eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013057317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-077

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 69 20 884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@narodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b2b9659-d07b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00190680/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b2b9659-d07b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w Umowie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Umowie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Teatru usług całodobowej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. Nr 1995), w budynkach Teatru Narodowego (tj. Budynku Głównym, usytuowanym przy Placu Teatralnym 3 oraz w Budynku Technicznym, usytuowanym przy ul. Wierzbowej 3) oraz parkingu usytuowanego przy wejściu służbowym A (Budynek Główny od ulicy Wierzbowej). Usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, polegające na bezpośrednim wykonywaniu czynności ochrony, będą wykonywane w formie:
1.1.1) całodobowych, jednoosobowych dyżurów, pełnionych przez osoby bezpośrednio wykonujące czynności ochrony przy:
a) wejściu służbowym „A” do Budynku Głównego Teatru Narodowego,
b) wejściu służbowym „C” do Budynku Technicznego Teatru Narodowego.
1.1.2) okresowych (wyznaczanych przez Teatr w okresach od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia), jednoosobowych dyżurów, pełnionych przez osoby bezpośrednio wykonujące czynności ochrony w następujących miejscach budynków Teatru: a) przy wejściu dla widzów Sala im. Bogusławskiego (Budynek Główny – Plac Teatralny),
b) przy wejściu dla widzów Scena im. Grzegorzewskiego (Budynek Techniczny – ul. Fredry), c) przy wyjściu ewakuacyjnym z Sali im. Bogusławskiego (Budynek Główny – ul. Wierzbowa, d) w innych miejscach wewnątrz budynków Teatru, wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
1.1.3) Łączna liczba godzin bezpośredniego wykonywania czynności ochrony przez pracowników ochrony Wykonawcy, w ramach dyżurów na wszystkich posterunkach wymienionych w pkt 3.1.1 SWZ, wynosi 35 040 godzin – przez cały okres obowiązywania Umowy (730 dni).
1.1.4) Szacunkowa łączna liczba godzin bezpośredniego wykonywania czynności ochrony przez pracowników ochrony Wykonawcy, w ramach okresowych dyżurów na wszystkich posterunkach wymienionych w pkt 3.1.2 SWZ – nie przekroczy 650 godzin miesięcznie (z wyłączeniem przerwy urlopowej) oraz nie przekroczy 13 000 godzin przez cały okres obowiązywania Umowy (730 dni).
1.1.5) W pkt 3.1.4 SWZ została określona szacunkowa liczba godzin bezpośredniego wykonywania czynności ochrony przez pracowników ochrony Wykonawcy, ustalona na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracowników ochrony na posterunkach, o których mowa w pkt 3.1.2 SWZ, w roku 2023 i ma charakter wyłącznie orientacyjny.
1.1.6) Podana w pkt 3.1.4 SWZ liczba godzin bezpośredniego wykonywania czynności ochrony przez pracowników ochrony Wykonawcy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego. Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za liczbę godzin faktycznie i należycie wykonanych czynności ochrony Teatr rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin względem liczby szacowanej. Liczba osób przewidywanych do realizacji zamówienia, a także liczba godzin wykonywania zamówienia może ulec zmianie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Teatru z tytułu wykonania przez pracowników ochrony Wykonawcy mniejszej liczby godzin czynności ochrony niż szacunkowa liczba godzin, o której mowa w pkt 3.1.4 SWZ.
1.1.7) Łączna liczba godzin, o której mowa w pkt 3.1.3 SWZ, stanowi minimalną wielkość świadczenia usługi ochrony, jaką wykona Wykonawca w ramach obowiązywania niniejszego przedmiotu zamówienia.
1.1.8) Jednocześnie z dyżurami, o których mowa w pkt 3.1.2 SWZ pełnione będą dyżury, o których mowa w pkt 3.1.1 SWZ. Dyżury, o których mowa w pkt 3.1.2 SWZ mogą być pełnione jednocześnie na wszystkich posterunkach, o których mowa w pkt 3.1.2 SWZ
1.1.9) Szczegółowy zakres obowiązków osoby bezpośrednio wykonującej czynności ochrony dla każdego z posterunków ochrony, o których mowa w pkt 3.1.1 SWZ oraz w pkt 3.1.2 SWZ, został określony w:
a) Załączniku nr 1 do „Wzoru Umowy” (patrz: Załącznik nr 5 do SWZ) – „Regulamin świadczenia usług ochrony Teatru Narodowego”,
b) Załączniku nr 2 do „Wzoru Umowy” – „Obowiązki osoby bezpośrednio wykonującej czynności ochrony pełniącej dyżur przy wejściu służbowym „A” do Budynku Głównego Teatru Narodowego”,
c) Załączniku nr 3 do „Wzoru Umowy” – „Obowiązki osoby bezpośrednio wykonującej czynności ochrony pełniącej dyżur przy wejściu służbowym „C” do Budynku Technicznego Teatru Narodowego”,
d) Załączniku nr 4 do „Wzoru Umowy” – „Obowiązki osoby bezpośrednio wykonującej czynności ochrony pełniącej dyżur przy wejściu dla widzów Sala im. Bogusławskiego (Budynek Główny Teatru Narodowego - Plac Teatralny) lub przy wejściu dla widzów Scena im. Grzegorzewskiego i Scena Studio (Budynek Techniczny - ul. Fredry)”.
