eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa materiałów medycznych 1 x użytku (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule (...) .

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów medycznych 1 x użytku (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule (...) .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oswalda Balzera 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@klinika.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów medycznych 1 x użytku (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule (...) .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efd59f50-d484-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065170/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa materiałów 1 x użytku (igł, strzykawki, cewniki, przyrządy do przetoczeń.....

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl.
2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: ZP-271-2/2024.
3. Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na platformę Zamawiającego przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.) - zwanego dalej „Rozporządzeniem", określa dopuszczalny format podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jako:
1). dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2). dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem; w związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
3). Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „.pdf”.
8. Zamawiający zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Otwarcie pliku możliwe jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271-2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Kaniula dożylna z portem, wykonana z FEP, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, igła z trójpłaszczyznowym ucięciem, przeźroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka o rozstawie 30-32mm i gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli. Wszystkie rozmiary z obturatorem.:

"
24G 50
22G 400
20G 400
18G 100
17G 50
16G 50
Wykonane ze stali weglowej opakowanie ofoliowane na pojedynczych ostrzach wygrawerowane nazwa i nr ostrza, rozmiary ostrzy oznaczone na opakowaniu kolorami:
10 15
11 3
12 20
15 12
20 20
Wykonane z elest. PCV bardzo miekkie końcówki, końcówki nosowe regulowane dł. Drenu od 2 do 2,1 m jałowy, jednorazowgo uzytku, wymagane opakowanie papier-folia 1000
Wykonane z materiału o obnizonym tarciu w stosunku do rurek intubacyjnych, posiadająceatraumatyczne zakonczenie, cewnik zakonczony otworem centralnym i dwoma otworami naprzemianległymi, sterylne opakowanie papier-folia rozmiary:
CH6/500 10
CH8/600 50
CH10/600 100
CH12/600 100
CH14/600 200
CH16/600 100
CH18/600 50
CH20/600 10
Wykonany z lateksu dwustronnie silikowane z balonem o objetosci 5-30 ml, mozliwość wypełniania przy uzyciu samej strzykawki bez igły, jałowe opakowanie papier-folia, rozmiary
CH8/600 20
CH 10 20
CH 12 60
CH14 170
CH 16 200
CH18 100
CH20 20
Wykonany z PCV 2 otwory boczne barwny kod nasadek gładko zakonczony koniec drenu jałowy, jednorazowego uzytku opakowanie papier-folia rozmiary:
CH6 20
CH8 50
CH10 50
CH12 200
CH14 150
CH16 50
CH18 50
Cewnik typu Foley dwudrozny jednorazowego uzytku, posiadający dwa otwory boczne, wyprodukowane ze 100% silikonu, oznaczenie rozmiarów cewnika różnymi kolorami, pakowene sterylnie, Rozmiary CH10, CH20 0 długości 400 mm
CH10 10
CH12 10
CH14 10
CH16 10
CH18 10
CH 20 5
CH 8 5
Wykonane z PCV jałowe, opakowanie papier-folia, rozmiary
CH18/200 20
CH24/250 20
CH30/300 20
Wykonane z PCV jałowe, barwny kod nasadek, dwa otwory boczne zakonczony zatyczką opakowanie papier-folia rozmiary dł. 800-1050
