eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyniec › Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2023 - 2027.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2023 - 2027.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zwierzyniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piwanczak@zwierzyniec.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2023 - 2027.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1338a13-d493-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sidaspzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, itp. Ofertę, a także oświadczenie o jakich mowa w Rozdziale 8 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
1) Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o wyjaśnienie SWZ):
a) za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej piwanczak@zwierzyniec.info.pl
2) Po upływie terminu składania ofert” (między innymi: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia):
a) Za pośrednictwem Platformy Zakupowej – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed upływem terminu składania ofert.
b) W sytuacji awarii Platformy zakupowej lub niedostępności Platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: piwanczak@zwierzyniec.info.pl (nie dotyczy składania ofert).
4. Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu, logując się akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz uznaje go za wiążący.
2) Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca Instrukcję użytkownika korzystania z portalu przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
3) Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.
4) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem
z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(dalej „Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie
dokumentów PDF formatem PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Gmina Zwierzyniec reprezentowana przez Burmistrza Zwierzyńca, adres:
ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, um@zwierzyniec.info.pl , tel.: 84 687 20 11 jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane osobowe Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobliwych pod adresem email: iod@zwierzyniec.info.pl .
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 000 zł pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno.” prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RO-DO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku
z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty lub osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także podmiotom zewnętrznym, które wykonują usługi na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmie obsługującej serwisowo elektroniczny obieg dokumentacji w urzędzie czy firmie brakującej dokumentację niearchiwalną;
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 usta-wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu;
7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, przy czym Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma za-stosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
_ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI-V.2710.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec i jej jednostek organizacyjnych. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zwierzyniec i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:
1. Bieżącą obsługę bankową:
1.1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Zwierzyniec oraz Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu (w szczególności: rachunek dochodów Urzędu, rachunek wydatków Urzędu, rachunek dla opłaty za gospodarowanie odpadami, zbiorczy rachunek VAT, rachunki dla projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, rachunek depozytu, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych wynikających z przepisów prawa, w tym rachunek walutowy EURO, USD w razie potrzeby).
1.2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla gminnych jednostek organizacyjnych (w szczególności: rachunek dochodów, wydatków, rachunki dla projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, rachunek depozytu, rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych wynikających z przepisów prawa).Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z warunkami zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana według następującej formuły:
Sp = Cp + Op
gdzie : Sp - suma punktów jaką uzyskała oferta łącznie z dwóch kryteriów
gdzie : Cp - ilość punktów obliczona dla rozpatrywanej oferty dla kryterium "cena"
Oferta, która przedstawia najniższą cenę otrzyma maksymalną dla tego kryterium ilość – 80 punktów, pozostałe zaś oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
gdzie : Op - ilość punktów obliczona dla rozpatrywanej oferty dla kryterium „oprocentowanie środków na rachunkach bankowych".
Oferta, która przedstawia najwyższe oprocentowanie środków na rachunkach bankowych otrzyma maksymalną dla tego kryterium ilość - 20 punktów, pozostałe zaś oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 2324).
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał minimum jedną usługę polegającą na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną placówką bankową lub filią banku zlokalizowaną na terenie Zwierzyńca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 2324),
2. Wykaz usług w których Wykonawca wykaże że wykonał minimum jedną usługę polegające na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu co najmniej jednej placówki bankowej lub filii bankowej zlokalizowanej na terenie Zwierzyńca;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres usługi wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz następujących postanowień Projektu Umowy:
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie aneksu.
2. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy może być zmieniona o wartość zmian, o których mowa w ust. I pkt 1) — 5) o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji zamówienia.
3. W terminie 30 dni od dnia obowiązywania przepisów dokonujących tych zmian Wykonawca może złożyć Zamawiającemu wniosek o zmianę wynagrodzenia w związku z przesłankami w ust. 1 pkt 1) — 5).
4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy wykazać, że zaistniały przesłanki do zmiany kosztów realizacji Umowy, uprawniających do dokonania zmiany wynagrodzenia.
5. Zmianę wysokości wynagrodzenia należy rozumieć jako możliwość zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. Zmiana wynagrodzenia będzie zależała od wykazania przez Stronę faktycznego wpływu zmian ustawodawstwa na koszt wykonania zamówienia.
6. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytuły realizacji niniejszej umowy może być waloryzowana zgodnie z zapisami ust. ł pkt 5) z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
7. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmiany ceny i różnicy po waloryzacji. Strony dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 5 punktów procentowych w stosunku do wielkości wskaźnika liczonego od dnia podpisania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w 5 ust. 1 umowy maksymalnie o 5%.
8. Kolejna waloryzacja może być dokonana nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczona jako średnia za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.
9. Waloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywać od daty podpisania aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-zwierzyniec.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 129 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.