eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dziwnów › Dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 4 jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 4 jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811878166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 27

1.5.2.) Miejscowość: Dziwnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-420

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zooik@dziwnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zooik.dziwnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla 4 jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bf04bc7-d4f3-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00217224/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa gazowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5bf04bc7-d4f3-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: a) Portalu: https://ezamowienia.gov.pl, b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, c) poczty elektronicznej: zooik@dziwnow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Portalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na Portalu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez Portal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania lub numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zooik@dziwnow.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres: zooik@dziwnow.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art., 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych jest Zespół Obsługi Oświaty i Kultury,
ul. Sienkiewicza 27, 72-420 Dziwnów, tel.: 91 381 34 72, e-mail: zooik@dziwnow.pl, reprezentowanym prze Dyrektora – Jacka Klimeckiego; Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dziwnow.pl lub na adres korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Podane przez Pana / Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E w roku 2024 dla 4 jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów użytkowych” postępowanie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079) – wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tysięcy złotych,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269,
z 2022 r. poz. 25, 872, 1079), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy z możliwością jego wydłużenia o czas niezbędny dla zakończenia wzajemnych rozliczeń finansowych;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art.15 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Pana:
- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOOiK.ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zakupu i dystrybucji paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego w okresie od 01.04.2024 r., do 31.03.2025 r., o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 1 406 168 kWh w okresie dostaw, do 7 punktów poboru gazu wymienionych w tym:
- dla 4 odbiorców uwzględnionych w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – wartość łączna 1 210 621 kWh;
- dla 3 odbiorców nieuwzględnionych w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – wartość łączna 195 547 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 1 i 2 do SWZ. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: zgłaszania do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.
Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawartych z jednostkami organizacyjnymi, szczegółowo opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ.
Stawki opłat dystrybucyjnych, na podstawie których dokonano wyliczeń kosztów dystrybucji paliwa gazowego pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wyliczone wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Cena podana w FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 6 do SWZ) musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy.
Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty powinna zawierać:
Cenę odpowiadającą ilości paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych nie podlegającego zwolnieniu z akcyzy,
Cena oferty powinna zawierać:
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę uwzględniające zysk Wykonawcy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w SWZ. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Cena jednostkowa gazu zaoferowana w przetargu nie może przekraczać ceny jednostkowej gazu wynikającej z taryfy Wykonawcy na dzień złożenia oferty. Zasada obowiązuje przy składaniu oferty, jak również w całym czasie obowiązywania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zaistniałych zmianach cen jednostkowych gazu występujących w taryfie i zastosowania ich w rozliczeniach z zachowaniem zasady wskazanej powyżej.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn/Cb x 100 x 100% = liczba punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej nie podlegającej odrzuceniu;
100 – wskaźnik stały;
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ, w tym we wzorach umów stanowiących załączniki nr 1-4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona. W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) spełniają wymagania określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający odstąpił od opisania warunku.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwem gazowym zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295.)
c. zdolności technicznej lub zawodowej;
Posiadanie zdolności zawodowych, tj. udokumentowanie wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej kompleksowej dostawy obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego wysokometanowego o łącznej wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 zł. W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia dostaw (w przypadku dostaw rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).
d. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda:
a. Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których
mowa w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 (punkt 6.3. SWZ) oraz przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (punkt 6.4. SWZ) odpowiednio przez: wykonawcę; każdego ze wspólników w przypadku składania
oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) - do wypełnienia przez wykonawcę/ wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia i załączenia do oferty.
b. Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których
mowa w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 (punkt 6.3. SWZ) oraz przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (punkt 6.4. SWZ) przez podmiot udostępniający zasoby, na które powołuje się Wykonawca w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia przez podmiot udostępniający zasoby, na które powołuje się wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu i złożenia wraz z ofertą.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający zażąda:
a. udokumentowanie wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej kompleksowej dostawy obejmującej sprzedaż i
świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego wysokometanowego o łącznej wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 zł brutto

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum, spółka cywilna) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
2. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp określające, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna), stanowiące załącznik nr
8 do SWZ.
3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k
Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie musi złożyć wykonawca; wspólnicy - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie musi złożyć podmiot udostępniający zasoby, na które powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowanie przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej działającej pod adresem: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.