eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Liszki › Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacji w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacji w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Liszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mały Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Liszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-060

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@liszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.liszki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacji w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afde36db-d162-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00011594/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacji w miejscowości Baczyn, obr. Mników , gm. Liszki.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2022 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afde36db-d162-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej (ug@liszki.pl) z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej (ug@liszki.pl) z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Liszki jest Wójt Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki;
2) Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@liszki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Pzp, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki. Oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2024.
4) Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”);
5) Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ zamówienia, Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, minimum przez okres trwałości projektu, czyli 5 lat od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana przez instytucję;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO* (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024 r.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej, gm. Liszki.
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej o pojemności czynnej V=495 m3, na działkach 72/1, 74, 2170/3.Zbiornik wody pitnej będzie na planie prostokąta w formie nadziemnego obiektu częściowo zagłębionego poniżej terenu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje:
1) Zbiornik wody pitnej wykonany jako komora żelbetowa przedzielona ściankami działowymi wraz z komorą zasuw. Wymiary zewnętrzne zbiornika wraz z komorą zasuw 13,20mx12,20m, wraz z armaturą, ociepleniem, obróbkami blacharskimi z wyposażaniem w pomosty i drabiny technologiczne oraz wentylacją.
2) Rurociągi technologiczne:
a) rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę ze zbiornika Ø160 PE,
b) rurociąg przelewowy Ø200 żeliwny,
c) rurociąg spustowy Ø100 żeliwny,
d) rurociąg doprowadzający wodę do pomp hydroforowych – odcinek: komora zasuw – istniejąca hydrofornia Ø110 PE,
e) rurociąg kanalizacyjny odcinek S1-S2-S3 Ø200 PVC do zbiornika odpływowego,
f) studzienkę kanalizacyjną S1 z kręgów betonowych Ø 1000mm z włazem ciężkim,
g) studzienkę kanalizacyjną S2 Ø600 mm z włazem ciężkim,
h) studzienkę kanalizacyjną S3 wybieralną z kręgów betonowych Ø1200 mm, głębokość 4,0m z włazem ciężkim,
i) rurociąg kanalizacyjny Ø150 żeliwny odprowadzający ścieki z wpustu ściekowego zlokalizowanego w komorze zasuw,
j) kabel elektryczny zasilający nN oraz lampy oświetleniowe,
k) kabel elektryczny nN zasilający komorę zbiornika, kabel pomiarowy i sterowniczy oraz lampy oświetlenia terenu,
l) dojście i dojazd z kostki brukowej,
m) ogrodzenie,
n) opaska z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi;
3) W ramach zamówienia przewidziano włączenie w układ nowego zbiornika istniejącej hydroforni.
4) Zbiorniki będą pracować jako zbiorniki retencyjne i wyrównawcze na sieci wodociągowej obsługującej ponad 2000 osób.
3. Szczegółowy zakres zamówienia została zawarty w rozdz. III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611500-1 - Zbiorniki na wodę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu Wykonawcy w tym postępowaniu zamówień polegających na powtórzeniu robót objętych zakresem zamówienia stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie cen podanych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baczyn, obr. Mników, gm. Liszki.
2.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baczyn w obrębie ewidencyjnym Mników na działkach ewidencyjnych nr: 36/1, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/4, 103/2, 103/4, 105, 99/1, 99/2, 162, 163, 172, 174, 108/1, 111, 189,191.
Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1 034 m, a długość rurociągu tłocznego wynosi 198 + 62 (zakres niekwalifikowany) = 260 m; Łącznie długość sieci 1 232 m (wraz z zakresem niekwalifikowanym).
4. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje:
1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach:
a) kolektory główne i boczne z rur o średnicy:Ø200 mm PVC SN4, Ø200 mm PVC SN8,
b) studnie:
- Ø1200 mm betonowe z włazem klasy D400 - 2 szt.,
- Ø1200 mm betonowe z włazem klasy B125 - 10 szt.,
- Ø1000 mm betonowe z włazem klasy D400 - 12 szt.,
- Ø1000 mm betonowe z włazem klasy B125 - 21 szt.,
- Ø600 mm z tworzyw sztucznych z włazem klasy B125 - 3 szt.;
2) Rurociąg tłoczny z rur o średnicy: Ø75mm z PEHD SDR17 PN10, wraz z zabudowanym na nim studniami: odpowietrzającą Ø1200 mm betonową z włazem kl.B125 z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym (2 szt.), płuczącą Ø1200mm, betonową z włazem kl.B125 -1 szt. i spustową Ø1200mm betonową z włazem kl.B125 – 1 szt.;
3) Pompownię ścieków wraz z uzbrojeniem, studnią rewizyjną Ø1200 mm betonową z pokrywą dwudzielną wykonaną ze stali nierdzewnej oraz koszem wykonanym ze stali nierdzewnej (40x40x50 cm) montowanym w studni na wlocie do pompowni wraz z prowadnicami do wyciągania kosza na zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, ogrodzeniem ( panelowym – systemowym wraz z obrzeżem pomiędzy słupkami), oświetleniem (ledowym o mocy 50W), instalacją odgromową i zasilaniem elektrycznym przepompowni;
4) Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przewidziano w rejonie drogi powiatowej 18305 Kryspinów-Cholerzyn-Mników-Kopce poprzez wiercenie się do istniejącej studni kanalizacyjnej na działce ew. nr 191;
5) Studzienki betonowe wykonane będą z kinetą prefabrykowana z betonu samozagęszczalnego min. C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi, ze stopniami powlekanymi, łączenie kręgów studni na uszczelkę, zakończenie studni stożek (konus) ;
6) Studzienki niewłazowe Ø600 mmm wykonane będą z tworzywa sztucznego z kinetą PP z użebrowaniem wzmacniającym, rurą wznoszącą karbowaną z PP i adapterem teleskopowym.
