eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Huszlew › Dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2024Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Huszlew

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Huszlew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Huszlew 77

1.5.2.) Miejscowość: Huszlew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-206

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 83 3580123

1.5.8.) Numer faksu: 83 3580108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@huszlew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.huszlew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6be7eba2-d499-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028026/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://huszlew.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://huszlew.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, iż w
przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Huszlew tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 7. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12
niniejszego Rozdziału;
a. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Huszlew;
https://huszlew.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”. 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym
należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem
weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez
komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez oznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Wójt Gminy Huszlew, Huszlew 77, 08-206 Huszlew, tel. (83) 358 01 23.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod- sk@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3, a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została ona uzyskana lub do wycofania zgody.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art. 15 RODO*
• żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
• W związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego**.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - art. 21 RODO
10.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – zakup benzyna bezołowiowa 95 w szacowanej ilości 2 500 l
a) Realizacja zamówienia polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów służbowych/urządzeń oraz w kanistry z przeznaczeniem do ręcznych narzędzi zmechanizowanych z napędem spalinowym.
b) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości.
c) Zakup przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy sukcesywnie i wg potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdziałem 7 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: UPUST

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa oleju napędowego w szacowanej ilości 12 000 l
a) Zamawiający dysponuje zbiornikiem do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2.500,00 litrów.
b) Szacunkowa wielkość jednorazowego zamówienia wynosić będzie:
pierwsza dostawa 2 500,00 l,
a każda następna raz w miesiącu po 1000,00 l.
c) Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu paliwa do miejsca realizacji zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy oraz koszty przemieszczenia paliwa ze środka transportu do zbiornika (dystrybutora) Zamawiającego.
d) Wskazana ilości paliwa w części I i II stanowi tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość paliwa niż specyfikowana lub zakupienia mniejszej ilości, niemniej jednak Zamawiający szacuje iż dokona zakupu w 80% specyfikowanej ilości paliwa
e) Dostawy będą realizowane do zbiornika naziemnego, zlokalizowanego na terenie znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Huszlewie Huszlew 77, 08-206 Huszlew
f) Zamawiane partie oleju ON dostarczane będą od poniedziałku do piątku między godziną 08.00, a 14.00, na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia, które będzie składane w dni robocze do godziny 12:00. telefonicznie lub e-mailem
g) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju przekazane na wezwanie Zamawiającego), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca
h) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa).
i) W okresie zimowym Wykonawca winien zabezpieczyć zamianę paliwa ON z letniego na zimowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdziałem 7 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: UPUST

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
4.1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
części I i II - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)
Uwaga nr 1
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie posiada uprawnienia wskazane powyżej i zrealizuje dostawy do których te uprawnienia są wymagane.

4.1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
część I - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000 PLN
część II - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 PLN

Uwaga nr 2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie spełnia ten warunek.

4.1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuję co najmniej jedną stacją paliw czynną przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.30 -15.30 oddaloną nie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego Urząd Gminy w Huszlewie Huszlew 77, 08-206 Huszlew– dotyczy części I
Uwaga nr 3
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie spełnia ten warunek.

4.1.1.5. Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz: - posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 150 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku – dotyczy części II

Uwaga nr 4
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie spełnia ten warunek.

Uwaga nr 5
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą, które dostawy realizują poszczególni wykonawcy.
Uwaga nr 6
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawego łączącego go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać, w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4.1.1.1.1. oświadczenie wstępne należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4.1.1.1.2. oświadczenie wstępne należy dołączyć do oferty.
4.1.1.1.3. W przypadku składania, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia wstępnego na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, oświadczenie wstępne należy przesłać poprzez Platformę zakupową w ramach danego postępowania;
4.1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.1.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wstępne, dotyczące tych podmiotów.
4.1.1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
4.1.1.5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
4.1.1.6. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu;
4.1.1.7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.4.2.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
4.4.2.1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściowa albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
4.4.2.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.4.2.1.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.
4.4.2.1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, składa każdy Wykonawca
4.4.2.1.5. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, określonych przez Zamawiającego względem Wykonawcy jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
4.4.2.1.6. Wykaz środków transportu, którymi dysponuje Wykonawca – Zgodnie z załącznikiem nr 8 - dotyczy Części II .
4.4.2.1.7. Oświadczenie o dysponuję co najmniej jedną stacją paliw czynną przez wszystkie dni tygodnia w godzinach oddaloną nie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego – Zgodnie z załącznikiem nr 9 – dotyczy części I
4.4.2.1.8. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4.4.2.1.9. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), dotyczy I i II części.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4.4.2.1.8. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4.4.2.1.9. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), dotyczy I i II części.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo


do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie posiada uprawnienia wskazane powyżej i zrealizuje dostawy do których te uprawnienia są wymagane.

4.1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
część I - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000 PLN
część II - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 PLN

Uwaga nr 2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie spełnia ten warunek.

4.1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuję co najmniej jedną stacją paliw czynną przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.30 -15.30 oddaloną nie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego Urząd Gminy w Huszlewie Huszlew 77, 08-206 Huszlew– dotyczy części I
Uwaga nr 3
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie spełnia ten warunek.

4.1.1.5. Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz: - posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 150 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku – dotyczy części II

Uwaga nr 4
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie spełnia ten warunek.

Uwaga nr 5
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą, które dostawy realizują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

9.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ.
9.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w zakresie danej części zamówienia, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 9.1 SWZ.
9.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://huszlew.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.