eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap IIOgłoszenie z dnia 2022-06-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZIENICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kozienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 048 611 71 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kozienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af39bc4f-f18a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025465/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Nadzór inwestorski - zad. Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kozienice w ramach Polskiego Ładu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi.pzpkozienice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi.pzpkozienice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ (pytania i odpowiedzi), zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania
i otwarcia ofert)
2) drogą elektroniczną pod adresem: przetargi@kozienice.pl (korespondencja inna niż wymieniona w pkt. 1)
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zamówień publicznych. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie zamówień publicznych, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do spamu.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej : przetargi@kozienice.pl.
Rejestracja na Platformie zamówień publicznych, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga utworzenia konta Wykonawcy na Platformie (instrukcja zakładania konta dostępna pod adresem https://przetargi.pzpkozieniec/#/help
Rejestracja i korzystanie z Platformy zamówień publicznych (instrukcja dla wykonawcy i regulamin korzystania z Platformy dostępny pod adresem: https://przetargi.pzpkozieniec/#/help. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zamówień publicznych określone w regulaminie korzystania z Platformy zamówień publicznych,
2) zapoznał się i stosuje się do instrukcji składania ofert.
Wymagania techniczne i organizacyjne związane z korzystaniem z Platformy zamówień publicznych:
1) Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac OSx10.4, Linux, lub ich nowsze

wersje,
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,
4) Włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) Podłączony wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. Podpis chmurowy),
7) Dopuszczalne formaty danych tj. plików do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls,
.xlsx,.rar,.7zip,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.tiff,.xsades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych
8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie zamówień publicznych i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych stanowi datę oraz dokładny czas (dd mm rrrr hh:mm:ss) generowany wg platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz niezależnie od powyższego przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji i wynikający z umów o dofinansowanie. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.7011.44.2.NI.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa standardu
i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap II”.
2. Przedmiot niniejszego zmówienia stanowi usługa - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. jak w ust. 1, i obejmuje nadzór nad budową dróg na terenie Gminy Kozienice wchodzących w zakres III i IV części zadania inwestycyjnego, na które składają się:

1) Część III zadania inwestycyjnego:
 Budowa drogi gminnej w m. Nowiny gmina Kozienice wraz z budową oświetlenia.
 Budowa drogi gminnej – ul. Łąkowa w m. Aleksandrówka gmina Kozienice.
 Budowa drogi gminnej nr 04KDD w miejscowości Śmietanki.
 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Nowy Świat na odcinku od DK 79 do ronda z ul. Hamernicką
w m. Kozienice.
 Budowa drogi gminnej w m. Łuczynów - Chinów.
 Budowa drogi gminnej w miejscowości Chinów – 16 KDD.
 Budowa drogi gminnej w m. Świerże Górne.

