eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Wrocławskiej - Zadania

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Wrocławskiej - Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mateusz.synowka@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Wrocławskiej - Zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf842c60-d472-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00008019/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Catering

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf842c60-d472-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:
1.1. przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, w szczególności w zakresie
udostępnienia Wykonawcom: Ogłoszeń, SWZ z załącznikami, Informacji dla Wykonawców oraz ZŁOŻENIA Oferty;
1.2. za pomocą poczty elektronicznej mateusz.synowka@pwr.edu.pl w szczególności w zakresie zadawania pytań, przekazywanie
wezwań i zawiadomień.
Zamawiający zastrzega, że Oferta (za wyjątkiem próbki) może zostać przekazana wyłącznie za pomocą platformy e- Zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi posiadać konto z rolą „Wykonawca”, posiadający uprawnienia do składania Ofert, na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Użytkownik zalogowany, jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
– Wniosek – służący m. in. do zadawania pytań do SWZ,
– Inne.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać z infolinii Platformy e-Zamówienia dostępnej pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 22. Próbka – Prezentacja:
22.1. Prezentacja przez Wykonawców stołu/stołów wraz z obsługą oraz degustacja potraw odbędzie się w Klubie, I piętro w budynku Strefy Kultury Studenckiej, ul. Hoene-Wrońskiego 10, 50-376 Wrocław
22.2. Wykonawca na prezentację dostarczy własny stół/stoły wraz z nakryciami. Każdy Wykonawca może przygotować maksymalnie 2 stoły.
22.3. Sala, w której odbędzie się prezentacja zostanie udostępniona Wykonawcom o godz. 10:00. Prezentacja odbędzie się o godz. 11:00 w miejscu wskazanym w pkt 22.1.
22.4. Uczestnicy prezentacji podpisują listę obecności.
22.5. W celu udokumentowania prezentacji będą robione przez Zamawiającego zdjęcia stołów i obsługi kelnerskiej – jej ubioru. Zabrania się utrwalania prezentacji przez Wykonawców na własnym sprzęcie (kamery, aparaty itp.).
22.6. Ocena smaku i świeżości potraw przez Komisję Przetargową będzie się odbywać tylko w obecności obsługi - jednego kelnera/kelnerki. Pozostali uczestniczy będą w tym czasie poproszeni o opuszczenie pomieszczenia.
22.7. Zamawiający przewiduje, że prezentacja będzie trwała ok. 1,5 godziny.
22.8. Wykonawcy są zobowiązani do zabrania asortymentu cateringowego oraz wyposażenia cateringowego – tj. pozostawienia miejsca usługi w siedzibie Zamawiającego w niezmiennym stanie, w jakim ono zostało zastane – w ciągu 30 minut od zakończenia prezentacji
22.9. UWAGA: Wykonawcy mają możliwość wjechania na teren Politechniki Wrocławskiej pod warunkiem zgłoszenia – najpóźniej do godz. 9:45 w dniu prezentacji – marki/modelu i numeru rejestracyjnego samochodu. Zgłoszenia należy dokonać pod nr tel.: 695 350 458 – p. Beata Jewiarz.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 8. W celu wypełnienia prawnych obowiązków Politechniki Wrocławskiej (wynikających z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”) informujemy poniżej o przetwarzaniu danych tych osób, których dane trafiają na Politechnikę Wrocławską w związku ze złożonymi nam ofertami, formularzami i załącznikami.
A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27. Uczelnia decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych. Kontakt z Administratorem można nawiązać przy pomocy formularza na stronie pwr.edu.pl/kontakt albo bezpośrednio w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub bezpośrednio na adres Działu Zakupów i Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej. W Uczelni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych - r.pr. Sebastiana Zalipskiego - adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl
B. Dane osobowe osób fizycznych, które trafiają na Uczelnię, przetwarzane będą przez nią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w celach związanych z udzielaniem konkretnego zamówienia publicznego. Jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Politechnikę Wrocławską. Jesteśmy uczelnią publiczną i działamy na zasadach określonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) i w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Realizacja takich obowiązków wymaga zbierania określonych informacji (w tym czasami danych osobowych) a także (i w określonych przypadkach) ujawniania takich informacji (m.in. zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp). Zakres tych danych może w szczególności obejmować co do zasady dane zwykłe takiej jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres. Zakres danych udostępnianych przez pracodawców może być (w uzasadnionych przypadkach, zależnie od specyfiki przedmiotu zamówienia) szerszy i obejmować dane o zatrudnieniu czy zakresie obowiązków jak np. okres i forma zatrudnienia u Wykonawcy lub podmiotów współpracujących z Wykonawcą, niekaralność itp.
C. Odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu właśnie o powyższe przepisy. Także inne podmioty mogą zostać Odbiorcami – to np. takie podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli. Pana/Pani dane mogą też zostać udostępnione w oparciu o odpowiednie przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej. Jeszcze innym Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca usługi elektronicznej platformy zakupowej wybrany przez Zamawiającego.
D. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp., Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata to okres przechowywania obejmie też cały czas trwania umowy. Będziemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy. Ewentualnie okres dalszego przechowywania danych wynikać może z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na której podstawie taki okres wyznaczy szczegółowo „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Politechniki Wrocławskiej”. Dodatkowo dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne finansowanego ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywana będzie przez odpowiedni okres wynikający z naszych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
E. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie Wykonawcy i zawarcie umowy, na mocy której udzieli mu zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Oznacza to, że danymi przetwarzanymi w procedurze udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i innych dokumentach złożonych przez Wykonawcę. Dotyczy to danych osób fizycznych - takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, dane podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, dane ich pełnomocników a także pracowników itp. Wystarczające dla Zamawiającego będzie wskazanie ściśle takich danych, których Zamawiający wyraźnie zażąda oraz takich, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań stawianych przed Wykonawcą. W odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą wydawane jakiekolwiek decyzje bazujące na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Zamawiający nie użyje tych danych do tworzenia dotyczących Pani/Pana profili ale może być zobowiązany do ujawnienia i upublicznienia takich danych w przypadkach określonych prawem.
F. W związku z powyższym przysługują Panu/Pani pewne uprawnienia określone w RODO. W szczególności jest to prawo żądania od Zamawiającego:
 potwierdzenia, czy przetwarzane są przez Zamawiającego dane osobowe Pana/Pani dotyczące a w razie potwierdzenie powyższego także dostępu do treści tych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO). Zamawiający może wymagać w takim przypadku wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego żądanie dotyczy;
 sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO). Zastrzegamy jednakże, że korzystanie z prawa do sprostowania nie będzie mogło skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO i z włączeniami o których mowa w art.18. ust. 2 RODO. Wynika to z tego, że ograniczenie przetwarzania danych nie powinno powodować np. naruszenia integralności dokumentacji ani uniemożliwiać działań podejmowanych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ograniczy przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Co do zasady nie przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Nie przysługuje też prawo żądania przeniesienia danych osobowych ani też sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
G. W każdym przypadku gdy uzna Pan/Pani, że działania Zamawiającego naruszają RODO może wnieść Pan/Pani skargę do organu nadzorczego właściwego dla Pana/Pani miejsca pobytu - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
H. Zamawiający (Politechnika Wrocławska) może otrzymać dane osobowe nie bezpośrednio od Pani/Pana ale też z innego źródła – w szczególności od Wykonawcy, który może być waszym pracodawcą lub pozostawać z wami w innej relacji uzasadniającej posługiwanie się waszymi danymi (np. umowa cywilnoprawna, umowa konsorcjum, kontrakt menedżerki i inne). Zamawiający wymaga aby przed udostępnieniem mu Pani/Pana danych osobowych Wykonawca zapoznał Panią/Pana z niniejszymi informacjami.
I. Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tam również opisano konsekwencje niepodania określonych danych – np. danych osobowych ludzi, którymi Wykonawca zamierza się posłużyć wykonując zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-016/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Wrocławskiej – Zadania.