CH10 10
CH12 10
CH14 10
CH16 10
Jałowe, przeźroczysty cylinder strzykawki z kontrastującą skalą ci 1 ml. Podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnieciem kontrastujący tłok, wykonane z polietlenu wolne od PCV i lateksu posiadające rozszerzoną skalę, strzykawka pakowana po 100 szt. o objetości:
2 ml skala co 0,1 mo cyfrowa co 1 ml 150
5 ml skala co 0,2 ml cyfrowa co 1 ml 250
10 ml skala co 0,5 ml cyfrowa co 2 ml 200
20 ml skala co 1 ml cyfrowa co 5 ml 250
Jałowa apirogenna z końcówką do cewników poj 50 ml 100
1,2 x 30 mm a 100 szt. 220
Jałowe niepirogenna ostre, rozmiary:
0,5 x 25 a 100 szt. 30
06 x 25 a 100 szt. 10
07 x 30 a 100 szt. 20
08 x 40 a 100 szt. 30
09, x 40 a 100 szt. 10
1,1 x 40 a 100 szt. 10
1,2 x 40 a 100 szt. 250
Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 100 I.U. Jednorazowego użytku, pojemość 1 ml, czytelna, niezmywalna skala. Tłok zakończony gumową uszczelką. Dołączona igła 0,4 x 12 mm. Opakowanie a’ 100 szt. 1
wyczuwalny i optyczny induktor pozycji 100
Igła podpajęczynówkowa STANDARD 22G (0,7 x 88mm) 10
Kateter do drenazu klatki piersiowej z 7 otworami oraz nitką radiacyjną
26F - 50 cm 10
28F - 50 cm 10
30F - 50 cm 10
32F - 50 cm 10
34F - 50 cm 10
Katater do odsysania ran wykonany z medycznego PCV dreny posiadające nitke radiacyjną w RTG. Dreny o długości 70 cm pakowane na prosto, dreny o długości 150 cm pakowane - duza petla, wszystkie od jednego producenta.
16F - 150 cm 700
16F - 70 cm 400
14F - 70 cm 150
12F - 70 cm 100
10F - 70 cm 100
igły bezpieczne j.uż. Sterylne nietoksyczne niepirogenne bez lateksu , bez PCV , bez ftalanów sterylizowane EO. Składające się z igły wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304, ścięte trójpłaszczyznowo, porkyte olejem silikonowym, osłona igły z polipropylenu w tym samym kolorze co końcówka igły , zgodnie z międzynarodowymi standartami. Pojedyncze opakowanie - blister (papier i folia medyczna PP) . Na każdym blistrze nadrukowane:kod EAN , data ważności, numer serii oraz nr katalogowy. Pakowane po 50szt.
25G 0,5x25mm 1000
23G 0,6x25mm 50
22G 0,7x38mm 100
21G 0,8x25mm 200
20G 0,9x38mm 200
18G 1,2x38mm 300
2 – 2,3 ml, jałowa, Luer Monovette, opakowanie typu blister pack 1200
wykonany z przejrzystego materiału, plastikowa obręcz umożliwia łatwy uchwyt i obsługę, pojemność 1,5 l, skalowany co 100 ml. Funkcja „Twist & lock” na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu 1000
woreczek j.u. do pobierania próbek moczu, wykonany z folii PE oraz przylepca akrylowego, o pojemności 150 ml, z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację dla dziewczynek 100
woreczek j.u. do pobierania próbek moczu, wykonany z folii PE oraz przylepca akrylowego, o pojemności 150 ml, z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację dla chłopców 100
Sterylna osłona na głowicę USG, w komplecie ze sterylnymi elementami mocującymi (2 gumki i 2 samoprzylepne taśmy), serweta o wymiarach min. 40 x 40 cm, sterylny żel do USG 20 g. Rozmiar osłony 13 x 61 cm 60
– Lateksowe, pudrowane osłonki na głowicę USG, pakowane pojedynczo w folię aluminiową. Opakowanie a’ 144 szt. 1
"Sterylna osłona na aparaturę, szyta na okrągło,
o wymiarach (po rozciągnięciu) 127cm x 64cm,
wykonana z bezbarwnej foli PE o grubości min. 50 mikronów. Krawędź obszyta elastyczną gumką, wyposażona w etykietę z rozmiarem. Opakowanie jednostkowe folia/papier. Wyrób medyczny klasy I sterylny. Wyprodukowany zgodnie z normą EN 13485
- potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 25 szt." 20
"Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Zeiss. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Rozmiar osłony 122cm x 305cm.
