eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawady › "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Antonie "Ogłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Antonie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POPÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zawady

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-110

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminapopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminapopow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gminapopow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Antonie ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6301f62-d75a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023776/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Antonie ”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167580/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Antonie .
Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltobetonowej z poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym, wykonaniem zjazdów z kruszywa i odwodnieniem. Roboty w zakresie kształtowania terenu tj. roboty ziemne, wykopy, zagęszczanie, plantowanie, humusowanie, obsiewanie. Roboty pomocnicze w zakresie rurocigów i kabli tj. odwodnienie korpusu drogowego - przepust, drenaż francuski, studnie chłonne, rowy, roboty ziemne, umocnienie. Szerokość jezdni 5,0 m ( 2*2,5 m); pobocze - 1,0 m. bez krawężnika, zjazdy z kruszywa - szer. 5,0 m.; odwodnienie - powierzchniowo spadkami podłużnymi i poprzecznymi, przepust fi 400 mm w rejonie drogi powiatowej, drenaż francuski z kruszywa, przy włączeniu do studni chłonnej fi 150 mm, studnie chłonne fi 1500 mm ( gł. 2,5 m.) ściek z kostki granitowej w kierunku rowu przydrożnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 959973,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 959973,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 959973,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMAX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: ul. Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 959973,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.