eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" w ZakopanemOgłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62491923-d558-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101744/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
2. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
2.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”
2.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl
Ofertę można złożyć tylko na wskazanej platformie pod adresem
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2 Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
1.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
1.4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
3.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
3.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
4. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
4.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”
4.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres
e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich wpływu na Platformę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 RODO informujemy uprzejmie, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, który jest „Administratorem” danych (tel.: 18 20 016 26, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@szpitalodrodzenie.pl).
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia przez Szpital przetargu/konkursu p.n.: „Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem”, znak referencyjny: A.ZP-271-4/24 oraz zawarcia po jego rozstrzygnięciu umów/umowy o charakterze cywilnoprawnym z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu/konkursu oraz do realizacji umów oraz do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej lub też obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonego przetargu/konkursu.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek wzięcia udziału w przetargu/konkursie i zawarcia umowy. Dane osobowe nie są profilowane ani poddane zautomatyzowanym procedurom podejmowania decyzji, nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, są natomiast przekazywane instytucjom kontrolującym, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, podmiotom dostarczającym oprogramowanie umożliwiające procesy przetwarzania danych, obsłudze prawnej w przypadkach sporów dotyczących umowy lub przebiegu przetargu/konkursu, Archiwum Państwowemu.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadkach postępowań finansowanych ze środków UE – przez okres trwałości projektu). Jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza wyżej podane okresy, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy powiększony o okres, przez jaki możliwe jest dochodzenie roszczeń na jej podstawie.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w wyżej określonych celach, mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych (w zakresie, w jakim nie wpłynie to na realizację przez Szpital jego obowiązków wynikających z przepisów i umów, na możliwość obrony Szpitala przed ewentualnymi roszczeniami czy dochodzenia przez Szpital roszczeń związanych z zawartą umową),
6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Szpital przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.ZP-271-4/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku przyszpitalnego (część należąca do szpitala wraz z klatką schodowa) o pow. ok. 8500 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30 m² wentylatornia na strychu i ok. 470 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych/diagnostycznych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy winni spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250.000,00 zł;
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 usługę obejmującą sprzątanie i dezynfekcję wraz z utrzymaniem czystości w jednostkach służby zdrowia przez okres co najmniej 1 roku, o powierzchni nie mniejszej niż 2 500 m².
2) dysponuje odpowiednim sprzętem do sprzątania i dezynfekcji, zapewniającym stałe utrzymanie czystości w tym: zestawem profesjonalnych wózków do sprzątania, szorowarkami, polerkami, parownicą, wózkami do transportu bielizny i odpadów pojemnikami do przenoszenia badań i innym sprzętem niezbędnym do utrzymania czystości;
3) że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: osobą nadzorującą, posiadającą wiedzę specjalistyczną w zakresie higieny szpitalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej i zasad dezynfekcji oraz posiadającą min. wykształcenie średnie i 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób albo 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób;

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 2.
4). Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (szczegółowo określonych w Rozdziale XI pkt. 1.2.3 SWZ):
1) wykonawca składa dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku w rozdziale XI pkt 1.2.3 SWZ.

2. zdolności technicznej lub zawodowej (szczegółowo określonych w Rozdziale XI pkt. 1.2.4 ppkt 1), 2) i 3) SWZ):

1) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 9 do SWZ wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 10 do SWZ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
3) wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 11 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w rozdziale XI pkt. 1.2.4 3)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu dokonania oceny ofert zgodnie z kryterium jakości określonym przez zamawiającego w rozdziale XXII SWZ należy dostarczyć oświadczenie Wykonawcy w zakresie metod/technik oraz sposobu sprzątania uwzględniającego wytyczne zawarte w Instrukcji utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz proponowanego grafiku pracy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawca przedkłada oświadczenie w zakresie:
- metody/techniki sprzątania (jeżeli wybór więcej niż jednej techniki/metody, należy w oświadczeniu wskazać miejsce/ sposób ich wykorzystania np. system kuwetowy oddziały szpitalne, pracownie, biura, a system dwu-wiaderkowy np. zaplecze techniczne – piwnice),
- wykaz zastosowanego sprzętu ze wskazaniem miejsc jego wykorzystania, wykaz proponowanych środków dezynfekcyjnych (w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi),
- wykaz innych środków chemicznych zastosowanych do utrzymania czystości, plan higieny/algorytmy sprzątania tzn. co, czym, w jaki sposób, kiedy, ile razy (schematy które mają się znaleźć na wózkach serwisowych - osobno czynności wykonywane codziennie, tygodniowo, miesięcznie/kwartalni/gruntowne sprzątanie),
- organizację pracy ekipy sprzątającej z uwzględnieniem całodobowego zapewnienia usługi, grafik pracy, sposób komunikowania się z pracownikami, dostępność pracowników, dokumentację dotyczącą wykonywanych prac i dezynfekcji, zeszyty kontroli, harmonogram utrzymania czystości i dezynfekcji wind szpitalnych uwzględniając ich wykorzystanie do transportu zarówno pacjentów /odpadów /materiałów czystych/bielizny/ żywności/, itp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Formularz Oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty załącznik nr 6 do SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 6 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku)
2 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w Rozdziale XV SWZ.
4 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 1.2.1 SWZ (jeżeli dotyczy) wg wzoru załącznik nr 12 do SWZ;
5 Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg. wzoru załącznik nr 13 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane;
5. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa:
- w rozdziale XI pkt. 1.2.3 i 1.2.4 pp. 1) - Wykonawcy mogą spełniać łącznie w taki sposób, że warunek musi spełniać jeden z Wykonawców;
- w rozdziale XI pkt. 1.2.4 pp. 2),3) SWZ, Wykonawcy mogą spełniać łącznie tj. co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy łącznie ).
7. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale XIII pkt 1 i 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie oświadczenia Stron zmierzające do zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) zmiany cen z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT usług będących przedmiotem niniejszej umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto;
2) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że są to zmiany dopuszczalne ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
3) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia, ewentualnie jego rozszerzenia w granicach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
4) zmiany osoby nadzorującej o której mowa w § 1 ust.2 pkt 3 umowy Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą zgodne z określonymi w tym zakresie warunkami SWZ.
4. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany, strona wnioskująca przedłoży założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany umowy, a w szczególności założenia dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu jest pisemne zwrócenie się jednej ze stron, o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia faktycznego oraz wyrażenie zgody przez drugą ze stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.