Posiadająca 5 pasów ściągających zapewniających właściwe mocowanie, soczewkę kątową wykonaną z powlekanego szkła, o średnicy 65mm o idealnych właściwościach optycznych i wysokiej odporności na zarysowania. Gniazdo soczewki o wysokości min. 30mm. Wyrób medyczny klasy I sterylny. Wyprodukowany zgodnie z normą EN 13485 – potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 10 szt." 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 100 cm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikem do cewnika, zawór spustowy przesuwny typu T, zawór antyzwrotny, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, worek z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu. Produkt jednorazowego użytku, sterylny. 650
Specjalny plaster wykonany z brązowej, elastycznej włókniny do mocowania rurek nosowych, takich jak rurka żołądkowa, rurka do karmienia, rurka tlenowa, rurka dotchawicza.rozmiar: dorośli. Plaster jest wyposażony w doskonale przylegający, hipoalergiczny klej poliakrylanowy. Wykonany z Poliester, wiskoza, klej poliakrylanowy . Produkt zgodny z dyrektywą MDD 93/42/EWG i rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 i jest sklasyfikowany jako klasa I, reguła 1. 100
Sterylny, paroprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć i wkłuć centralnych 10,2x15,6 cm z zaokrąglonymi rogami z profilowanym wycięciem w kształcie trójlistnej kończyny,z przezroczystym okienkiem z folii poliuretanowej 6,6x6,6 cm umożliwiającym inspekcje miejsca wkłucia (z warstwą klejącą na bazie akrylu naniesioną wzorem podobnym do diamentu) ze wzmocnionym, włókniną obrzeżem stabilizującym oraz z laminowanym, włókninowym, wzmocnionym w miejscu wycięcia w kształcie trójlistnej kończyny dodatkowym paskiem stanowiącym zabezpieczenie przeciwległe , z metką z nadrukiem data/godzina i ramką ułatwiającą aplikację. Zapewnia dopasowanie do ciała i stabilizację kaniul do 7 dni, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM1671, paroprzepuszczalność w części foliowej opatrunku MVTR min. 2300-3685 g/(m2x24g). Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch. Opakowanie zbiorcze karton 25 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s. 25
Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. 100
"Zamknięty, niskociśnieniowy zestaw do drenażu pooperacyjnego składający się poliuretanowej komory ssącej o poj. 110 ml z własnym systemem podwieszania, z 2 zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 75 mmHg, z drenu łączącego z klamrą i łącznikiem do dedykowanego drenu pooperacyjnego; z wymiennego worka na drenaż wolnego od PVC o poj. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym; z drenu pooperacyjnego typu Redon, dł. 75 cm, w rozmiarach
10/14/18CH do wyboru. Zestaw pakowany podwójnie." 30
Bezlateksowy, wolny od PVC worek wymienny o poj. 700 ml wyposażony w zastawkę antyzwrotną i filtr hydrofobowy, do wyboru jałowy lub biologicznie czysty 50
Zamknięty zestaw do drenażu ran składający się z skalowanego mieszka 500 ml, własnym systemem podwieszania, drenem łączącym 100 cm z klamrą zaciskową, uniwersalnego łącznika do drenów pooperacyjnych z możliwością zmiany średnicy bez konieczności docinania oraz drenu Redona o długości 50 cm, średnica 14 oraz 17CH do wyboru, perforacja 14 cm, z trokarem, linią RTG i 3 znacznikami głębokości. Zestaw bez ftalanowy pakowany pojedynczo w torebkę foliową zgrzewaną, dren pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzną torebkę foliową, zgrzewaną, sterylizowany radiacyjnie. 20
zestaw do odsysania z końcówką Pinpoint o dł 25cm 20
Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 12CH, posiadająca 2 otwory odbarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim 800
Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Opakowanie nierozrywalne Tyvek, wodoszczelne (bez zawartości celulozy), które zapobiega uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania,
0,9mm -22G(niebieski)- dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min 100
1,1mm - 20G(różowy) - dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min 100
1,3mm - 18G(zielony) dł. 45 mm , przepływ 103 ml/min 100
1,5mm - 17G( biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min 100
16G - (szary) przepływ min 236 ml/min 50
14G - (pomarańczowy) przepływ min 270 ml/min 50
Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 3200
Sterylny jednorazowy uchwyt na noże chirurgiczne wykonany z polistyrenu, utrzymuje ostrza chirurgiczne ostrą krawędzią w dół , mozliwość odłożenhia trzech ostrzy , pod spodem taśma przylepna 2,5x2cm umożliwiająca mocowanie , kolor żółty , rozmiar 10x5x1,5cm pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia papier 1100
Sterylne , jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł wyposażone w przyżąd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnez, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie , na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia -papier. 1000
Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 100
Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik ). Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości . Sterylizowana radiacyjnie
1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min 500
1,1mm - 20G( różowy )dł. 45 mm przepływ 103 ml/min 1500
1,3mm - 18G( zielony ) dł. 32, przepływ 103 ml/min 1500
0,9mm - 22G( niebieski )dł. 25 mm ,przepływ 42 ml/min 400
Igły do iniekcji j.u. z zabezpieczeniem przed zakłuciem po uzytkowaniu w postaci plastikowej różowej osłonki aktywnej poprzez nacisk kciukiem rozmiary
23G 200
21G 700
20G 300
18G 500
22G 1200
25G 5000
Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań 50
"20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt.
" 25
"Kranik odcinający do terapii dożylnej, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, wytrzymałość kranika 4,5 bara, całkowita objętość wypełnienia 0,5-0,80 ml, trójdrożny z przedłużaczem 7 cm, z PCV bez DEHP, pojemność drenu ok.
0.5 ml, z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia max. 0,8 ml, jałowy, jednorazowego użytku, z dodatkowym dostępem do iniekcji z koreczkiem. Sterylny (sterylizowany promieniami beta). " 500
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, (...)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141640-8 - Dreny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

" Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzyświatłowy zawierający igłę wprowadzajaca Seldingera lub ze
zintegrowaną zastawką (V), cewnik o dł. 15cm, prowadnica 50cm (Paed dł. cewnika 8 i13), bezigłowe zastawki na końcach dreników, prowadnica nitynolowa, odporna na zginanie i załamywanie,możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG. W zestawach dziecięcych-bezszwowe mocowanie cewnika do skóry. Rozmiary"
Trio S 15cm, 16/18/18G 20
Trio Paed 8cm, 20/22/22G 10
Trio Paed 13cm, 20/22/22G 20
Trio V 15cm, 16/18/18 20
Butelki 300ml i 600ml, z PCV, zaopatrzone we wskaźniki próżni, trwała skala pojemności, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia), dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona Ch 6-18, podwójnie pakowany.
600 ml, luer, dł.drenu 123cm 50
300 ml, luer lock, dł.drenu 123 cm 600
Kranik trójdrożny , do infuzji z przedłużaczem 75 cm , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim lub białym Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. 3000
Strzykawka trzyczęściowa jxuż.,wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok), bez PCV. Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta.
5 ml (stopniowanie 0,2 ml) 200
10/12 ml (stopniowanie 0,5 ml) 200
20 ml (stopniowanie 1ml) 500
50/60ml (stopniowanie 1ml) 700
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25G x 88mm x 40mm i 27G x 88mm x 0,40mm, z końcówką Pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem. Sterylnie pakowane pojedynczo razem z prowadnicą. rozmiary:
25G X 88mm 100
27G X 88mm 100
Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania ); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock oraz klapkę zamykającą korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki w pozycji odwróconej. Minispike powinien posiadać badania szczelności połączenia aplikatora z portem w butelce i fiolce gwarantujące szczelność przez minimum 10dni
3500
Dren do pomp objętościowych podstawowy, wykonany z PCV bez DEHP, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, ergonomiczny kształt komory kroplowej, górna część komory dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15 µm - filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita min. 250cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą min. 145cm.
