eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pogorzela › Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Szarych Szeregów w Pogorzeli.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Szarych Szeregów w Pogorzeli.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POGORZELA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Pogorzela

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-860

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655734190

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gkim@pogorzela.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogorzela.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Szarych Szeregów w Pogorzeli.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-590fbd35-d4ef-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060681/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Szarych Szeregów w Pogorzeli.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pogorzela

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pogorzela

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa języka JavaScript,e.
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl
odbywa się za pomocą protokołu TLS.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa języka JavaScript,e.
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl
odbywa się za pomocą protokołu TLS.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Pogorzeli.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że:
dla Części nr 1:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, dla budowy lub remontu drogi o nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, której wartość wynosiła co najmniej 150 000,00 złotych brutto
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych przy budowie lub remoncie dróg.
dla Części nr 2:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną dla budowy lub remontu dla budowy lub remontu drogi o nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, której wartość wynosiła co najmniej 500 000,00 złotych brutto
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych przy budowie lub remoncie dróg.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
(Załącznik nr 5 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
􀀁􀀁 art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp,
􀀁􀀁 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
􀀁􀀁 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
􀀁􀀁 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
􀀁􀀁 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
􀀁􀀁 art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp,
􀀁􀀁 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Roz. VII pkt. 2 ppkt. 1) lit. b) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dla Części nr 1:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, dla budowy lub remontu drogi o nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, której wartość wynosiła co najmniej 150 000,00 złotych brutto
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych przy budowie lub remoncie dróg.

dla Części nr 2:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną dla budowy lub remontu dla budowy lub remontu drogi o nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, której wartość wynosiła co najmniej 500 000,00 złotych brutto
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych przy budowie lub remoncie dróg.

Definicje i wyjaśnienia:
Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub
2) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na
terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 220, z późn. zm.), lub
3) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy
cytowanej w ppkt. II, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa Rozdziale VII ust. 1
(Załącznik nr 4 do SWZ). Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia
z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie
3. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto – do wysokości kwoty wkładu własnego określonego przez Gminę Pogorzela we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, w którym cena najkorzystniejszej oferty, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, będzie wyższa niż wartość inwestycji określona we wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Gminę
Pogorzela w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych a wkład własny Gminy będzie
wyższy niż zakładany we wniosku – Wykonawcy zostanie wypłacona zaliczka w wysokości 5% wartości określonej we
wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała
część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia i rozliczenia inwestycji na podstawie
kosztorysu powykonawczego.
4. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie
wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej
zwrócona Zamawiającemu.
5. Zaliczka zostanie wypłacona po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i po przedłożeniu Zamawiającemu przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności zaliczki nie krótszym niż 14 dni od dnia wystawienia
faktury Zamawiającemu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został opisany w par.20 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). . W związku z
ograniczoną liczbą znaków możliwych do wykorzystania w ogłoszeniu, Zamawiający odsyła do treści wzoru umowy gdyż z
przyczyn technicznych nie ma możliwości przytoczenia w sposób wyczerpujący postanowień umowy w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pogorzela

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.