2) Część IV zadania inwestycyjnego realizowanego w formule „projektuj i buduj”:
 Rozbudowa drogi w m. Ruda – I etap,
 Budowa drogi w m. Wólka Tyrzyńska B,
 Budowa drogi nr 44 KDD w m. Nowiny – ul. Urocza,
 Budowa drogi w m. Nowiny – ul. Wygodna,
 Rozbudowa ul, Rodzinnej w m. Kozienice,
 Rozbudowa drogi nr 170 548W w m. Samwodzie,
 Budowa drogi w gminie Kozienice – 4 kopce,
 Budowa drogi w m. Łuczynów do torów,
 Rozbudowa drogi 170540W w m. Chinów,
 Rozbudowa drogi gminnej w m. Chinów-Niwa.
3. Nadzorowi inwestorskiemu będą podlegały roboty, których zakres został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik: Zadanie III-1,III-2- Dokumentacja Projektowa, załącznik 11.1-IV, 11.2—Programy funkcjonalno użytkowe (PFU) oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10.1-III, 10.2-III do postępowania przetargowego na roboty budowlane - Nr postępowania: WI.7011.44/4.2022 pn.: „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap II”. Wyżej wymienione dokumenty dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania na roboty budowlane pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl. (https://przetargi.pzpkozienice.pl/#/offer/55b5e4c4-aa92-41bf-8b5d-70b8ad003f6a/Parts)
4. Poprzez sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego rozumie się czynności opisane w ustawie z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz czynności opisane w SWZ. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym i stawiane Wykonawcy wymagania zostały opisane w zał. nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Sposób i warunki realizacji zamówienia określa zał. nr 9 do SWZ Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia, o których mowa będą polegać na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów inżynieryjnych drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja usług polegających na powtórzeniu podobnych usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone w dokumentach zamówienia (SWZ, wzorze umowy,).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w Rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa obecność inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:
a) że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi:
nadzoru nad robotami branży drogowej, przedmiotem których była budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni utwardzonej, o łącznej długości min. 20 km, przy czym wymaga się, aby zakres dotyczył:
- minimum 15 km nadzorowanych dróg wykonywanych było dla Jednostek Samorządu Terytorialnego lub innych zarządców dróg, o których mowa w ustawie o drogach publicznych,
- oraz minimum 5 km nadzorowanych dróg wykonanych było w terenach leśnych.

Przez drogę o nawierzchni utwardzonej (droga twarda) rozumie się drogę o nawierzchni ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) lub drogę o nawierzchni nieulepszonej (tłuczniowej, żwirowej lub brukowej).
Korzystając z uprawnień wynikających z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, określa szczególny sposób spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty wykonał należycie usługi nadzoru nad robotami branży drogowej, przedmiotem których była budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni utwardzonej,
o łącznej długości min. 20 km, przy czym wymaga się, aby w tym, minimum 15 km nadzorowanych dróg wykonywanych było dla Jednostek Samorządu Terytorialnego lub innych zarządców dróg, o których mowa w ustawie o drogach publicznych, oraz minimum 5 km nadzorowanych dróg wykonanych było w terenach leśnych. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy art. 117 ust. 3 i 4 i art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia na stanowisku i w zakresie jakie zostanie jej powierzone tj. min. dwóch inspektorów nadzoru branży drogowej.
Każda z osób musi posiadać:
- uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia nadzoru w zakresie robót, będących przedmiotem nadzoru,
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót drogowych.
Osoba, o której mowa powyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1117) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ,
b) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
b) Wykaz osób (załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenia składają odrębnie:
a) Wykonawca,
b) Jeżeli dotyczy - Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
c) Jeżeli dotyczy - Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale XI ust.7 SWZ;
2) Jeżeli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (załącznik nr 4 do SWZ),
3) Jeżeli dotyczy - Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa:
a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne).
4) Jeżeli dotyczy - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp ( załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zakres zmian określony jest w § 11 (Zmiany w umowie) załącznika nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przetargi.pzpkozienice.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający wskazuje, iż do negocjacji ofert zaprosi 3 wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i które zawierają najniższe ceny spośród cen ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, Zamawiający kontynuuje postępowanie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia:
a) Zakres robót określony w Części III zadania inwestycyjnego - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30.09.2023 r.,
b) Zakres określony w Części IV zadania inwestycyjnego – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30.09.2023 r., przy czym zakłada się, następujące okresy realizacji:
 wykonanie dokumentacji projektowej (zakres nie objęty nadzorem inwestorskim, nie dotyczy przedmiotowego zamówienia) – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 wykonanie robót budowlanych (zakres objęty nadzorem inwestorskim, dotyczy przedmiotowego zamówienia) – 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji projektowej (planowany okres realizacji robót objętych nadzorem inwestorskim 01.04.2023 r. – 30.09.2023 r.)
 Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia czasu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi w m. Ruda – I etap. W związku z powyższym należy przewidzieć, że część robót budowlanych (ok.20%) z zakresu przewidzianego w projekcie dla ww. zadania zostanie wykonana w 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.