eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrów Wielkopolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855498

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gimnazjalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627346200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ostrowwielkopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowwielkopolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-461f1090-d47f-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053098/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=1ad8fe56-7f78-40e0-960f-7d1e86c7afcd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod
nazwą: Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie.– znak sprawy: IGKPZ.271.1.4.2024. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na
Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty
elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Szczegółowe informację zawarte są w pkt. 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim jest Wójt Urzędu Gminy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: 62 734 62 00, e-mail: przetargi@ostrowwielkopolski.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Marcin Rafał Wowk, z którym można się skontaktować za pośrednictwem telefonu 721 805 522 lub pod adresem email: iod.ugostrow@grupaformat.pl INFORMACJA RODO- pkt. 28 SWZ "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK-PZ.271.1.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych, tłuczniowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na bieżącym utrzymaniu i naprawie dróg o nawierzchni gruntowej i o nawierzchni utwardzonej tłuczniem na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
W zależności od potrzeb Zamawiającego, na indywidualne zlecenie, Wykonawca będzie realizował poszczególne zamówienia cząstkowe. Zlecone zamówienia cząstkowe, dotyczące poszczególnych odcinków dróg, winny być realizowane niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym przyjęto zlecenie.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie zleceń, w których wskazane zostaną drogi do równania, profilowania i wałowania, uzupełnienia tłucznia.

Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych obejmuje następujące roboty cząstkowe:

1. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych bez użycia kruszywa kamiennego lub z wypełnieniem ubytków kruszywem kamiennym bądź wysiewką torową.
2. Wałowanie dróg,
3. Zakup i dostawa kruszywa we wskazane miejsca na jego wbudowanie (1t)
4. Zakup i dostawa wysiewki torowej we wskazane miejsce na jej wbudowanie (1t).

Ad 1. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych bez użycia kruszywa kamiennego ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków, a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z otoczenia drogi. Roboty należy wykonywać równiarkami. Jednostką obmiarową jest 1m2 równanej drogi o szerokości max 4m. Przewidywana długość dróg do mechanicznego równania wynosi 60 km.

Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z wypełnianiem ubytków kruszywem kamiennym, wysiewką torową polega na likwidacji wybojów i innych nierówności poprzez rozścielenie kruszywa kamiennego. Roboty można wykonywać równiarkami. Jednostką obmiarową jest 1 t rozścielonego kruszywa.
Przewidywana ilość kruszywa do wbudowania wynosi 2.600 t i wysiewki torowej 700 t.

Ad 2. Wałowanie ma na celu zagęszczenie gruntu lub innego kruszywa. Obejmuje kilkakrotny przejazd walcem o ciężarze min. 5 ton w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Za właściwe zagęszczenie rozumie się uzyskanie wskaźnika 1,0. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wałowanej drogi o szerokości 4m. Przewidywana maksymalna długość dróg do wałowania wynosi 60 km.

Ad 3 i 4. Wbudowanie kruszywa kamiennego, wysiewki torowej na zlecenie i w uzgodnionej z Zamawiającym w ilości (t).

Warunki realizacji zamówienia:
1. Roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową lub telefoniczne, w którym Zamawiający określać będzie lokalizację, rodzaj, zakres, kolejność i termin wykonania.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w ogólnych warunkach umowy.
4. Rozliczenie za roboty będzie dokonywane na podstawie szczegółowych obmiarów po ich potwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadkach gdy wystąpi konieczność równania na szerokości innej niż 4m, do obmiaru zostanie zastosowany wskaźnik korygujący proporcjonalnie do zmienionej szerokości za 1 m2 .
5. Wykonawca przystąpi do realizacji robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni robocze liczone od daty zgłoszenia.
6. Podany zakres rzeczowy robót jest orientacyjny, maksymalny. Zamawiający, zastrzega możliwość zmian w ilości poszczególnych asortymentów robót.
7. Minimalny zakres rzeczowy który Zamawiający zleci Wykonawcy wyniesie 60% wartości całej umowy.


Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w:
a) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
b) kosztorysie ofertowym, przedmiarze

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

UWAGA
Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów /produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jedno zamówienie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg (min. równanie lub wałowanie lub profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł (wraz z należnym podatkiem VAT) w jednym roku kalendarzowym (suma wartości robót cząstkowych).

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
- 2 równiarkami drogowymi,
- 2 wałami drogowymi,
- 2 samochodami ciężarowymi- wywrotką.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 4) ustawy Pzp.- oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik Nr 5 do SWZ
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -załącznik Nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Wzór oferty na roboty budowlane
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Kosztorys ofertowy
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,zobowiązany jest:
1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
2)złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1A do Formularza oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami, Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy ProPublico : https://epropublico. pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – przesłanka obligatoryjna, tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.