eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chęciny › Wykonywanie usług pralniczych w pralni Wykonawcy.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług pralniczych w pralni Wykonawcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerwona Góra 10

1.5.2.) Miejscowość: Chęciny

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-060

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czerwonagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług pralniczych w pralni Wykonawcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1ed16ce-d557-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze
https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS.
Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych
przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała
w Czerwonej Górze, ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na
zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Korzystanie z Platformy Przetargowej
jest dla Wykonawców bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią art. 63 ust 2 Pzp ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art.
125 ust 1 u.p.z.p. pod rygorem nieważności składa się:
• w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym art. 781 ustawy Kodeks Cywilny) tj. w postaci elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z
dnia 5 września 2016 r. „o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.) przez osoby/ę
uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
• w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym przez Wykonawcę w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 1517 i 2320),
• w postaci elektronicznej podpisanej podpisem osobistym przez Wykonawcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel./fax (41) 346-52-40, e-mail: przetargi@czerwonagora.pl; inspektor ochrony danych osobowych: Pan Wiesław Loch tel. Tel: 41/ 346-55-45 wew.211, e-mail: iod@czerwonagora.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-0280-2024, prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-0280-2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usług pralniczych w pralni Wykonawcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do zdolności ekonomicznej lub finansowej został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) oraz:
1.1. wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000 PLN.
2. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) oraz:
2.1. wykonawca musi wykazać wykonanie minimum 1 usługi prania min. 100 000 kg bielizny rocznie na rzecz szpitala, przez okres kolejnych min. 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 6 do SWZ.
2.2. wykonawca musi wykazać narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne wykonawcy usług, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. wykonawca musi dysponować dwoma środkami transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej lub jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu uniemożliwiającym kontakt bielizny czystej i brudnej wg załącznika nr 7 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1.1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 250 000 zł;
1.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług (wg załącznika nr 6 do SWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca musi się wykazać wykonaniem minimum 1 usługi prania na rzecz szpitala dotyczącą kontraktu na minimum 100 000 kilogramów.
1.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – min. dwa środki transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej lub jeden środek transportu przystosowany do przewozu uniemożliwiającym kontakt bielizny czystej i brudnej wg załącznika nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, żąda przedmiotowych środków dowodowych:
1.2. technologię prania (opis);
1.3. karty charakterystyki, atesty, certyfikaty, ulotki wszystkich środków piorących i dezynfekujących jakie będą używane w procesie prania bielizny szpitalnej;
1.4. opinię wydaną przez organ właściwy ds. sanitarno- epidemiologicznych potwierdzającą, iż zakład pralniczy Wykonawcy spełnia wymogi do prania bielizny szpitalnej;
1.5. aktualne zaświadczenie lub inny dokument wydany przez Państwową Inspekcję Sanitarną właściwą dla siedziby Wykonawcy, potwierdzające, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji Sanitarnej;
1.6. decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu samochodów dostawczych do transportu bielizny szpitalnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Można uzupełnić:
1.2. technologię prania (opis);
1.3. karty charakterystyki, atesty, certyfikaty, ulotki wszystkich środków piorących i dezynfekujących jakie będą używane w procesie prania bielizny szpitalnej;
1.4. opinię wydaną przez organ właściwy ds. sanitarno- epidemiologicznych potwierdzającą, iż zakład pralniczy Wykonawcy spełnia wymogi do prania bielizny szpitalnej;
1.5. aktualne zaświadczenie lub inny dokument wydany przez Państwową Inspekcję Sanitarną właściwą dla siedziby Wykonawcy, potwierdzające, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji Sanitarnej;
1.6. decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu samochodów dostawczych do transportu bielizny szpitalnej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
2. Dowód wpłaty wadium (forma dokumentu – oryginał). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
depozytowy Zamawiającego, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie oryginału należy dołączyć do oferty.
2.1. Uwaga: w przypadku wnoszenia wadium w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach (zgodnie z zapisem
w części XI SWZ) wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem Platformy, oryginalnego dokumentu w formie
elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony
gwaranta/ poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie określonym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ – załącznik nr 3 do SWZ,
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SWZ – załącznik nr 4a i 4b do SWZ,
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli dotyczy – załącznik nr 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących for¬mach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy Zamawiającego: BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011 z adnotacją „Wadium w sprawie nr ZP-0280-2024”.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w powyższym ust. 3 pkt 3.2, 3.3 i 3.4 wymagane jest załączenie do oferty, oryginalnego dokumentu w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/ poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.1 Gwarancja wadialna jest bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz musi umożliwiać beneficjentowi skorzystanie z niej w formie żądania zapłaty przesłanego: a) na adres mailowy gwaranta w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego; lub b) na adres gwaranta w formie pisemnej z podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego.
5.2 W przypadku, gdy z treści gwarancji wynika, że żądanie zapłaty musi zostać dostarczone „depeszą SWIFT” lub wraz potwierdzeniem przez bank Zamawiającego podpisów osób upoważnionych do reprezentacji, to Wykonawca zobligowany będzie do pokrycia opłat Zamawiającego z tym związanych.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,
8. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane w projektowanych zapisach umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma przetargowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.