eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Budowa kładki pieszej wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kładki pieszej wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kładki pieszej wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b772cf9-d09a-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00048636/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa kładki pieszej wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej na adres zp@um.bielsko-biala.pl lub wojciech.magiera@um.bielsko-biala.pl
2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest pracownik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w
Bielsku-Białej – Wojciech Magiera, pod numerem tel. 33 4971 855, adres e-mail: wojciech.magiera@um.bielsko-biala.pl
3. Zaleca się aby Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Instrukcje dla użytkowników Platformy, w tym wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy wskazane są pod
adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
5. Wsparcia technicznego Wykonawcom w zakresie działania Platformy udziela jej Właściciel, tj. Logintrade S.A. z siedzibą: ul.
Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, www.logintrade.pl, pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34, od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 16:00, e-mail: helpdesk@logintrade.net.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych,
podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
7. Zasady dotyczące składania ofert:
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego
dalej „RODO”, informujemy o tym, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, z
siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, elektronicznie: iod@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie: na adres siedziby Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy Pzp.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz w przepisach ustawy Pzp. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5) Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych
dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
6) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
a) dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z
wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu
przetwarzania danych osobowych.
7) Nie przysługuje Państwu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wskazanych celów. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wobec osób
fizycznych,
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi,
aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz
RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
2) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił, określone obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.15.2024.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kładki pieszej o konstrukcji belkowej, opartej na żelbetowych przyczółkach wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej na działkach o nr ewid. 2764/26, 2571/84, 2571/83 obręb 0009 Kamienica, jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biała, a w szczególności wykonanie:
• nasypów;
• ścian oporowych z kamienia;
• podbudowy;
• elementów konstrukcyjnych (przyczółków, konstrukcji nośnej kładki);
• prac montażowych.
Przedmiot zamówienia określony został szczegółowo w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiących jej integralną część

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) - jedną robotę budowlaną o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł brutto lub dwie roboty budowlane o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 125 000,00 zł brutto każda, w zakres których (każdej z tych robót) wchodziło wykonanie (co najmniej):
- robót budowlanych i montażowych związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych
i żelbetowych;
Roboty te winny być wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
a) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (do kierowania robotami), w szczególności:
1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane (z ograniczeniami) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

UWAGA:
a) Jeżeli zakres robót jest szerszy od powyżej określonego, w dokumencie złożonym
na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
b) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP
na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
(w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać,
że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) Uprawnienia, o których mowa powyżej, winny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
e) Dopuszcza się również uprawnienia zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
f) Za okres doświadczenia osoby Zamawiający uzna czas liczony od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do dnia składania ofert.
g) Osoby wskazane w Wykazie osób winny legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
h) Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ)
2) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
UWAGI:
1. Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej w pkt 1), liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) Wykaz osób, (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty
techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne
parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań
równoważnych (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) podanych w tabeli na końcu formularza Oferta (Załącznik nr 1 do SWZ), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył, bądź złożone środki dowodowe są niekompletne, tj. ww. odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta przetargowa.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Przedmiotowe środki dowodowe, tj. dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważnych
4. Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie/ podmiotu udostępniającego zasoby o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
(podpisania oferty).
6. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w oryginale) lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa
w SWZ, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
UWAGA: ww. nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w kolumnie o nazwie „Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie”.
4. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcę, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Partnerów, czyli pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których będzie reprezentował Lider.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części XI pkt I ppkt 2 nin. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie jest wymagane przez Zamawiającego).
12. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 20 projektowanych postanowień umownych - wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy wykluczeń z postępowania:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: wykluczy z
postępowania Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.