eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Dostawa wielorazowych narzędzi laparoskopowych i klasycznych dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Ortopedii i Urologii

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wielorazowych narzędzi laparoskopowych i klasycznych dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Ortopedii i Urologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100558733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 35

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzajda@tcz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwtomaszowie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wielorazowych narzędzi laparoskopowych i klasycznych dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Ortopedii i Urologii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2844da54-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073740/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawy narzędzi laparoskopowych i klasycznych do operacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2844da54-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Obsługa komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert odbywa się przy użyciu
Platformy e-zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/)
Strona prowadzonego postępowania - adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2844da54-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1.1. Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
1.2. poczty elektronicznej tpierscinski@tcz.com.pl (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-
Zamówienia), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
1.3. poczty elektronicznej podanej przez Wykonawcę (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-
Zamówienia), w szczególności w celu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Interaktywne instrukcje do wszystkich funkcjonalności Platformy e-Zamówienia znajdują się pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawca oświadcza, że poinformował osoby, których dane podał w złożonej ofercie
o przekazaniu ich danych do Zamawiającego oraz przekazał im informacje, o których mowa poniżej:
1.1. Klauzula informacyjna dla osób, który dane podane są w ofercie. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1.1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. ul. Jana Pawła II 35 97 – 200
Tomaszów Mazowiecki, tel. 44 725 71 134 e-mail: sekretariat@tcz.com.pl
1.1.2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do
Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@tcz.com.pl
1.1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie tych danych jest obowiązkiem prawnym Administratora i jest
niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania
podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania
żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty. /Podstawę prawną stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit.
c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przepisami określonymi w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych publicznego/.
1.1.4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
 innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
 podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)
 uprawnionym podmiotom biorącym udział w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku o udostepnienie oferty na podstawie
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych.
1.1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przechowywania
dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z:
 art. 78 ustawy z 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,
 art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do umów realizowanych w ramach
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 przy czym zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania dokumentacji.
1.1.6. Możecie Państwo skorzystać z przysługujących następujących praw:
 żądania dostępu do treści swoich danych,
 żądania sprostowania i uzupełnienia danych z zastrzeżeniem, że żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy,
 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że prawa te są ograniczone w czasie prowadzonego
postępowania.
1.1.7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.1.8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
1.1.9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
1.1.10. Państwa dane zostały podane przez podmiot będący oferentem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/Sp./2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielorazowych narzędzi laparoskopowych i klasycznych dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Ortopedii i Urologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu asortymentowo – cenowym - Załączniku Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60% 60 pkt.
2. Termin dostawy 20% 20 pkt
Termin dostawy 90 dni – 0 pkt.
Termin dostawy 60 dni – 10 pkt.
Termin dostawy 40 dni – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Termin dostawy” - 20 pkt.

Każdy zadeklarowany termin od 1 do 40 dni punktowany będzie jako termin dostawy 40 dni, tj. 20 pkt.,
Każdy zadeklarowany termin od 41 do 60 dni punktowany będzie jako termin dostawy 60 dni, tj. 10 pkt.,
Każdy zadeklarowany termin od 61 do 90 dni punktowany będzie jako termin dostawy 90 dni, tj. 0 pkt.,

3. Termin płatności 20% 20 pkt.
1) płatność w ciągu 30 dni - 0 pkt;
2) płatność w ciągu 60 dni - 20 pkt.

Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt., natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielorazowych narzędzi laparoskopowych i klasycznych dla Bloku Operacyjnego Chirurgii, Ortopedii i Urologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu asortymentowo – cenowym - Załączniku Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60% 60 pkt.
2. Termin dostawy 20% 20 pkt
Termin dostawy 90 dni – 0 pkt.
Termin dostawy 60 dni – 10 pkt.
Termin dostawy 40 dni – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Termin dostawy” - 20 pkt.

Każdy zadeklarowany termin od 1 do 40 dni punktowany będzie jako termin dostawy 40 dni, tj. 20 pkt.,
Każdy zadeklarowany termin od 41 do 60 dni punktowany będzie jako termin dostawy 60 dni, tj. 10 pkt.,
Każdy zadeklarowany termin od 61 do 90 dni punktowany będzie jako termin dostawy 90 dni, tj. 0 pkt.,

3. Termin płatności 20% 20 pkt.
1) płatność w ciągu 30 dni - 0 pkt;
2) płatność w ciągu 60 dni - 20 pkt.

Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt., natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych: aktualne na dzień złożenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A i 3B (jeżeli dotyczy) do SWZ. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: Wykonawcy wy-stępujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się w sposób szczegółowo opisany w SWZ w formie elektronicznej przy użyciu Platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta zawiera:

1) Załącznik Nr 1 SWZ -Formularz ofertowy Zamawiającego,
2) Załącznik Nr 2 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy,
Wykonawca składa także, sporządzone w języku polskim:
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, którego wzór określa załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców z osobna.
4) oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zawartym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3A i 3B (jeżeli dotyczy) SWZ.
5) pełnomocnictwo upoważniając do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcja, spółki cywilne). Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
7) Przedmiotowe środki dowodowe określone w treści SWZ


DOKUMENTY NA WEZWANIE

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.