1.2) Pracownicy ochrony pełniący dyżury na terenie Teatru muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2021.1995).
1.3) Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę) wszystkich osób pełniących dyżury, o których mowa w pkt 3.1.1 SWZ oraz w pkt 3.1.2 SWZ, na terenie Teatru.
1.4) Sposób weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, o którym mowa w pkt 3.3 SWZ, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we „Wzorze Umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
1.5) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz dodatkowe koszty wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby zagrozić właściwemu jego wykonaniu.
1.6) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac.
1.7) Odbycie wizji lokalnej przez każdego Wykonawcę, który złoży swoją ofertę jest obligatoryjnym warunkiem udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie obowiązkowej wizji lokalnej zostanie odrzucona – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
1.8) Zamawiający wyznacza następujące terminy wizji lokalnej:
a) 8 marca 2024 r. o godz. 10:00 (Budynek główny TN - wejście „A” od ul. Wierzbowej 2),
b) 13 marca 2024 r. o godz. 10:00 (Budynek główny TN - wejście „A” od ul. Wierzbowej 2).
1.9) Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w wizji lokalnej, w jednym z terminów, o którym mowa w pkt 3.8 SWZ, zobowiązani są do przesłania zgłoszenia w tej sprawie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, wskazanego w pkt 10.1.1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75124000-1 - Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Szacowana wartość zamówienia jest wyższa o 74 000,00 pln netto / 91 020,00 pln brutto (wartość świadczenia usług ochrony przez jeden miesiąc) z uwagi na fakt, że Teatr na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 ze zm.), przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia podstawowego (wyłonionemu w wyniku tego postępowania o zamówienie publiczne), zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający szacuje ewentualną konieczność zamówienia podobnych usług w przypadku problemów z nowym postępowaniem na usługi ochrony planowanym na początku 2026 r. Ewentualne podobne usługi, o których mowa powyżej, są jedynie możliwością a nie zobowiązaniem Teatru i nie powoduje to po stronie Teatru obowiązku skorzystania z nich oraz nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100), wg następujących zasad:
a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 60
b) oferta z najwyższą wysokością kary umownej uzyska maksymalną liczbę punktów: 40.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2021.1995),
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
4) zdolności techniczne lub zawodowe,
4.1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi ochrony osób i mienia, trwające co najmniej 12 miesięcy każda, o wartości co najmniej 500 000 zł netto każda; w przypadku usług w trakcie trwania Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie na kwotę nie niższą niż wymagana przez Zamawiającego.
4.2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
a) osobami, które posiadają: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe pracy w ochronie,
b) co najmniej jednym Koordynatorem Ochrony Fizycznej posiadającym wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku funkcyjnym związanym ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4 (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego); art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b (dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), art. 109 ust. 1 pkt 3 (dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu) ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie Wykonawcy (wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) Dokument potwierdzając, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – patrz pkt 7.3 SWZ,
6) Wykaz usług wykonanych (wypełniony Załącznik nr 4 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt 7.4 SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Ważna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021.1995) – patrz pkt 7.2 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Ważna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021.1995) – patrz pkt 7.2 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia,
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę, gdy umocowanie nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Pełnomocnictwo do złożenia oferty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również Notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2020. 1192 ze zm.), które to poświadczenie Notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 27 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w BGK w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, nr rachunku: 02 1130 1017 0020 1460 3420 0011.
2) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, nie później jednak niż w terminie 7 dni, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2)-4) ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
5.1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
5.2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5.3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców podpisują dokument pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 8.2.1 a) – e) SWZ, pkt 8.2.3 SWZ oraz 8.2.4 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu dołączonym do oferty, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
5) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza spełnianie wymogów określonych w pkt 7.4 SWZ – przez jednego z Wykonawców.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 7.3 SWZ – musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiany do Umowy – zgodne z przepisami ustawy Pzp – następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku żądania zmiany Umowy od Wykonawcy, Teatr powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
4. Teatr na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a w związku z ust.1 pkt 1 tego artykułu ustawy Pzp. przewiduje w niniejszej Umowie możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w ten sposób, że dopuszcza możliwość zastąpienia Wykonawcy, któremu Teatr udzielił zamówienia nowym Wykonawcą w sytuacji, gdy Teatr odstąpił od Umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 5 Umowy leżących po stronie Wykonawcy, z którym zawarto niniejszą Umowę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Oferta musi zostać złożona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia – na „Formularzu ofertowym” dostępnym w systemie – sekcja „Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie” – zamieszczonej w szczegółach postępowania. 2) Otwarcie ofert jest niejawne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.