eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2da891b1-c1b4-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00568781/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00088459

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP-261-03/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie utrzymania w sprawności technicznej poprzez wykonywanie przeglądów i konserwacji, niezbędnych napraw oraz prac modernizacyjnych instalacji: centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, instalacji wodociągowej (woda zimna i ciepła, cyrkulacja), instalacji kolektorów słonecznych (tzw. Solary) wraz z jej węzłami przyłączeniowymi oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej (wewnętrznej i zewnętrznej).

1) W zakres usługi wchodzą wszelkie interwencje związane z likwidacją nieprawidłowej pracy oraz awarii, a w szczególności następujące prace:
a) likwidacja przecieków wody na instalacji i urządzeniach sanitarnych, wymiana uszczelek, pokręteł, głowic,
b) dokręcenie złącz, wymianę gniazd zaworowych i innych elementów takich jak np. kratki ściekowe, syfony, utrzymanie instalacji i urządzeń sanitarnych w stanie sprawnym technicznie i eksploatacyjnie
c) wymiana odcinków rurociągów do 1,5 m
d) wymiana zaworów czerpalnych, baterii, termometrów, manometrów
e) wymiana osprzętu punktów poboru wody (wężyki, zaworki, czujniki, termometry i inne)
f) wymiana misek ustępowych, umywalek, pisuarów, itp.
g) naprawa izolacji rurociągów cieplnych i kanałów wentylacyjnych
h) czyszczenie filtrów wodnych w układach CO i CT węzła cieplnego
i) w zakresie instalacji kanalizacyjnej: instalacja wewnętrzna i zewnętrzna do pierwszej studzienki kontrolnej łącznie z instalacją opadową, likwidacja wycieków na ciągach kanalizacyjnych i opadowych w budynku, przetykanie instalacji i urządzeń na bieżąco, utrzymanie kanalizacji w stanie drożnym zapewniającym korzystanie z urządzeń sanitarnych, drobne naprawy armatury sanitarnej, wymiany umywalek, muszli, wanien, brodzików itp. udrażnianie odpływów instalacji kanalizacyjnej, uzupełnienie pokryw, krat kanalizacyjnych, czyszczaków
j) w zakresie centralnego ogrzewania: likwidacja przecieków na instalacji wewnętrznej, wymiana uszczelek, zaworów, termostatów grzejnikowych, odpowietrzanie grzejników i instalacji, utrzymanie całości w stanie sprawnym technicznie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159408,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 435420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159408,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KLIMATEX Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne – Bogdan Gajderowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012031764

7.3.3) Ulica: Zawrat nr 5

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-702

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 201771,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.