eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Wymiana 2 wind z przystosowaniem do potrzeb osób z Niepełnosprawnościami w Domu Pomocy SpołecznejOgłoszenie z dnia 2022-06-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wymiana 2 wind z przystosowaniem do potrzeb osób z Niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001026591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszka Żwirki 5

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: /44/ 647-51-72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dompomocy.piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana 2 wind z przystosowaniem do potrzeb osób z Niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d6fddb4-f262-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00188376/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja wind w Domu Pomocy Społecznej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:
 miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
 poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl lub
 skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, znajdujących się pod linkiem.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
4) Formaty dokumentów elektronicznych (plików):
a) .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx,.pdf, .jpg, .zip. – zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
b) formaty m.in. .rar .gif .bmp .numbers .pages, niewystępujące w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…), mogą być uznane przez zamawiającego za złożone nieskutecznie.
c) do kompresji danych (zalecane) zamawiający rekomenduje formaty:
zip lub .7Z – zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego pliku.
5) Rozmiar jednego pliku przesyłanego przez:
a) za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP max. 50 MB.
6) Do podpisania plików wykonawca może użyć:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – dla dokumentów w formacie „pdf” zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny.
W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.
b) podpisu zaufanego (inaczej Profil Zaufany)
– wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB po podpisaniu dokumentu, dostępny format podpisu „xml”. Plik można podpisać na stronie:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?FormsAppName=SIGNER
c) zaawansowanego podpisu elektronicznego z dowodu osobistego
– informacje na stronach: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty oraz https://www.gov.pl/web/e-dowod
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju (podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików) oraz nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu,
co mogłoby skutkować naruszeniem integralności plików. 
7) Data wpływu (doręczenia) dokumentów elektronicznych:
a) data przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji na ePUAP
b) data otrzymania potwierdzenia od zamawiającego doręczenia mu wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną – wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną nie jest jednoznaczne z jej doręczeniem zamawiającemu,
c) data poświadczenia wysłania dokumentu na urzędową skrzynkę na ePUAP z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim Panem Maciejem Pacan, telefon (44) 647-51-72 wew.111, e-mail: informatyk@dompomocypiotrkow.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, archiwizacji a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
1) dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
7. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EA.R.2311-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż dwóch nowych dźwigów osobowych w miejsce dwóch starych (dźwig D1 – bez przelotu, udźwig 1000 kg / 13 osób oraz dźwig D2 – z przelotem, udźwig 1000 kg / 13 osób), istniejących wind, które zostaną zdemontowane.
Budynek Domu Pomocy Społecznej składa się z dwóch segmentów A i B połączonych ze sobą funkcjonalnie na każdej z kondygnacji (budynek posiada 4 kondygnacje).
Windy zlokalizowane są przy sali terapii zajęciowej (dźwig D1 – bez przelotu) na wprost wejścia głównego do budynku DPS oraz przy sali rehabilitacji (dźwig D2 – z przelotem) w korytarzu po skręcie w lewo od wejścia od ul. Franciszka Żwirki.
Komunikację poziomą między pomieszczeniami zapewniają centralnie usytuowane korytarze, natomiast komunikacja pionowa odbywa się trzema klatkami schodowymi oraz dwiema windami osobowymi, z czego jedna jest całkowicie odłączona (dźwig D1 – bez przelotu) z powodu uszkodzenia, którego nie da się naprawić.
Windy demontowane to urządzenia dźwigowe wyprodukowane w roku 1993, o nośności 1000 kg. Dźwig D1 – bez przelotu marki Schindler nr ewid UDT 3120000279 nr fabryczny 502.6765. Dźwig D2 – z przelotem marki Schindler nr ewid. UDT 3120000280 nr fabryczny 502.6766.
Windy usytuowane są w szybach windowych o murowanych ścianach. Każda z wind posiada własną maszynownię zlokalizowaną na poziomie piwnicy, obok szybu każdej windy.
