eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzezawa › Zró roz Gm Rz po roz inf ed i dr z podz na dwie części: 1. Bud b przed i żł wr z nie infr w m. Bor, gm Rze-et I 2. Roz dr g nr K st ul Ziel w Rze km 000 - 0+897 z ośw i odw or zab ist inf tech

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zró roz Gm Rz po roz inf ed i dr z podz na dwie części:
1. Bud b przed i żł wr z nie infr w m. Bor, gm Rze-et I
2. Roz dr g nr K st ul Ziel w Rze km 000 - 0+897 z ośw i odw or zab ist inf tech

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzezawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 21

1.5.2.) Miejscowość: Rzezawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-765

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 146484800

1.5.8.) Numer faksu: + 48 146488550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rzezawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zró roz Gm Rz po roz inf ed i dr z podz na dwie części:
1. Bud b przed i żł wr z nie infr w m. Bor, gm Rze-et I
2. Roz dr g nr K st ul Ziel w Rze km 000 - 0+897 z ośw i odw or zab ist inf tech

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-690e11fc-c743-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047967/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zrównoważony rozwój Gminy Rzezawa poprzez rozb infr eduk i drog -Rozb drogi gm nr K580329 stan ulicę Ziel w Rzezawie w km0+000,00 - km0+897,00 z oświet, odwod

1.1.4 Zrównoważony rozwój Gminy Rzezawa poprzez Roz infr eduk i drog - Bud bud prze i żłobka wraz z niezbędną infr w msc. Borek, gm Rzezawa - pop infr oświa-opiek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-690e11fc-c743-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
b) poczty elektronicznej: gmina@rzezawa.pl
Uwaga !: ofertę w postepowaniu można złożyć tylko za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań dostępnej na stronie
internetowej: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z platformy e-zamówienia jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postepowaniu z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” ( „Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielenie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości ( przycisk „dodaj
załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ‘Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB ( wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12.16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https:// ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zapisami SWZ postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W
związku z powyższym wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Więcej
informacji dot. kwestii komunikacji w postępowaniu przedstawia SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzezawa z siedzibą:
32-765 Rzezawa, ul. Długa 21, tel. 14 648 48 00, e-mail: gmina@rzezawa.pl.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Ins. ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować telefonicznie:
nr tel.:14 6484818, elektronicznie: iod@rzezawa.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest – udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zrównoważony rozwój Gminy Rzezawa poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i drogowej z podziałem na dwie części:
1. Budowa budynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Borek, gmina Rzezawa – etap I
2. Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km 0+000,00 - km0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej
o numerze RID.ZP.271.1.1.2024 z dnia 26.02.2024 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
• art. 6 ust. 1 lit. c – RODO;
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Pzp (t.j.Dz.U.2023.1720) zwana dalej ustawą Pzp.,
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom tj. osobom i podmiotom zgodnie
z art. 74 ustawy Pzp.,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. pub. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia
ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osob., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informujemy, że w zam. pub. administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie również:

Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• Wyk. będącego osobą fiz.,
• Wyk. będącego osobą fiz. prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
• pełnomocnika Wyk. będącego osobą fiz. (np. dane osobowe zam.
w peł.),

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RID.ZP.271.1.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zrównoważony rozwój Gminy Rzezawa poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i drogowej w zakresie części 1:

1. Budowa budynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Borek, gmina Rzezawa – etap I

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314310-7 - Układanie kabli

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w SWZ. Ocenie ofert
podlegają tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferta oceniana jest wg. przyjętych w postępowaniu
kryteriów ceny: Cena - 60 %, wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany okres gwarancji
wynoszący 3 lata - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zrównoważony rozwój Gminy Rzezawa poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i drogowej w zakresie części 2:

2. Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km 0+000,00 - km0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w SWZ. Ocenie ofert
podlegają tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferta oceniana jest wg. przyjętych w postępowaniu
kryteriów ceny: Cena - 60 %, wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany okres gwarancji
wynoszący 3 lata - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedna lub więcej robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej minimum 700 m2 oraz wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto ( słownie : trzy miliony złotych, 00/100) – dla zakresu części 1 lub wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną lub więcej robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi lub dróg i położeniem nawierzchni mineralno – bitumicznej o łącznej wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto ( słownie : cztery miliony złotych, 00/100) – dla zakresu części 2
b)dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2020 r., poz. 2320 oraz 2021, poz. 234) tj legitymująca się uprawnieniami do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej (dla zakresu cześci1)lub inżynieryjno drogowej (dla zakresu części 2) lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania.
c) dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2020 r., poz. 2320 oraz 2021, poz. 234) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania lun nadzorowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania.
d) dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie w wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U z 2020 r., poz. 2320 oraz 2021, poz. 234) tj. legitymująca się uprawnieniami do kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią załącznika do SWZ. 2) Odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy – sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ,
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz OFERTA, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SWZ,