Zadanie nr 1 – WYDARZENIA JEDNODNIOWE (WJ)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1 do SWZ – OPZ – Zadanie nr 1
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Usługi cateringowe świadczonę będą w pomieszczeniach na terenie Kampusu Politechniki Wrocławskiej oraz innych miejscach na terenie miasta Wrocławia, wskazanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w każdym zadaniu:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
Cena (C) – Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - waga 40%;
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
(C_min:C_(n))*40 ,gdzie:
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn – cena ogółem brutto ocenianej ofert
40 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
1%=1 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 40 punktów
Jakość (J) – waga 60%, 1%=1 pkt
Kryteria w zakresie jakości:
Organizacja i infrastruktura cateringu* tj. estetyka nakrycia stołów i podania potraw oraz sprawność przygotowaniu poczęstunku - max. 20 pkt wg indywidualnej oceny członków komisji;
Ubiór i zachowanie obsługi* –– max. 10 pkt wg indywidualnej oceny członków komisji oceniana będzie estetyka, sposób zachowania przy podawaniu potraw;
Smak, świeżość, aromat, wygląd i temperatura potraw* - max. 30 pkt wg indywidualnej oceny członków komisji.
*zwany dalej produktem
W celu dokonania przez Zamawiającego oceny ofert w kryterium jakość, Wykonawca przedstawi:
stół nakryty konferencyjnie. Wykonawca może przedstawić jeden stół lub dwa stoły. Stół/stoły powinny być nakryte estetycznie i elegancko, wg dowolnej aranżacji Wykonawcy.
na stole Wykonawca przedstawi:
kanapki konferencyjne – 6 szt. – każda w innym smaku
mini tortilla – 6 szt.
Kąski kurczaka podane z batatem pieczonym i sosem chili-serowym (symboliczna porcja dla ok. 6 osób)
gorąca zupa: krem z borowików z groszkiem ptysiowym (symboliczna porcja dla ok. 6 osób)
pierogi ruskie – 6 szt.
Krem czekoladowy z wiśniami i sosem waniliowym – 6 szt.
gorącą kawa z ekspresu;
Wielkość prezentowanych potraw ma być symboliczna.
Wykonawca zapewni obsługę kelnerską (1 kelner estetycznie ubrany).
Wykonawca zapewni naczynia i sztućce na 6 osób.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „jakość” w następujący sposób:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium jakość w skali od 0 do 60 punktów. Przyznana liczba punktów w tym kryterium po podsumowaniu punktów oceniających członków komisji zostanie uśredniona (łączna suma punktów zostanie podzielona przez liczbę członków komisji biorących udział w ocenie).
Ocena końcowa oferty wynikać będzie z sumy wartości punktowych uzyskanych w kryterium nr 1 (cena) i uzyskanych w kryterium nr 2 (jakość):
S = 0,4 C + 0,6 Σ J, gdzie:
S – suma punktów stanowiąca ocenę końcową
C – punkty przyznane za kryterium cena
Σ J – uśredniona suma punktów przyznanych przez członków KP za kryterium jakość.
Po indywidulanej ocenie, przyznane punkty przez każdego oceniającego członka dla danej oferty zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę oceniających członków komisji oceniającej (łączna suma punktów zostanie podzielona przez liczbę członków komisji biorących udział w ocenie). Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Uśredniona suma punktów będzie stanowiła ocenę w kryterium jakość dla danej oferty (J).
W przypadku, gdy Wykonawca złoży tylko Formularz ofertowy, a nie przedstawi nakrytego stołu/stołów i/lub próbek pokarmów, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Wrocławskiej – Zadania.