Każda z wind posiada 4 przystanki na 4 kondygnacjach. Pierwszy przystanek dźwigu znajduje się w piwnicy, pozostałe są na poziomie od parteru do II piętra – łącznie 4 przystanki. Dźwig D2 – z przelotem, otwiera się na przelot tylko na poziomie parteru.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
1) Etap I – demontaż, utylizacja, wymiana dźwigu „D1” (dźwig bez przelotu), zakończony| odbiorem i wydaniem decyzji przez Urząd Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji,
2) Etap II – rozpoczęcie II etapu może nastąpić po wykonaniu etapu I i obejmuje: demontaż, utylizację i wymianę dźwigu „D2” (dźwig z przelotem), zakończony odbiorem i wydaniem decyzji przez Urząd Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji.
3. Zakres prac - dźwig D1 (dźwig bez przelotu):
1) Przygotowanie placu budowy,
2) Demontaż urządzeń windy wraz z utylizacją (całości urządzenia wraz z płynami technologicznymi, smarami, olejami itd.),
3) Montaż urządzeń nowej windy;
4) Prace malarskie i budowlane:
 malowanie pomieszczenia maszynowni,
 malowanie szybu i uzupełninie ubytków tynku,
 wzmocnienie konstrukcji szybu / nadszybia,
 wyburzenie słupków pod zderzaki w podszybiu,
 wykucie otworów pod piętrowskazywacze,
 obrobienie i malowanie wnęk drzwi szybowych,
 udrożnienie wentylacji szybu,
 wywóz gruzu;
5) Prace elektroinstalacyjne:
 wymiana instalacji zasilającej dźwig,
 wymiana instalacji oświetlenia szybu,
 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej;
6) Prace remontowe:
 wymiana zamka drzwi do maszynowni,
 montaż progów ze stali nierdzewnej;
7) Prace regulacyjne i odbiorcze:
 wykonanie prac regulacyjnych i prób po montażu,
 przygotowanie dźwigu do badań UDT,
 badania dźwigu przez UDT z brygadą montażową,
 wykonanie dokumentacji wykonawczej,
 wykonanie dokumentacji rejestracyjnej i uzgodnienie w UDT,
 dopuszczenie dźwigu do eksploatacji;
4. Zakres prac - dźwig D2 (dźwig przelotowy):
1) Przygotowanie placu budowy
2) Demontaż urządzeń windy wraz z utylizacją (całości urządzenia wraz z płynami technologicznymi, smarami, olejami itd.)
3) Montaż urządzeń nowej windy.
4) Prace malarskie i budowlane:
 malowanie pomieszczenia maszynowni,
 malowanie szybu i uzupełninie ubytków tynku,
 wzmocnienie konstrukcji szybu / nadszybia,
 wyburzenie słupków pod zderzaki w podszybiu,
 wykucie otworów pod piętrowskazywacze,
 obrobienie i malowanie wnęk drzwi szybowych,
 udrożnienie wentylacji szybu,
 wywóz gruzu;
5) Prace elektroinstalacyjne:
 wymiana instalacji zasilającej dźwig,
 wymiana instalacji oświetlenia szybu,
 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej,
 montaż kamer z zasileniem;
6) Prace remontowe:
 wymiana zamka drzwi do maszynowni,
 montaż progów ze stali nierdzewnej;
7) Prace regulacyjne i odbiorcze:
 wykonanie prac regulacyjnych i prób po montażu,
 przygotowanie dźwigu do badań UDT,
 badania dźwigu przez UDT z brygadą montażową
 wykonanie dokumentacji wykonawczej,
 wykonanie dokumentacji rejestracyjnej i uzgodnienie w UDT,
 dopuszczenie dźwigu do eksploatacji;
5. Zamawiający wymaga dodatkowo:
1) Udziału wykonawcy w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT
oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji.
2) Uzyskania w imieniu zamawiającego książek rewizyjnych dźwigu.
3) Przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu.
4) Opracowania i przekazania zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu.
5) Sprawowania serwisu gwarancyjnego w czasie udzielonej gwarancji, a w szczególności związanego z:
 wymianą zużytych lub uszkodzonych kompletnych podzespołów i części zamiennych - zdalny monitoring stanu technicznego wymienionego dźwigu przez okres udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia, w tym dostarczanie i utrzymywanie kart SIM w zamontowanych systemach GSM,
 reakcją na zgłoszenie awarii, która powinna nastą-pić w ciągu 2h, a w sytuacjach narażenia życia w ciągu 30-60 minut 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu;
 rejestrowaniem zgłoszeń o awariach wraz z ich archiwizacją w okresie gwarancji.
6) Zastosowane materiały przy realizacji ww. zamówienia powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określone w ustawie „Prawo budowlane", jak również uwzględniać specyfikę zamawiającego.
7) Zamawiający informuje, iż prace będą prowadzone na terenie funkcjonującego DPS i powinny być wykonywane w sposób niekolidujący z jego funkcjonowaniem.
8) W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt i ryzyko:
 odpowiedniego zabezpieczenia frontu robót oraz terenu wokół budowy,
 prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu Mieszkańców i zatrudnionych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż,
 utrzymania w należytym porządku terenu budowy, usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wskazanym przez zamawiającego miejscu,
 po zakończeniu budowy do uporządkowania terenu prac.
9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.
10) Windy nie mogą być wyłączone jednocześnie, ze względu na charakter funkcjonowania DPS.
6. Warunki wykonywania robót montażowych i budowlanych:
Wykonywanie robót w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej (w sąsiedztwie pokojów mieszkalnych Mieszkańców DPS, łazienek ogólnych, czynnych pomieszczeń biurowych, które nie będą wyłączone z eksploatacji na czas remontu).
7. Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
1) zabezpieczenie remontowanych pomieszczeń od pozostałych pomieszczeń;
2) zabezpieczenie kurtynami wewnętrznymi szybu windy i przedsionków windy od pozostałej przestrzeni w sposób eliminujący ograniczenia użytkowania obiektu związane z realizacją robót;
3) Wykonawca na bieżąco będzie musiał dbać i sprzątać eksploatowane przez niego części budynku (między innymi korytarze i klatki schodowe) oraz teren wewnętrzny DPS.
4) W związku z tym, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona w czynnym obiekcie Domu Pomocy Społecznej, wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawne funkcjonowanie obiektu oraz ustalić godziny pracy z przedstawicielem zamawiającego, w którym wykonywane będą roboty.
5) Wszystkie prace głośne jak np. demontaże, skucia, przewierty itp. powinny odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30 – 18.00. W przypadku konieczności zakończenia pracy na określonym etapie, który ze względów technologicznych nie może być przełożony na kolejny dzień, prace mogą być prowadzone maksymalnie do godziny 21:00 oraz w dni wolne od pracy, po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.
6) Zamawiający z braku możliwości lokalowych nie udostępni wykonawcy w trakcie realizacji robót dostępu do pomieszczeń na cele biurowe i socjalne; do dyspozycji wykonawcy będą jedynie toalety i łazienki ogólne.
7) Gruz rozbiórkowy oraz wszelkie nieczystości powstałe w wyniku prac oraz zdemontowane urządzenia będą musiały być na bieżąco wywożone, nie będą mogły być składowane na terenie DPS;
8) Dopuszcza się ustawienie kontenera na odpady we wskazanym przez zamawiającego miejscu, na terenie wygrodzonym w celu składowania gruzu rozbiórkowego i nieczystości. Kontener wywożony będzie niezwłocznie po wypełnieniu z tym, że każdorazowo po podstawieniu kontener nie może stać na terenie zamawiającego dłużej niż 7 dni.
9) Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
10) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Planu BIOZ i Instrukcji IBWR po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robót objętych przedmiotem zamówienia.
