eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安inouj軼ie › 安iadczenie us逝gi prania, dezynfekcji i najmu bielizny szpitalnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu sp. z o. o.Og這szenie z dnia 2024-02-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi prania, dezynfekcji i najmu bielizny szpitalnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szpital Miejski im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812046670

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Mieszka I 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安inouj軼ie

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeci雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpital-swinoujscie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi prania, dezynfekcji i najmu bielizny szpitalnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Gardu造 w 安inouj軼iu sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d6e089d4-d491-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00219348

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-02-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6e089d4-d491-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6e089d4-d491-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym,
a Wykonawcami odbywa si za pomoc poczty elektronicznej e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert) lub przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, z zastrze瞠niem, 瞠 z這瞠nie oferty nast瘼uj tylko i wy陰cznie przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Adres poczty elektronicznej e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl.
4. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania (link prowadz帷y bezpo鈔ednio do widoku post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia): Patrz rozdz. I SWZ.
Post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie ze strony g堯wnej Platformy e-Zam闚ienia (przycisk „Przegl康aj post瘼owania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia: Patrz rozdz. I SWZ.
6. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y wymaga do陰czenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01.3/2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj帷ego us逝g prania, suszenia, maglowania, prasowania, dezynfekcji i naprawy bielizny szpitalnej i w豉snej odzie篡 roboczej pracownik闚 oraz najem bielizny szpitalnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Gadu造 w 安inouj軼iu sp. z o. o.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 98310000-9 - Us逝gi prania iczyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39518000-6 - Bielizna szpitalna

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu i spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu
2. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do ca貫go zam闚ienia lub jego cz窷ci, w zakresie wymaga okre郵onych w rozdz. XIV ust. 4 pkt 2) lit. a, b, c i d polega na innych podmiotach, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych.
3. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.
4. W przypadku, gdy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia, to Wykonawcy ci ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany postanowie niniejszej umowy w przypadku:
1) zmiany ceny zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,
2) zaistnienia okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w dniu zawarcia umowy,
3) zmiany przepis闚 prawnych istotnych dla realizacji postanowie umowy.
3. Strony przewiduj mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia okresu trwania umowy w przypadku zrealizowania przez Wykonawc w okresie obowi您ywania umowy us逝g o warto軼i ni窺zej ni 70% og鏊nej warto軼i umowy.
4. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian cen jednostkowych towar闚 wskazanych w Za陰czniku nr 1 do umowy w przypadku:
1) zmiany stawki VAT - zmiana ceny nast瘼uje z dniem powstania obowi您ku podatkowego, przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian;
2) wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. z 2020r., poz. 2207 ze zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa
w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018r. o pracowniczych planach kapita這wych (Dz.U. 2023r., poz. 46 ze zm.),
- je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc;
5) zmniejszenia ceny w ka盥ym przypadku,

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-05 07:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platfotma e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.