Zadanie nr 2 – WYDARZENIA WIELODNIOWE (WW)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w w Załączniku nr 3.2 do SWZ – OPZ – Zadanie nr 2.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Usługi cateringowe świadczonę będą w pomieszczeniach na terenie Kampusu Politechniki Wrocławskiej oraz innych miejscach na terenie miasta Wrocławia, wskazanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w każdym zadaniu:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
Cena (C) – Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - waga 40%;
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
(C_min:C_(n))*40 ,gdzie:
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn – cena ogółem brutto ocenianej ofert
40 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
1%=1 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 40 punktów
Jakość (J) – waga 60%, 1%=1 pkt
Kryteria w zakresie jakości:
Organizacja i infrastruktura cateringu* tj. estetyka nakrycia stołów i podania potraw oraz sprawność przygotowaniu poczęstunku - max. 20 pkt wg indywidualnej oceny członków komisji;
Ubiór i zachowanie obsługi* –– max. 10 pkt wg indywidualnej oceny członków komisji oceniana będzie estetyka, sposób zachowania przy podawaniu potraw;
Smak, świeżość, aromat, wygląd i temperatura potraw* - max. 30 pkt wg indywidualnej oceny członków komisji.
*zwany dalej produktem
W celu dokonania przez Zamawiającego oceny ofert w kryterium jakość, Wykonawca przedstawi:
stół nakryty konferencyjnie. Wykonawca może przedstawić jeden stół lub dwa stoły. Stół/stoły powinny być nakryte estetycznie i elegancko, wg dowolnej aranżacji Wykonawcy.
na stole Wykonawca przedstawi:
kanapki konferencyjne – 6 szt. – każda w innym smaku
mini tortilla – 6 szt.
Kąski kurczaka podane z batatem pieczonym i sosem chili-serowym (symboliczna porcja dla ok. 6 osób)
gorąca zupa: krem z borowików z groszkiem ptysiowym (symboliczna porcja dla ok. 6 osób)
pierogi ruskie – 6 szt.
Krem czekoladowy z wiśniami i sosem waniliowym – 6 szt.
gorącą kawa z ekspresu;
Wielkość prezentowanych potraw ma być symboliczna.
Wykonawca zapewni obsługę kelnerską (1 kelner estetycznie ubrany).
Wykonawca zapewni naczynia i sztućce na 6 osób.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „jakość” w następujący sposób:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium jakość w skali od 0 do 60 punktów. Przyznana liczba punktów w tym kryterium po podsumowaniu punktów oceniających członków komisji zostanie uśredniona (łączna suma punktów zostanie podzielona przez liczbę członków komisji biorących udział w ocenie).
Ocena końcowa oferty wynikać będzie z sumy wartości punktowych uzyskanych w kryterium nr 1 (cena) i uzyskanych w kryterium nr 2 (jakość):
S = 0,4 C + 0,6 Σ J, gdzie:
S – suma punktów stanowiąca ocenę końcową
C – punkty przyznane za kryterium cena
Σ J – uśredniona suma punktów przyznanych przez członków KP za kryterium jakość.
Po indywidulanej ocenie, przyznane punkty przez każdego oceniającego członka dla danej oferty zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę oceniających członków komisji oceniającej (łączna suma punktów zostanie podzielona przez liczbę członków komisji biorących udział w ocenie). Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Uśredniona suma punktów będzie stanowiła ocenę w kryterium jakość dla danej oferty (J).
W przypadku, gdy Wykonawca złoży tylko Formularz ofertowy, a nie przedstawi nakrytego stołu/stołów i/lub próbek pokarmów, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują:
4.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
4.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
4.3.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
4.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
4.3.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w:
5.1. pkt 4.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

próbka – prezentacja stanowiąca przedmiotowy środek dowodowy niepodlegający uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

21. Oferta musi składać się z:
21.1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ (interaktywny formularz dostępny w systemie);
21.2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ;
21.3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
21.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
21.5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy);
21.6. wypełnionej kalkulacji cenowej odpowiednio – Załącznik nr 4.1 do SWZ dla Zadania nr 1, Załącznik nr 4.2 do SWZ dla Zadania nr 2;
21.7. próbka – prezentacja (złożona zgodnie z pkt. 22) stanowiąca przedmiotowy środek dowodowy niepodlegający uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPZP, wskazanym we Wzorze Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta (za wyjątkiem próbki) powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania. Próbka – prezentacja odbędzie się w Klubie, I piętro w budynku Strefy Kultury Studenckiej, ul. Hoene-Wrońskiego 10, 50-376 Wrocław

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1.2. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.