eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356897595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konopnickiej 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-302

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 267 27 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kuba@manggha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.manggha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3f1d6fe-d488-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00218262/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3f1d6fe-d488-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: a) Portalu: https://ezamowienia.gov.pl, b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, c) poczty elektronicznej: kuba@manggha.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Portalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na Portalu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez Portal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania lub numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: kuba@manggha.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres kuba@manggha.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1. Dane osobowe Wykonawcy (Podwykonawcy) w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego, a także dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę (Podwykonawcę), tj. członków organów i pełnomocników, w zakresie obejmującym imię i nazwisko, będą przetwarzane przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych w celu przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu realizacji płatności wynagrodzenia. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres trwania umowy, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, a osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, ich przeniesienia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bowiem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
4. Dane osobowe osoby, której dotyczą nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 505-038-339 lub adresem e-mail: iod@manggha.pl
6. Odbiorcami danych osobowych, w związku i w celu udzielenia zamówienia, a w konsekwencji zawarcia umowy, mogą być:
6.1. podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
6.2. podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej;
6.3. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
6.4. podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
6.4. operatorzy pocztowi i kurierzy;
6.5. inne podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/02/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 924000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 26.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.
Realizacja zamówienia powinna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) jest TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, chyba że wymagane przez Wykonawcę dane do pełnomocnictwa zostaną przez Zamawiającego uznane za zbyt szczegółowe lub zbędne. W takim przypadku część danych może zostać zastrzeżona lub wprowadzone zostaną modyfikacje do pełnomocnictwa. Ewentualne zmiany we wzorze pełnomocnictwa będą ustalane z Wykonawcą w celu uniknięcia jakichkolwiek utrudnień ze strony OSD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% - cena brutto oferty. (Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w § 38 - 43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.)
Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1. kryterium będą obliczone według następującego wzoru:
Liczba punktów = (CN / CB) x 100, gdzie:
CN – najniższa cena wśród cen zawartych w badanych ofertach,
CB – cena badanej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie i przedstawienie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnienie warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wymogów określonych w Załączniku nr 1 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ważna) aktualna koncesja na wykonywanie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców musi złożyć oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ceny jednostkowa netto w zakresie sprzedaży energii elektrycznej będą stałe w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że:
w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, ceny energii elektrycznej zostaną zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy;
w przypadku zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 264) w zakresie uzasadniającym wzrost cen energii określonych w umowie lub zmiany innych, niezależnych od Wykonawcy, wskaźników mających wpływ na kalkulację ceny sprzedaży energii elektrycznej, Wykonawca ma prawo wystąpić w formie pisemnej do Zamawiającego o ustalenie nowych cen uwzględniających zakres zmian. Zmiana cen jednostkowych wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej działającej pod adresem: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.