalogowe/karty charakterystyki
- zdjęcia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) wypełniony Formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
b) karty charakterystyki i/lub opisy techniczne i/lub karty katalogowe wszystkich produktów znajdujących się w formularzu cenowym (załącznik nr 3). Każdy opis produktu powinien być opisany numerem pozycji formularza cenowego (załącznik nr 3),
c) w przypadku oferowania produktów równoważnych – załącznik nr 7 do SWZ,
d) w przypadku oferowania produktów równoważnych – dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, to jest w szczególności:
- dane techniczne
- karty katalogowe/karty charakterystyki
- zdjęcia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
b) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
c) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą uzasadnienia zastrzeżenia wskazanych informacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 Ustawy przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w poniższym zakresie:
a) zmiany stawki VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto przy wzroście stawki VAT nie może ulec zmianie);
b) zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie
z terminem obowiązywania ww. przepisów;
c) zmiany ilości sztuk w opakowaniu/wielkości opakowania (inny sposób konfekcjonowania) z zachowaniem ogólnej (łącznej) zamawianej ilości danego asortymentu po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego;
d) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie;
e) zmiany danych Wykonawcy;
f) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
g) zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie powoduje modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy;
h) zmiany umowy, których wartość jest niższa niż 10 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postepowania wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.