eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Herby › Dostawy artykułów spożywczych: mięso wołowe, wieprzowe, podroby wieprzowe, mięso drobiowe, podroby drobiowe do Zakładu Karnego w Herbach.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów spożywczych: mięso wołowe, wieprzowe, podroby wieprzowe, mięso drobiowe, podroby drobiowe do Zakładu Karnego w Herbach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W HERBACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001419511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 28

1.5.2.) Miejscowość: Herby

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-284

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_herby@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów spożywczych: mięso wołowe, wieprzowe, podroby wieprzowe, mięso drobiowe, podroby drobiowe do Zakładu Karnego w Herbach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe4ea83a-d558-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00220748/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy artykułów spożywczych: mięso wołowe, wieprzowe, podroby wieprzowe, mięso drobiowe, podroby drobiowe do Zakładu Karnego w Herbach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe4ea83a-d558-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dkw.2232.2.2024.DB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
Część I :
Dostawy artykułów spożywczych: mięso wołowe, wieprzowe, podroby wieprzowe do Zakładu Karnego w Herbach
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, przedstawia załącznik nr 1 do SWZ. Ilość dostarczonego towaru może ulec pomniejszeniu o 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów
i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynów zamawiającego tj.
do magazynu żywnościowego w Zakładzie Karnym w Herbach, 42-284 Herby, ul Krótka 28
do magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 6.
Dostawy będą odbywać się w sposób sukcesywny, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00. Realizacja dostaw zgodnie ze złożoną ofertą w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.
Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości
i wielkości dostaw jednak nie częściej niż raz w tygodniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności
i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do każdej części.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówienia;
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15111100-0 - Wołowina

15114000-0 - Podroby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
Część II:
Dostawy artykułów spożywczych: mięso drobiowe, podroby drobiowe do Zakładu Karnego w Herbach:
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, przedstawia załącznik nr 1 do SWZ. Ilość dostarczonego towaru może ulec pomniejszeniu o 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów
i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynów zamawiającego tj.
do magazynu żywnościowego w Zakładzie Karnym w Herbach, 42-284 Herby, ul Krótka 28
do magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 6.
Dostawy będą odbywać się w sposób sukcesywny, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00. Realizacja dostaw zgodnie ze złożoną ofertą w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.
Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości
i wielkości dostaw jednak nie częściej niż raz w tygodniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności
i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do każdej części.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówienia;
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112100-7 - Świeży drób

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

15112120-3 - Indyki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Opisane w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Opisane w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opisane w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opisane w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opisane w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Opisane w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisane w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane w załączniku nr 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty udostępnionego na platformie e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.