eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej "na zimno" dla RDW w Chojnie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej „na zimno” dla RDW w Chojnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZZDW Koszalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330961132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 31

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-122

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.chojna@zzdw.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej „na zimno” dla RDW w Chojnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17fba7d5-d498-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00211158/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa masy na zimno dla RDW w Chojnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzdw.ezamawiajacy.pl/pn/ZZDW/demand/149181/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy, znajdującej się pod adresem: https://zzdw.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: „Platformą”) poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporz. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2)Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporz. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 3) W celu złożenia oferty Wykonawca jest zobowiązany zalogować się na Platformie pod adresem:
https://zzdw.ezamawiajacy.pl wybierając opcję „ZALOGUJ” lub bezpośrednio pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń i informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji. 5)Złożenie oferty z załącznikami następuje poprzez polecenie „ZŁÓŻ OFERTĘ". 6)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA” oraz wygenerowany raport złożonej oferty. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 7) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W postępowaniu jednoczęściowym w sekcji „Przygotowanie oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę” lub w postępowaniu wieloczęściowym wybiera akcję „Wycofaj ofertę na część”. W sekcji „Podgląd złożonej oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę”, aby wycofać całą złożoną ofertę. 8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 9) Szczegółowe informacje dot. sposobu rejestracji i logowania do Platformy, znajdują się w Instrukcjach dla Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://zzdw.ezamawiajacy.pl w zakładce Baza Wiedzy, dokumenty „Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 08.09.2023”. 10) Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, klikając akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania), powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane, tj. nazwę i adres e-mail, temat oraz treść/przedmiot pytania; po wypełnieniu tych pól Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ; lub klikając kafelek „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do Zamawiającego, Wykonawca klika na
akcję „Utwórz nową wiadomość” I wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję „Wyślij”. 11) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZDW-6.3810.29.2024.2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno" na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie, w ilości 30 Mg wraz z transportem i rozładunkiem do Obwodu Drogowego.
2. Zamawiający poprzez sformułowanie „dostawa" rozumie sprzedaż mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno" na podstawie potwierdzenia odbioru WZ danej części zamówienia z niezbędnymi dokumentami tj. aprobaty techniczne, krajowe deklaracje zgodności i dostarczenie do siedziby OD w Chojnie. Do czasu podpisania dokumentu WZ odbioru mieszanki szkody powstałe w trakcie transportu usuwa na swój koszt sprzedający.
3. Tabelaryczne zestawienie zakresu dostawy, szczegółowe wymagania techniczne i jakościowe, miejsca dostarczenia oraz zasady odbioru poszczególnych partii wyrobów zawarte są w Rozdziale „C” SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113610-4 - Bitum

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na
zwiększeniu zakresu zamówienia podstawowego - wykonanie dodatkowej dostawy w okresie realizacji umowy. Maksymalna
wartość brutto w ramach opcji wynosi 24 600,00 zł.
2. Zamawiający informuję, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, stwierdzonych w trakcie realizacji
zamówienia;
b) w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na dostawy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
w ramach opcji oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części
zamówienia.
3. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
a) konieczność wykonania naprawy ubytków, wyboi nawierzchni bitumicznej, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia podstawowego; b) konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w okresie realizacji umowy. 5. Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 6 Rozdziale „C” SWZ oraz w projekcie umow

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Dziale III pkt 10 – 11 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Dziale III pkt 10 – 11 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca podał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt
2); 4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców. 5) Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1-3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia1. Zamawiający zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania Umowy.3. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz na podstawie wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż
po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a przed upływem terminu realizacji umowy. 4. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową
miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku)
cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) na
następujących warunkach:
1) zmiana dokonywana będzie wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 5 za szósty miesiąc obowiązywania umowy przekroczy poziom + / - 3 %, w stosunku do wskaźnika ogłoszonego za miesiąc, w którym została zawarta umowa; 2) waloryzacji podlega wyłącznie kwota wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu po dacie waloryzacji.
3) w przypadku wskaźnika przekraczającego + 3 %, zmiana nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zawierający uzasadnienie oparte o treści niniejszych zapisów. 6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia (spadku lub wzrostu), o której mowa w pkt 5 wynosi łącznie 15% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 7. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do umowy i wprowadzenia nowych stawek jednostkowych. 8. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na skuteczność zmiany
wysokości wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zzdw.ezamawiajacy.pl/pn/ZZDW/demand/149181/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.