eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej i Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej i Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170061484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 51

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 55 247 22 83

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@spolkaszop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.spolkaszop.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.spolkaszop.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/szop

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej i Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7089b0da-ae5c-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00034481

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 540041,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej i Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim”.

Inwestycja zakłada budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków, posadowieniem i zasileniem elektroenergetycznym pompowni - dla proj. zabudowy na ul. Łąkowej i Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Zakres praz obejmuje:
1) budowę sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej  250 i 200 mm PVC Ø w pasie drogowym ulicy Łąkowej i drogi osiedlowej;
2) budowę sieci kan. sanitarnej tłocznej  110 mm PE w pasie drogowym drogi publicznej;
3) budowę pompowni ścieków dn 1500 Qp=6,5 l/s;
4) budowę zasilania elektroenergetycznego dla potrzeb przepompowni ścieków wraz z szafką sterowniczą i latarnią oświetleniową

Rozwiązanie projektowe kan. sanitarnej
Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z rozpatrywanego terenu zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków - w poboczu drogi osiedlowej.

Z pompowni ścieki tłoczone będą przewodem tłocznym wzdłuż ulicy Łąkowej do istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej. Przewidziano pracę projektowanej pompowni w czasie przerw w pracy pompowni głównej istniejącej.

• Nowe odcinki sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych klasy SN 8 Æ 250x7,3mm i 200x5,9 mm z rur PCV układać w ramach możliwości w pasie drogowym.
• Studzienki węzłowe wykonać z kręgów betonowych  1,20 m z betonu o klasie C35/45, łączonych za pomocą uszczelek gumowych, z dnem monolitycznym, oraz tworzywowe dn 600 z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego.
• Rury PCV grawitacyjne układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm, oraz przykryć warstwą piasku gr. 30 cm. Dno i boki wykopu wyłożyć geowłókniną.
• Rury PCV grawitacyjne układane będą na głębokości od 1,20m do 3,20 m ppt,
• Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej tłocznej  110 mm z rur PEHD PN10 110x6,6 SDR17 układać w ramach możliwości w pasie drogowym obok przewodu grawitacyjnego.
• Przejście przez ulicę Jantarową wykonać metodą przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni w rurze ochronnej dn200mm stal L=33,0m
• Pozostały odcinek przewodu tłocznego w wykopie otwartym
• Rury PE tłoczne układane będą na głębokości od 1,50m do 2,50 m ppt, na podsypce piaskowej gr. 20 cm, oraz przykryte warstwą piasku gr. 30 cm. Dno i boki wykopu wyłożyć geowłókniną, zapewnić odwodnienie wykopu.
• Podsypka, obsypka i zasypka rurociągu wg instrukcji wydanej przez producenta rur.

Pompownia ścieków
Dobrano pompownię PS z 2 pompami, wydajnością 7 - 8 l/s i wysokością podnoszenia do 6,0 m,
Zbiornik pompowni o średnicy Ø 1,50m i wysokości do h=5,0 m, z wysokością retencyjna hr=1,11 m. Pompownię dobrano jako monolit posadowioną na płycie fundamentowej – zgodnej z częścią konstrukcyjną. Zasypkę zbiornika wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną. Glina i iły nie nadają się do zasypywania wykopu. Powierzchnia terenu powinna znajdować się 65 cm pod krawędzią pokrywy i być ukształtowana tak, aby zapewnić spływ wody w kierunku od pokrywy.
Wodoszczelność zbiornika musi być potwierdzona przez próbę ciśnieniową 100 % egzemplarzy przy ciśnieniu co najmniej 0,34 bar.
Pompy połączone są z przewodem tłocznym za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP. Do studni należy opuszczać ją na łańcuchu po prowadnicach rurowych, zamontowanych na stałe.
Na przewodzie tłocznym w pompowni zamontowane są zawory zwrotne oraz zawory odcinające z wprowadzeniem do wspólnego przewodu tłocznego.
Praca pomp sterowana będzie poprzez sondę hydrostatyczną, wyłączniki pływakowe.

Wyposażenie pompowni
1. Pompy produkcji KSB ARX F80-180/017 F4 USG-160 o mocy 1,70 kW - szt. 2
2. Zbiornik 1500 x 5000 wykonany z kręgów betonowych C35/45.
3. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp z certyfikatem CE

Sposób ułożenia przewodów, roboty ziemne
Przyjęto ułożenie przewodów kanalizacji w wykopie otwartym i odcinki bezwykopowe – należy zdjąć i odtworzyć pas ziemi na trasie projektowanego przewodu.

Roboty instalacyjno - budowlane
− wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
− wykopy wąskoprzestrzenne, oraz wykopy obiektowe,
− zabezpieczenie ścian wykopów,
− wyprofilowanie podłoża, wyłożenie geowłókniny, wykonanie podsypki i zasypki,
− dostawa i montaż rurociągów ciśnieniowych tłocznych z rur PE 100 lub PE 80 SDR 17 o średnicy Ø110
- dostawa i montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur litych PVC kielichowych grubościennych gładkich o ściance litej klasy SN8 o średnicach Ø250x7,3mm – 200x5,9 mm,
− dostawa i montaż pompowni ścieków
− wykonanie prób szczelności,
− zabezpieczenia przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
− przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu.
Wykopy pod układane przewody będą liniowe o ścianach pionowych, umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów inżynierskich - przepompowni ścieków - zgodnie z branżą konstrukcyjną.

Istniejący drenaż – prace naprawcze
Z przeprowadzonej analizy terenu wynika, że projektowana trasa kanalizacji może kolidować drenami melioracyjnymi, niezinwentaryzowanymi.
W trakcie prac ziemnych zniszczone dreny należy odbudować – z rur PVC o średnicy równej zewnętrznej średnicy istn. drenu ceramicznego.
Dren ułożyć na ubitym i wzmocnionym gruncie, w obsypce żwirowej gr 20 cm.
Po ułożeniu, należy wykonać inwentaryzację układu drenażowego – podać przebieg, średnicę i głębokość ułożenia.

Zasilanie elektroenergetyczne dla potrzeb przepompowni ścieków
− Budowa zasilania nn-0,4 kV przepompowni ścieków PS
− Budowa oświetlenia zewnętrznego

Po wykonaniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć i przebudować nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót jako dokumenty pomocnicze, stanowiące załączniki do SWZ. Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 482315,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 563340,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 482315,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-MAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892031974

7.3.3) Ulica: Kartuska

7.3.4) Miejscowość: Garcz

7.3.5) Kod pocztowy: 83-333

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 482315,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.