eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Przebudowa drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 219

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdomm@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff386a52-c983-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049357/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff386a52-c983-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff386a52-c983-11ee-a84d-d63fc4d19e65
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty e-mail zdpmm@wp.pl (szczegóły opisane w Rozdziale 8 SWZ). Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić sposób komunikacji odmienny niż przyużyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ . Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
1.1 Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” (Platforma e-Zamówienia) widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
1.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inne niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) składane są przez Wykonawcę elektronicznie za pośrednictwem:
1.2.1 formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”). Za pośrednictwem tych formularzy odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. „Formularz do komunikacji” umożliwia również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”),
1.2.2 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty e-mail zdpmm@wp.pl (nie dotyczy składania ofert). W związku z powyższym w interaktywnym formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej,
1.2.3 w przypadku komunikacji w sposób inny (np. ePUAP, poczta e-mail) niż przy użyciu Platformy e-Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić odmienny sposób komunikacji.
1.3 Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych: .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddające dane kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub nr sprawy lub identyfikatorem postępowania dostępnym na Platformie e-Zamówienia.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz mieć nadane odpowiednie uprawnienia w „Panelu zarządzania” w zakładce „administrowanie użytkownikami”. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz informacje w zakładce „Centrum Pomocy” („Zakładanie konta użytkownika”).
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie.
6. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Pozostałe wymagania zostały opisane w Rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: zdpmm@wp.pl
1.2 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt: e-mail iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8 posiada Pani/Pan:
1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9 nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.3.272.14.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi powiatowej na terenie powiatu mińskiego” tj. przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 1+180 do km 2+013
Zakres robót obejmuje m. in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniami, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki i betonu asfaltowego, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie odwodnienia w postaci rowów przydrożnych, wykonanie kanału technologicznego, wykonanie oznakowania pionowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 15 do SWZ – dokumentacja określająca przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232452-5 - Roboty odwadniające

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

34992200-9 - Znaki drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w kontroli nad robotami budowlanymi

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1.3.1 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.000.000,00 PLN
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z Rozdziałem 20 pkt 1.2 SWZ) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca (firma) spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:
1.4.1 wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia) o wartości zrealizowanych robót minimum 900.000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające co najmniej na wykonaniu: nawierzchni jezdni (drogi) bitumicznej / betonowej (droga publiczna, droga wewnętrzna; Zamawiający nie uzna wykonywania nawierzchni bitumicznej/betonowej na ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo-rowerowych, ciągach pieszo-jezdnych, placach, targowiskach, parkingach itp.) oraz nawierzchni z kostki / płyt chodnikowych (chodnik, zjazd, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, ciąg pieszo-jezdny, plac, targowisko, parking itp.), przy czym Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.
1.4.2 dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług:
a) kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne oraz należącym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne,
b) kierownikiem robót posiadającym dopuszczalne przepisami uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważne oraz należącym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne.
Warunek dysponowania osobami zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która posiada wszystkie wymagane uprawnienia w specjalnościach koniecznych do realizacji danego zadania lub niezależnymi osobami z poszczególnymi uprawnieniami w specjalnościach koniecznych do realizacji danego zadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. A jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów także na podstawie złożonego oświadczenia podmiotu, które stanowi wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z Rozdziałem 20 pkt 1.2 SWZ): wykazu robót budowlanych wraz z dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz wykazu osób.
W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje:
a) wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
b) uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także
c) zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans granicznych.
1.5. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w SWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm . Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
2. Udostępnianie zasobów - zgodnie z rozdziałem 19 pkt 2 SWZ.
3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia - zgodnie z rozdziałem 19 pkt 3 SWZ.
4. Regulacje dotyczące podwykonawstwa - zgodnie z rozdziałem 19 pkt 4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
1.1. oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ);
1.2 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
1.3 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 12 do SWZ)
2. Dokumenty wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
2.1 zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3. Dokumenty Podwykonawców:
3.1. jeżeli wykonawca powołuje się na Podwykonawcę będącym podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3
4. Dokumenty podmiotów udostępniających zasoby:
4.1 jeżeli wykonawca powołuje się na podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.000.000,00 PLN,
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ);
3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Wzór tabeli – wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 10 do SWZ, do którego należy dołączyć dowody)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1 formularz ofertowy – interaktywny formularz znajdujący się na Platformie e-Zamówienia
2 kosztorys ofertowy – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Zaleca się, w celu usprawnienia weryfikacji kosztorysu w zakresie omyłek rachunkowych, dołączenie kosztorysu ofertowego również w formacie .xlsx lub .xls
3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
3.1 w przypadku samodzielnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa Wykonawca zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
3.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
4 oświadczenie, złożone na interaktywnym formularzu ofertowym, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna);
5 pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
6 pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7 zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wraz z oświadczeniami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ – jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.
8 wadium złożone zgodnie z Rozdziałem 26 SWZ
9 Do oferty można załączyć tabelę, o której mowa w Rozdziale 16 pkt 2.3 SWZ (jeśli Wykonawca chce uzyskać punkty w danym kryterium do oferty musi załączyć tabelę zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ zawierającą wytyczne zawarte w Rozdziale 16 pkt 2.3 SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Nr 83 9226 0005 0001 4022 2000 0020, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na: …………………………………………”
5. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wskazanym w pkt 4.
8. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub (elektronicznym) podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
9. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna), musi zawierać:
9.1 wskazanie nazw wszystkich konsorcjantów lub podanie informacji, że Wykonawca (LIDER) działa w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub
9.2 zapisy w treści gwarancji/poręczenia mówiące o poszerzeniu odpowiedzialności wystawcy gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium wystąpią „z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada” lub „z przyczyn, za które Wykonawca jest odpowiedzialny” lub
9.3 zapisy w treści gwarancji/poręczenia, że odpowiedzialność odnosi się nie tylko do okoliczności leżących po stronie wykonawcy, ale również po stronie podmiotów z nim powiązanych, współwykonawców itp
10. Pozostałe regulacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale 26 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
1 Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców (każdy z osobna) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub określają pełnomocnika do reprezentacji i wówczas wraz z ofertą przesyłają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo składa się w formie określonej w Rozdziale 11 pkt 6 ppkt 6.7 SWZ.
2 Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5 W przypadku, o którym mowa w pkt 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają na interaktywnym formularzu oferty w części pn. „Informacje dodatkowe” oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oraz oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania ustalonego etapu robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki po pisemnym wystąpieniu Wykonawcy o udzielenie zaliczki zawierającym:
1) kwotę wnioskowanej zaliczki
2) wskazanie na podstawie zaakceptowanego harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit c) projektowanych postanowień umowy, zakresu robót na których realizację zostanie wykorzystana zaliczka
3) numer rachunku na który zaliczka ma zostać wypłacona
3. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawić Zamawiającemu fakturę VAT (tzw. fakturę zaliczkową) w wysokości otrzymanej kwoty.
4. Pozostałe regulacje dotyczące zaliczki i sposobu jej rozliczenia zostały określone w § 7 projektowanych postanowień umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp w paragrafie 17 projektowanych postanowień umowy określił okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, Wykonawca przekaże je w wydzielonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, zaznaczając jednocześnie w Formularzu ofertowym pole „Oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnianie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Ww. dokumenty należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.