7) Studzienki posiadać będą włazy żeliwne: klasy D400-15 sztuk w drogach oraz klasy B125-37 sztuk w terenach zielonych;
8) Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie metodą rozkopu. Średnia głębokość posadowienia kanałów wynosi około 3 m p.p.t. Rurociągi będą układane na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm, następnie będzie wykonana obsypka piaskowa do wysokości 30 cm ponad wierzch rury;
9) Rurociągi będą krzyżować się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować rury ochronne. Przy kolizji z siecią gazową rury ochronne na kanalizację Ø355 mm z PE lub stalowe – 6 szt. o długości 3 m każda;
10) Sieć przekracza drogę powiatową 18305 Kryspinów – Cholerzyn-Mników – Kopce. Przekroczenia drogi wykonane będą metodą przewiertu poziomego sterowanego w rurach ochronnych stalowych Ø355 m, o łącznej długości 52 m;
11) Kanalizacja przebiega częściowo w drogach o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, a częściowo biegnie w terenach zielonych. Po robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej rozebrane nawierzchnie będą odtworzone do stanu pierwotnego zgodnie z dokumentacją projektową;
12) Zamówienie obejmuje również:
1) budowę odcinka rurociągu tłocznego na obszarze aglomeracji Liszki – Piekary w miejscowości Baczyn w obrębie ewid. Mników na działkach ewidencyjnych nr 36/1, 191 (miejsce włączenia do istniejącej sieci). Długość rurociągu tłocznego wynosi 62 m,
2) zagospodarowanie terenu obejmuje: rurociąg tłoczny z rur o średnicy :Ø75 mm z PERC SDR17 PN 10, wraz z zabudowaną na nim studnią: odpowietrzającą Ø1200 mm betonową z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym,
3) włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przewidziano w rejonie drogi powiatowej 18305 Kryspinów-Cholerzyn-Mników-Kopce poprzez studnię kanalizacyjną na działce ewid. nr 191,
4) rurociąg wykonany zostanie metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurami przewodowymi bez rury ochronnej,
5) w ramach inwestycji zrealizowana zostanie również budowa utwardzonej żwirowej drogi dojazdowej do przepompowni P5 o długości 55 m;
13) przykanaliki PCV Ø160 – 73 m;
14) prace na pompowni – dostawa i montaż żurawika na pompowni, montaż zasuwy na kanale grawitacyjnym PCV Ø200, montaż bramy wjazdowej o szerokości 3,0 m;
15) odtworzenie drogi powiatowej na kanale „I” – 287 m2.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdz.III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu Wykonawcy w tym postępowaniu zamówień polegających na powtórzeniu robót objętych zakresem zamówienia stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie cen podanych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej wpisanej do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na:
Dla zadania nr 1: Budowie, rozbudowie lub przebudowie żelbetowego zbiornika o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto.
Dla zadania nr 2: Budowie, rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto.
Uwaga 1: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.
Uwaga 2: Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek wskazany w pkt. 4 a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie (wymagane doświadczenie wskazane w pkt. 4 lit. a) musi posiadać co najmniej jeden z konsorcjantów);
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym minimum:
Dla zadania nr 1:
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);
- Kierownikiem robót wod.-kan., posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych (lub inne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);
- Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (lub inne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji).
Dla zadania nr 2:
- Kierownikiem budowy (kierownik robót wod.-kan.), posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych (lub inne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji).
Uwaga: Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodne z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdziale VI SWZ:
a) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SWZ dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SWZ dotyczących zdolności zawodowej i technicznej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca w terminie wyznaczonym do składania ofert składa:
1) Ofertę na „Formularzu Ofertowym” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby – jeżeli dotyczy;
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani:
1) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy;
2) do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału potwierdza jego spełnienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (podmiotowe środki dowodowe).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
1) Wykonawcy wspólnie realizujący umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider będzie upoważniony także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę;
2) Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, w tym wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia z Zamawiającym;
4) zakaz zmian postanowień umowy bez zgody Zamawiającego;
5) wskazanie rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności za roboty budowlane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8.1 i zał. 8.2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e -Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.):
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.120 i 295 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w rozdz.VI SWZ.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w rozdz.VI SWZ.
4. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp – nie dotyczy.
5. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
16. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
18. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane.
19.Termin rozpoczęcia robót wyznacza się od dnia podpisania umowy (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2).
20.Termin wykonania robót:
1) Dla zadania nr 1: Do 7 miesięcy od daty podpisania umowy – jednak nie dłużej niż do dnia 15.11.2024 r.
2) Dla zadania nr 2: Do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin podpisania końcowego protokołu odbioru, który może nastąpić po wykonaniu Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.