dren standard 100
zestaw do żywienia enteralnego z multikonektoren pasujący do wszystkich typów opakowań na rynku, zestaw ENPlus/ENFit
dren do żywienia enteralnego 20
"Koreczek dezynfekcyjny, zintegrowany
ze strzykawką pasywny system do dezynfekcji dostępów bezigłowych."
korek do dezynfekcji 1000
"bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnych, umożliwia połączenie z końcówkami luer i luer lock, pozwala na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub podania leku minimalna objętość wypełnienia, duża prędkość przepływu, współpracuje ze wszystkimi systemami dożylnymi

"
"beziglowy system dostepu Dren Y o małej średnicy
z 2 zastawkami Safeflow, długosc drenika 12cm" 50
"Osłona na głowicę USG wykonana poliuretanu, na osłonie naklejki informujące o sposobie założenia na dłoń.
Rozmiar:15cm x 61cm, nie zawiera lateksu, sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm, sterylny żel w saszetce 20g, 2 x gumki mocujące osłonę do głowicy USG"
osłona na głowicę USG 15X 61CM 60
Zestaw do pomp infuzyjnych, do podaży krwi , posiada w komorze kroplowej filtr 200μ, górna część komory dostosowana do założenia czujnika kropli, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145.
dren do krwi 100
Sterylne cienkościenne igły, wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowego, gładka powierzchnia, pokryta cienką warstwą silikonu, specjalny szlif minimalizujący ból podczas wkłucia, przezroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu, kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009. Op. a 100 szt.
21G x 120mm, x 0,8 20
Koreczek 2-funkcyjny wkręc.końcóka żeńska/końcówka męska
4495209 30000
4495101 2500
Pompa jednorazowego użytku, objętość i prędkośc podaży oznaczona na pompie i filtrze , owalny kształt o miękkiej i trwałej warstwie zewnętrznej. Duża przezroczystość , umożliwiająca czytelną obserwację leku w pompie, port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją, zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny odporny na załamywanie z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem na końcu drenu z zakończeniem luer lock , zamknięty koreczkiem. Etykieta samoprzylepna do opisania leku jaki jest podawany. Pakowana pojedynczo ,sterylna. Pompa i dren całkowicie pozbawiona DEHP.
270/56/S 20
60/30/S 100
"Mocowanie cewnika stosowanego w regionalnej anestezji wraz opatrunkiem zabezpieczającym. Element mocujący, łączy łatwość założenia , bezpieczeństwem utrzymania cewnika, wyeliminowana możliwość ruchu cewnika po umocowania go pierścieniem mocującym, kontrola miejsca wkłucia możliwa bez zmiany
położenia cewnika, możliwość wymiany opatrunku przy pozostawieniu elementu mocującego. Całkowicie plaski i wygodny system mocowania."