11) Wykonawca przedstawi Plan BIOZ i Instrukcję IBWR do akceptacji inspektorowi nadzoru działającemu w imieniu zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac objętych przedmiotem zamówienia.
12) W przypadku konieczności składowania rzez Wykonawcę materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia na terenie obiektu zamawiającego, wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z zamawiającym możliwość składowania, co najmniej 2 dni przed terminem ich dostarczenia na plac budowy. W przypadku uzgodnienia możliwości takiego składowania, będzie ono odbywało się na wyłączne ryzyko i koszt wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45262520-2 - Roboty murowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
1. dotycząca doświadczenia wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje 3 dostawy wraz z instalacją (montażem) dźwigu osobowego, o udźwigu minimalnym 800 kg i napędzie elektrycznym każda.
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku,
gdy w ramach jednej dostawy wraz z instalacją podlegało więcej dźwigów osobowych (o udźwigu minimalnym 800 kg i napędzie elektrycznym każdy) – wówczas zamawiający uwzględni każdą windę jako oddzielną dostawę wraz z instalacją.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.
2. dotycząca osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje i skieruje do realizacji następujące osoby:
1) kierownika budowy – posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2) kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych.
Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane,
2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
3) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2.4.1,
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
5) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ IDW,
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ IDW.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy):
1) Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do IDW.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku wykonawcy polegającego na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby – załącznik nr 3 do IDW.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania:
1) wykaz 3 dostaw wraz z instalacją (montażem) dźwigu osobowego, o udźwigu minimalnym 800 kg i napędzie elektrycznym każda, wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane – załącznik nr 7 do IDW,
2) dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do IDW,
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

---

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Do oferty wykonawca składa również (jeśli dotyczy):
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w formularzu Oferta wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy działający wspólnie:
 jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, obowiązani są ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
 pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców),
 jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
3) pełnomocnictwo do złożenia Oferty, podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XVIII SWZ IDW,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, – oświadczenie nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1),
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
8) przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy.
9) oświadczenia i/lub dokumenty, stanowiące wyjaśnienia, na podstawie których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
 wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):
GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
02 1560 0013 2326 7542 9000 0006
w tytule przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Wymiana 2 wind z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w DPS – znak DPS – znak 1/2022.
 prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
 ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
 beneficjenta wadium należy wskazać:
Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski
w imieniu i na rzecz którego działa:
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Franciszka Żwirki 5
97-300 Piotrków Trybunalski
 wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
 treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
 musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
 musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium – np. nie może zawierać zapisu, że wszelkie roszczenia należy zgłosić w okresie ważności gwarancji, w przypadku gdy termin jej ważności jest tożsamy z terminem związania ofertą,
 musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
 w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający, mając na uwadze, charakter zamówienia i proporcjonalność, określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn.:
1) warunek określony w pkt 2.4.1 w Rozdziale VIII SWZ IDW, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia wykonawcy), musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców działających wspólnie,
2) warunek określony w pkt 2.4.2 w Rozdziale VIII SWZ IDW, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) mogą spełniać wykonawcy łącznie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach -w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, określonych w § 20 projektowanych postanowień umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W zakresie zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy przewiduje się możliwość zmiany istot-nych postanowień umowy odnośnie:
1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę wysokości podatku VAT ;
2) terminu realizacji umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej;
b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiające-go, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub jego części, zaistniałych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku:
a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;
b) konieczności przebudowy sieci lub mediów nieujawnionych w dokumentacji SWZ;
c) wprowadzenia zmian spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym przy czym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować, we własnym zakresie, wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjętych rozwiązań.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – Formularze do komunikacji.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę stanowi:
1) formularz Oferta, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ IDW, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści SWZ IDW,
2) część niejawna oferty (jeśli dotyczy), zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – należy załączyć w osobnym pliku z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. ustawy Pzp,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.