eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszanowo › Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 472 63 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminanml.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanml.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostek organizacyjnych w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-016ce1e5-d4a1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00018021/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostek organizacyjnych na 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-016ce1e5-d4a1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-016ce1e5-d4a1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
Szyfrowanie na Portal Dostępowy | (ezamowienia.gov.pl) odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Uwaga! Zalecenia:
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz,. 2247 z późn. zm.).
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *jpg (*jpeg), ze szczególnym wskazaniem na *.pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu występują *.rar, *.gif, *.bmp. .pages. Oferty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format *.pdf i w przypadku formy elektronicznej opatrzenie podpisem kwalifikowanym PAdES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF w przypadku formy elektronicznej zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisanym.
6) Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
w sprawach przedmiotu zamówienia- Alina Ławicka tel. 56 472 63 34
w sprawach proceduralnych postępowania – Michał Maron tel. 56 472 63 17

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1; Mszanowo, 13-300 Nowe
Miasto Lubawskie,, e-mail: urzad@gminanml.pl
2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem
lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1; Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie e-mail :iod@gminanml.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RD.271.1.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia części I obejmuje:
Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie do następujących obiektów (łącznie 40 m3):
- Urząd Gminy w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo – 14 m3
- świetlica w Gwiździnach, Gwiździny 123, 13-300 Gwiździny - 20 m3
- świetlica w Jamielniku, ul. Jana Pawła II, 13-332 Jamielnik - 6 m3

a) Dostarczony olej opałowy powinien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:
- gęstość: w 15oC – max 0,860 kg/l (lub w 20oC – max 0,835 kg/l),
- wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg,
- temperatura zapłonu – min 56oC,
- zawartość siarki – max 0,10 %,
- lepkość kinetyczna – max 6,00 m2/s.
b) Dostawa opału odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy.
Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 1m3, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 0,5 m3.
c) Dane dotyczące ilości są danymi szacunkowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia wielkości dostaw w ilości do 20% w zależności od warunków atmosferycznych w okresie grzewczym. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia tj. oleju opałowego lekkiego w obiektach Zamawiającego w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
b) W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, które dotyczyć będzie ilości m3 oleju opałowego lekkiego.
c) Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji.
d) Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu o stawki za przedmiot zamówienia - rozumiane jako za stawka 1m3 oleju opałowego lekkiego.
e) Zwiększenie ilości wynikające z opcji wynosi maksymalnie 20%.
f) Do ceny oferty nie należy wliczać wartości opcji

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów na podstawie
wskaźnika określonego w kryteriumoceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia części II obejmuje:
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Radomnie - 22 m3

a) Dostarczony olej opałowy powinien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:
- gęstość: w 15oC – max 0,860 kg/l (lub w 20oC – max 0,835 kg/l),
- wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg,
- temperatura zapłonu – min 56oC,
- zawartość siarki – max 0,10 %,
- lepkość kinetyczna – max 6,00 m2/s.
b) Dostawa opału odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy.
Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 1m3, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 0,5 m3.
c) Dane dotyczące ilości są danymi szacunkowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia wielkości dostaw w ilości do 20% w zależności od warunków atmosferycznych w okresie grzewczym. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia tj. oleju opałowego lekkiego w obiektach Zamawiającego w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
b) W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, które dotyczyć będzie ilości m3 oleju opałowego lekkiego.
c) Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji.
d) Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu o stawki za przedmiot zamówienia - rozumiane jako za stawka 1m3 oleju opałowego lekkiego.
e) Zwiększenie ilości wynikające z opcji wynosi maksymalnie 20%.
f) Do ceny oferty nie należy wliczać wartości opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów na podstawie
wskaźnika określonego w kryteriumoceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa ustawie Prawo energetyczne.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1385 ze zm.) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zgodnie z przedłożonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.