2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym
pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią
Załącznika nr 2 do SWZ;
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ;
5) Zgodnie z art.125 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z w/w oświadczeniami, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Stosowne oświadczenia należy złożyć na załącznikach w/w tj. zał nr 2 i 3 ze zmianami dotyczącymi podstawy tj. na podstawie art. 125 ust.5 ustawy Pzp i dopiskiem „oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby”.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu
potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ;
8) Kosztorys ofertowy uproszczony dla danego zakresu przedmiotu zamówienia,
9) Dowód wniesienia wadium dla danej części przedmiotu zamówienia ( w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 zł) dla zakresu części 1 tj. Budowa budynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Borek, gmina Rzezawa – etap I oraz części 2 tj. Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km 0+000,00 - km0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.
16.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
16.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
16.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Bochni, filia w Rzezawie Nr: 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024 z dopiskiem dla zakresu części 1: Budowa budynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Borek, gmina Rzezawa – etap I dla zakresu części 1
oraz z dopiskiem dla zakresu części 2: Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km 0+000,00 - km0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej dla zakresu części 2
UWAGA ! : Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
16.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
16.6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
16.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
16.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu , albo do reprezentowania i zawarcia w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty,
2.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
składają Wykonawcy w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu,
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres usług wykonają poszczególni Wykonawcy.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty
budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
a) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
b) zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia, zmiany ceny, zastosowanie innych rozwiązań niż to określono w dokumentacji przetargowej w związku z:
 wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia,
a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia;
 ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;
 zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
 zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy;
 uzasadnionej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;
 wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie.
c) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo- finansowego Zamawiającego.
d) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
 pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji
in¬westycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
 pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji.
2. Niezależne od Stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, Kierownika Budowy, zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis w udz w post dla cz 1:
Zam wym, aby wyk prow dział gosp lub zaw był wp do jed z rej zaw lub handl prowad w kraju, w kt ma sie lub mie zami
Wyk spe wa dot zdol tech lub zaw jeżwyk że:
a) Wyk w okresie ost 5 lat przed upł term skład ofert, a jeżeli okr pro dział jest krótszy – w tym okr jedna lub wię rob bud poleg na bu, prze, ro bud o pow użyt min 700 m2 oraz wart min 3 000 000,00 zł brutto
b) dysp min jedną osobą upr do peł sam fun tech w bud zg w wy ust PB tj leg się upraw do kier lub nadz r b sp kon - bud (dla zakresu cześci1) lub posia inne upraw odp pow, wyd na pod prze ob w czasie wyd upra wraz z inf na te kwa zaw, upr i doś, a niezb do wyk przed zam oraz inf o post dysp.
c) dysp min jedną osobą upr do peł sam fun tech w bud zg w wy ust PB tj leg się upraw do kier lub nadz r b sp inst w zakr sieci, inst i urzą elekt i elekt lub posia inne upraw odp pow, wyd na pod prze ob w czasie wyd upra wraz z inf na te kwa zaw, upr i doś, a niezb do wyk przed zam oraz inf o post dysp.
d) dysp min jedną osobą upr do peł sam fun tech w bud zg w wy ust PB tj leg się upraw do kier lub nadz r b sp inst w zakr sieci, insta i urz ciepl, wentyl, ga, wod i kan lub posia inne upraw odp pow, wyd na pod prze ob w czasie wyd upra wraz z inf na te kwa zaw, upr i doś, a niezb do wyk przed zam oraz inf o post dysp.

Opis w udz w post dla cz 2:
Zam wym, aby wyk prow dział gosp lub zaw był wp do jed z rej zaw lub handl prowad w kraju, w kt ma sie lub mie zami
Wyk sp war dot zdi te lub zaw, jeż wyk że:
a) Wyk w okresie ost 5 lat przed upł term skład ofert, a jeżeli okr pro dział jest krótszy – w tym okr jedna lub wię rob bud poleg na bud, rozb, przeb lub rem dr lub dróg i poł naw min – bit o łącz wart min 4 000 000,00 zł brutto
b) dysp min jedną osobą upr do peł sam fun tech w bud zg w wy ust PB tj leg się upraw do kier lub nadz r b sp inż.-drg (dla zakresu cześci2) lub posia inne upraw odp pow, wyd na pod prze ob w czasie wyd upra wraz z inf na te kwa zaw, upr i doś, a niezb do wyk przed zam oraz inf o post dysp.
c) dysp min jedną osobą upr do peł sam fun tech w bud zg w wy ust PB tj leg się upraw do kier lub nadz r b sp inst w zakr sieci, inst i urzą elekt i elekt lub posia inne upraw odp pow, wyd na pod prze ob w czasie wyd upra wraz z inf na te kwa zaw, upr i doś, a niezb do wyk przed zam oraz inf o post dysp.
d) dysp min jedną osobą upr do peł sam fun tech w bud zg w wy ust PB tj leg się upraw do kier lub nadz r b sp inst w zakr sieci, insta i urz ciepl, wentyl, ga, wod i kan lub posia inne upraw odp pow, wyd na pod prze ob w czasie wyd upra wraz z inf na te kwa zaw, upr i doś, a niezb do wyk przed zam oraz inf o post dysp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.