eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chmielno › Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łączyńskiej Hucie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łączyńskiej Hucie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674925

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gryfa Pomorskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Chmielno

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-333

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586856868

1.5.8.) Numer faksu: 58 742-59-63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chmielno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chmielno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_chmielno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łączyńskiej Hucie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d78ced2-abbb-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00003868/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Chmielno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00015740

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP-II.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 287525,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

komunikacyjnym, nawierzchniami utwardzonymi (nawierzchnie muszą gwarantować poprawę dostępności dla osób z problemami wzroku poprzez pasy naprowadzające z rożną fakturą nawierzchni oraz kontrastową kolorystykę nawierzchni bezpiecznych) i terenami zielonymi (dobór roślin wpływających na zmysł węchu) tj:
a. dostawę i montaż urządzeń zabawowych (m.in.: huśtawka wahadłowa potrójna, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy dostosowany do osób niepełnosprawnych (zestaw musi zawierać tablicę interaktywną i sensoryczną wykorzystujące różne sensoryczne doznania jak dotyk, wzrok, słuch, urządzenie musi być wykonane z jaskrawych,
kontrastujących ze sobą kolorów i różnych faktur oraz zjeżdżalnię), karuzela dostosowana do osób niepełnosprawnych, domek do zabawy (domek musi umożliwiać dziecku odczuwającemu przeciążenie sensoryczne wycofanie się i schowanie w bezpiecznym miejscu), bujaki na sprężynie, telefon akustyczny oraz urządzenie produkujące dźwięk i zapach wymagające
montażu na ścianie lub stabilnej płycie).
b. dostawę i montaż elementów małej architektury (m. in. Huśtawka, 1 tablica informacyjna i 1 tablica z regulaminem (format obu tablic A3, umieszczone jedna pod drugą na dwóch metalowych słupkach, treści tablic będą wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie projektowania), 1 tyflomapa, stojak rowerowy w kształcie spirali na min. 5 rowerów, kosze na odpady, ławki parkowe, stół piknikowy).
Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje się przy budynku świetlicy wiejskiej w Łączeńskiej Hucie – dz. nr 494/5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przykładowe urządzenia zabawowe zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 11

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 318508,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 615000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 318508,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146774116

7.3.3) Ulica: Nowa Złotoria 6

7.3.4) Miejscowość: Zaręby Kościelne

7.3.5) Kod pocztowy: 07-323

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 318508,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.