eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻABIA WOLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 3

1.5.2.) Miejscowość: Żabia Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zabiawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0ac1a34-babd-11ee-9897-f6855eb846c0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0ac1a34-babd-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00057741/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00064425

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia jest Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola

Zadanie I ”Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Osowiec i Józefina, gmina Żabia Wola”.
Zadanie II „Przebudowa drogi gminnej ul. Grodziskiej w miejscowości Musuły w Gminie Żabia Wola w zakresie budowy chodnika”
Zadanie III „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej z budową przepustu na rzece Pisia Tuczna w miejscowości Grzymek gm. Żabia Wola.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) dokumentacja techniczna – załącznik nr 10 do SWZ
b) wzór umowy – załącznik nr 7 do SWZ

Działając na podstawie art. 131 ustawy Pzp, Zamawiający (pod rygorem odrzucenia oferty) przewiduje obowiązkowe odbycie przez wykonawców wizji lokalnej dla wszystkich zadań objętych zamówieniem oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Termin wizji ustala się na dni 01 i 02.02.2024 r. w godz. 8:00 – 15:00. Wykonawca zobowiązany jest do dnia 30.01.2024 r. umówić się na odbycie wizji lokalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@zabiawola.pl i przesłać wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji.
Wykonawca winien sporządzić protokół z odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, który podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, a Wykonawca ma obowiązek - pod rygorem odrzucenia oferty - dołączyć ten protokół do formularza oferty.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z poniższym zestawieniem:
Zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Osowiec i Józefina, gmina Żabia Wola”.

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy- do 30 kwietnia 2024 r.

Zadanie II „Przebudowa drogi gminnej ul. Grodziskiej w miejscowości Musuły w Gminie Żabia Wola w zakresie budowy chodnika” -do 30 kwietnia 2024 r.

Zadanie III „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej z budową przepustu na rzece Pisia Tuczna w miejscowości Grzymek gm. Żabia Wola.
Termin rozpoczęcia: po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych bez sprzeciwu nie wcześniej niż 1 marca 2024 r. Rozpoczęcie robót w terminie 10 dni od dnia braku wniesienia sprzeciwu o prowadzeniu robót budowlanych do 30 czerwca 2024 r

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Cena oferty o najkorzystniejszym bilansie kryteriów oceny ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 500 000,00 zł brutto zł. Jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego postępowanie należało unieważnić.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.