eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Dostawa i montaż asortymentu meblowego oraz dostawa wyposażenia na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż asortymentu meblowego oraz dostawa wyposażenia na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 321 24 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/760779

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 855-16-03-299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wybrzeże Władysława IV 12

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 321-55-45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdm.swi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdm.swi.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż asortymentu meblowego oraz dostawa wyposażenia na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1903a689-e599-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197640

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż mebli kuchennych oraz wyposażenia na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.5.) Wartość części: 28000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż mebli BHP na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną

4.5.3.) Główny kod CPV: 39173000-5 - Meble do przechowywania

4.5.5.) Wartość części: 28600 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 23600 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia i akcesoriów na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.5.) Wartość części: 5800 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu nr BZP.271.1.23.2023 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień na wykonanie części IV zadania pn.: „Dostawa i montaż asortymentu meblowego oraz dostawa wyposażenia na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną”, złożono 2 oferty, których cena przekracza kwotę Zamawiającego (7 100,00 zł brutto), przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12330,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18806,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.