eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzgów › Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RZGÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057827

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 500-lecia 22

1.5.2.) Miejscowość: Rzgów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-030

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 214 12 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzgow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rzgow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://rzgow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed807de1-61e5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078494/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup lekkiego samochodurozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425820

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 271/22/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem. Szczegółowo zakres zadania został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wzór załącznika do oferty. Zawiera on minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla zamawianego pojazdu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Zgodnie z pkt 13.4. SWZ oferta musi zawierać m.in. wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy załącznik dotyczący spełniania przez oferowany pojazd minimalnych wymagań techniczno-użytkowych – wg „Załącznika Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wzór załącznika do oferty”. Niezłożenie wraz z ofertą tego dokumentu skutkuje odrzuceniem oferty.
W dniu 06.10.2023 zamawiający opublikował na stronie postępowania informację o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie dokumentu „Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wzór załącznika do oferty” i zamieścił „Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wzór załącznika do oferty”, wskazując, że jest on obowiązującym.
Wykonawca dołączył do oferty dokument sporządzony według wzoru sprzed modyfikacji, tym samym nieaktualnego. Nie wypełnił go ponadto, nie spełnił zatem wymogu określonego, pod rygorem odrzucenia oferty, w pkt 13.4. SWZ. Tym samym treść jego oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. Ponieważ jest to jedyna oferta, spełniona jest przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233500 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.