eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sejny › Dostawa węzłów cieplnych wraz z montażem

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa węzłów cieplnych wraz z montażem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200703652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Sejny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@pgk.sejny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgk.sejny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa węzłów cieplnych wraz z montażem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ac140ea-d4cc-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgksejny.ezamówienia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://pgksejny.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) Platforma Marketplanet poprzez: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl
b) Poczta elektroniczna: zamowienia@pgk.sejny.pl
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link:
https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w oryginale w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do
reprezentowania ww. podmiotów, w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego,
opisane zostały w instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy
wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od
Wykonawcy zarejestrowania się
i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą
kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji
„przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział
w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje
adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruje
się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Mariusz Jagłowski, tel. 512 323 404, e mail: zamowienia@pgk.sejny.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węzłów cieplnych wraz z montażem.
Podstawowe parametry węzłów:
1. Budynek biurowy – Piłsudskiego 34 – moc węzła CO - 40 kW, CWU - 10 kW,
2. Budynek mieszkalny wielolokalowy – Piłsudskiego 36 – moc węzła CO - 80 kW, CWU - 60 kW,
3. Budynek mieszkalny wielolokalowy – Piłsudskiego 38 – moc węzła CO - 80 kW, CWU - 60 kW,
4. Budynek mieszkalny wielolokalowy – Parkowa 5 – moc węzła CO - 80 kW, CWU - 60 kW,
5. Budynek mieszkalny wielolokalowy – Parkowa 3 – moc węzła CO - 80 kW, CWU – 60 kW ( w budynku tym, należy wykonać połączenie instalacji z trzech klatek z pomieszczeniem gdzie planowany jest węzeł, obecnie instalacja z każdej klatki jest niezależnie wpięta w sieć rozdzielczą CO, która przechodzi przez cały budynek mieszkalny).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał: minimum dwa zadania w zakresie budowy węzłów cieplnych.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia;
d) nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym: z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa lub ogłoszenia upadłości wykonawcy.
2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie:
1) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zgodnie z art.17 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1186, ze zmianami) oraz wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Transportu
i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami instalacyjnymi dla osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, potwierdzające przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie dla osoby pełniącej funkcję kierownika robót, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada w/w uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
c) należy do okręgowej izby samorządu zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1117z późn. zm.) i posiada opłaconą składkę
2) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia energetyczne tj. świadectwo kwalifikacyjne : - grupy 1 uprawniające do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1kV w zakresie obsługi, montażu i wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, - grupy 1 uprawniające do wykonania pracy na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1kV w zakresie obsługi, montażu i wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych.
3)pracownikami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania robót elektrycznych oraz instalacyjnych Uwaga:
a) powyższe funkcje i uprawnienia mogą być pełnione łącznie;
b) Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące;
c) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, musza one spełniać wymogi, określone w art. 12a ustawy z dni a 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1186, 1309, ze zmianami)
3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić na potrzeby realizacji zamówienia niezbędny sprzęt, urządzenia i środki transportowe.
4. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
- nie zalega z podatkami,
- nie zalega ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 PLN.
5.Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
1). Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3.
2). Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 16:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://pgksejny.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 16:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.