eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup oraz sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości i higieny

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup oraz sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości
i higieny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Pożarnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-629

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@sgsp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.apoz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sgsp.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości
i higieny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22cdc030-1c98-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00278413/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Środki czystości i higieny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295663

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/9/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup oraz sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości i higieny na potrzeby Zamawiającego, zwanymi dalej także „produktami”. Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ- OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33711900-6 - Mydło

39224310-4 - Szczotki toaletowe

39224340-3 - Kosze

39525100-9 - Ściereczki do kurzu

39820000-6 - Środki organiczne powierzchniowo czynne

39830000-9 - Środki czyszczące

39831000-6 - Preparaty piorące

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39831250-3 - Roztwory myjące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

39713431-3 - Akcesoria do odkurzaczy

19640000-4 - Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

unieważnienie postępowania w trybie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp
– Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w związku z tym iż wszystkie złożone oferty w postępowaniu podlegają odrzuceniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.