100
"Igła do blokad nerwów obwodowych przy użyciu stymulatora, w pełni izolowana igła aż do szlifu z krótkim szlifem; igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do
infuzji"
22G 50mm x 0,70 mm 50
"Czujnik ciśnienia wstrzykiwania jest łatwym w użytku manometrem wbudowanym w linię strzykawka-igła.Czytelna informacja o wielkości ciśnienia określona za pomocą skali
kolorów" 25 (...)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141310-6 - Strzykawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Jałowy opatrunek uciskowy przeznaczony do opatrywania miejsc po iniekcji lub po igłach stosowanych w trakcie dializy o wymiarach 2,5cmx 8 cm, samoprzylepny plaster uciskowy z wkładem chłonnym, wykonany z włókniny, centralnie umieszczony wkład chłonny pod wpływem krwi zwiększa swoją objętość, działa ściągająco poprzez fizyczne przeniesienie ucisku z opatrunku na ranę, naciska na miejsce krwawienia i powoduje jego zatamowanie, opakowanie po 100 szt

" 60
"Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z włókniny. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – niebieski rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec niejałowy, rozmiar 9 cm x 4 cm , opakowanie po 50 szt
" 1
Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów, Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu instrukcja obrazkowa użycia opatrunku, ROZMIAR 9cmx10 cm, opakowanie po 30 szt 10
Przylepiec wzmocniony włókniną z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, kolor niebieski, pokryty klejem silikonowym, dla skóry wrażliwej, podrażnionej - umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku nie powodując pociągania skóry i włosów, nawinięty na szpulkę, niejałowy, rozmiar 2,5 cm x5 cm, opakowanie po 12 szt 2
Butelka Redon harmonijkowa niskociśnieniowa bez drenu 250 ml. Butelka wykonana z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności, posiada skuteczna zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożlwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu. 800
"Zestaw przeznaczony do długotrwałego drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym w skład którego wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności- o pojemności 250ml, skuteczna zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożlwiający ponowne
wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu. Możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego do 120 mbar. Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną,
docinaną końcówką do drenów Redona." 500
Butelka Redon harmonijkowa niskociśnieniowa bez drenu 500 ml. Butelka wykonana z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności- o pojemności 500 ml. Posiada skuteczną zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożlwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu. 350
"Zestaw przeznaczony do długotrwałego drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym w skład którego wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności- o pojemności 500 ml, skuteczna zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożlwiający ponowne
wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu. Możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego do 120 mbar. Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną,
docinaną końcówką do drenów Redona." 850
Bezigłowy port do iniekcji dożylnych, nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających, posiada System podzielnej silikonowej membrany oraz prosty tor przepływu, pasuje do standardowych złączy luer oraz Iuer-lock, gwarantuje w pełni szczelne i bezpieczne połączenie. Obudowa wykonana z polikarbonu, wyrób pozbawiony PCV, lateksu oraz ftalanów, mozliwośc uzytkowania przez 7 dni lub 140 aktywacji 200
"Port przeznaczony do wielokrotnych iniekcji lub pobrań krwi, nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających, posiada system podzielnej silikonowej membrany, Prosty tor przepływu. Pasuje do standardowych złączy luer oraz Iuer-lock. W pełni szczelne i bezpieczne połączenie. Obudowa wykonana z polikarbonu
Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów. Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji. Odporny na działanie lipidów" 200
"Port bezigłowy z drenem podwójny 1,0 x 2,7mm. Obudowa wykonana poliwęglanu
Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu. Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania. Nie zawiera lateksu, ftalanów. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Objętość wypełnienia 0,09ml. Wysoki przepływ 350ml/min. Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI). Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu" 200
Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,0 m dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV. Posiada bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, Gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia. Nie zawiera lateksu 1000
Cewnik do podawania tlenu przez nos 3,0m dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV. Posiada bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, Gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia. Nie zawiera lateksu 100
Cewnik do podawania tlenu przez nos 5,0m dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV. Posiada bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, Gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia. Nie zawiera lateksu 100
Staza bezlateksowa niebieska niesterylna A25, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer), bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Długość całkowita rolki 11,25 m. Opakowanie jednostkowe typu dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Nie zawiera lateksu ani ftalanów, jednorazowego użytku 30
Staza bezlateksowa różowa niesterylna A25, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer), bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Długość całkowita rolki 11,25 m. Opakowanie jednostkowe typu dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Nie zawiera lateksu ani ftalanów, jednorazowego użytku 30 (...)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SWZ.
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą zagranicznym, umowa i wszelka korespondencja związana z realizacją zamówienia zostanie sporządzona i będzie prowadzona w języku polskim.
5. Warunki dokonywania zmian w umowach:
- na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach, wymienionych w Załączniku 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.