eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Budowa izolacji przeciwwilgociowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Świdnickiej 38 w miejscowości DzierżoniówOgłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa izolacji przeciwwilgociowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Świdnickiej 38 w miejscowości Dzierżoniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Dzierżoniowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 27

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pow.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pow.dzierzoniow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da435581-30aa-4d93-b148-8157560ccb38

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa izolacji przeciwwilgociowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Świdnickiej 38 w miejscowości Dzierżoniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e6c7952-d68c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011501/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa instalacji przeciwwilgociowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169241/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 317173,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa izolacji przeciwwilgociowej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Świdnickiej 38 w miejscowości Dzierżoniów.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji przeciwwilgociowej wraz z wykonaniem renowacji elewacji – uzupełnienie ubytków z cegły; rozbiórkę schodów zewnętrznych i ich odbudowę; przeprowadzenie renowacji ścian wymiennikowni oraz schodów zejściowych do piwnicy; zabezpieczenie skrzynek elektrycznych.
3. Elementami budynku przeznaczonymi do rozbiórki są schody zewnętrzne.
4. Prace remontowe w zakresie zamówienia:
1) renowacja ścian wymiennikowni;
2) tynki wewnętrzne - w pomieszczeniu wymiennikowni oraz przy zejściu do piwnicy;
3) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian wymiennikowni oraz ścian klatki schodowej.
5. Na potrzeby inwestycji nie przewiduje się konieczności realizacji zewnętrznych przyłączy i instalacji. Wszystkie prace remontowe prowadzone będą wewnątrz istniejącego obiektu.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
7. Dokumentację projektową i techniczną stanowią:
1) projekt wykonawczy;
2) projekt budowlany;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiOR”);
4) przedmiar robót.
8. Przedmiar robót stanowi jedynie dokumentację informacyjną i pomocniczą przy sporządzaniu oferty (nie jest dokumentem stanowiącym podstawę do wyceny przedmiotu zamówienia).
9. Ilekroć w dokumentacji projektowej bądź STWiOR istnieje odwołanie do nieobowiązkowej normy międzynarodowej bądź krajowej, to należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza w ofercie rozwiązania równoważne opisane w każdej zacytowanej nieobowiązkowej normie krajowej bądź międzynarodowej.
10. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej i projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów technicznych i standardów jakościowych wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Oferowane do wbudowania materiały muszą co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy w zw. z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz odpowiadać parametrom technicznym i wymaganiom jakościowym nie gorszym niż opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
11. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 525000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 525000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.