eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zabudowy wyłącznika p.poż. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuOgłoszenie z dnia 2022-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zabudowy wyłącznika p.poż. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@auschwitz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zabudowy wyłącznika p.poż. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffc99424-f2d1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056226/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Oświetlenie awaryjne w blokach A-4, A-11, A-12, A-29, A-45, A-46, B1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,403419,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,403419,2022.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w Dziale XXI
SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w 5 budynkach murowanych: B-1, A-12, A-29, A-45, A-46 (oraz ewentualnie 1 budynek: A – 11 uwzględniony w prawie opcji, które Zamawiający może zlecić Wykonawcy), których celem jest „Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zabudowy wyłącznika p.poż. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” według projektów oraz zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 8 do SWZ.

PRAWO OPCJI: Zgodnie z pkt. 2 niniejszego Działu Wykonawca zrealizuje instalację oświetlenia awaryjnego w 5 budynkach murowanych o numerach inwentarzowych B-1, A-12, A-29, A-45, A-46 a w przypadku gdy Zamawiający uzna, że wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku A-11 będzie w jego interesie funkcjonalnym, a także będzie dysponował środkami finansowymi na ten cel oraz odpowiednim zespołem pracowników ze strony Zamawiającego który będzie mógł dedykować dla potrzeb tego zadania wówczas Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego (prawo opcji) będzie realizował wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego za wynagrodzeniem zgodnym z ofertą wykonawcy w standardzie wynikającym z powszechnych norm i przepisów oraz zgodnie z projektem i postanowieniami niniejszego SWZ wraz z załącznikami. Do zasad płatności wynagrodzenia za prawo opcji stosuje się odpowiednio zasady jak dla innych płatności z umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI: Wykonawca zrealizuje instalację oświetlenia awaryjnego w 5 budynkach murowanych o numerach inwentarzowych B-1, A-12, A-29, A-45, A-46 a w przypadku gdy Zamawiający uzna, że wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku A-11 będzie w jego interesie funkcjonalnym, a także będzie dysponował środkami finansowymi na ten cel oraz odpowiednim zespołem pracowników ze strony Zamawiającego który będzie mógł dedykować dla potrzeb tego zadania wówczas Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego (prawo opcji) będzie realizował wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego za wynagrodzeniem zgodnym z ofertą wykonawcy w standardzie wynikającym z powszechnych norm i przepisów oraz zgodnie z projektem i postanowieniami niniejszego SWZ wraz z załącznikami. Do zasad płatności wynagrodzenia za prawo opcji stosuje się odpowiednio zasady jak dla innych płatności z umowy.

Wartość: 99 485, 20 zł netto (122 366,80 zł brutto) (1 budynek w opcji)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający, przypadku gdy uzna, że udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będzie w jego interesie funkcjonalnym, a także będzie dysponował środkami finansowymi na ten cel oraz odpowiednim zespołem pracowników który będzie mógł dedykować dla potrzeb tego zadania, przewiduje udzielenie Wykonawcy, który realizuje zamówienie podstawowe, w okresie do 3 lat od dnia jego udzielenia, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego przedmiotem będzie: Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zabudowy wyłącznika p.poż. w jednym budynku murowanym na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Wynagrodzenie wykonawcy za realizację zamówienia podobnego zostanie ustalone w nw. sposób: a) dla robót budowlanych:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu robót budowlanych, zgodne z wartościami zamieszczonymi w ofercie Wykonawcy, opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej i zawierającego koszty wykonania wszystkich zakresów przedmiotu umowy;
- ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego;

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert został podany w dziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1. w zakresie doświadczenia wykonawców - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali, co najmniej:
3.1.1. jedną robotę budowlaną instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznej w budynku murowanym wpisanym do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury* o wartości minimum 30 000 zł brutto;
oraz
3.1.2. jedną robotę budowlaną instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznej o wartości robót minimum 50 000 zł brutto;
Za robotę budowlaną uważa się budowę, przebudowę, remont lub rozbudowę instalacji.
*Przez inny właściwy rejestr (ze względu na miejsce położenia zabytku), Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie jak i na świecie rejestr bądź wykaz lub ewidencję zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021.710 t.j.).
3.2. w zakresie osób skierowanych przez wykonawców do realizacji zamówienia – wykażą dysponowanie osobami spełniającymi niżej określone wymagania:
3.2.1. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającym doświadczenie polegające na:
a) co najmniej 18-miesięcznym udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru* lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;
b) co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót liczone po uzyskaniu uprawnień budowlanych.
3.2.2. Kierownik budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać dokument potwierdzający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej


Uwaga:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2016, poz. 65).
Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami art. 20a Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. z 2014 r. poz. 1946, z 2016 r. poz. 65) uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych”. Zamawiający wskazuje, iż obywatel państwa członkowskiego, posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11 ww. przepisu. W takiej sytuacji, osoby wskazane w powyższym przepisie, nie są obowiązane do przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji zawodowych w trybie przewidzianym w art. 33a wyżej wskazanej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia uznania wykonywania określonej działalności w charakterze „usługi transgranicznej” dana osoba musi posiadać m.in. tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 20a ust. 6 przywołanej ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
o w wysokości 3 000 ,00 zł na okres związania ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegółowe zapisy na temat wadium znajdują się w dziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa winny być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
(Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
3.1. określenie celu gospodarczego,
3.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
3.3. podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodny z Oświadczeniem, o którym mowa powyżej w pkt 2 niniejszego Działu.
3.4. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu wykonania zamówienia w całości,
3.5. solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
3.6. solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy;
3.7. określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) o udzielenie zamówienia, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w paragrafie 15
umowy - załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert zostało opisane w dziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

220 196,19 zł netto (270 841,31 zł brutto) - (5 budynków)
99 485, 20 zł netto (122 366,80 zł brutto) - (1 budynek w opcji)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.