eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Główczyce › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podole Wielkie.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podole Wielkie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁÓWCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000543083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: TADEUSZA KOŚCIUSZKI 8

1.5.2.) Miejscowość: Główczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-220

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598116010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@glowczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.glowczyce.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podole Wielkie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4492aef8-d480-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045544/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podole Wielkie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/890197

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja (składanie ofert w postępowaniu, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów) między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/890197

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z
Wykonawcami: a.pienkowska@glowczce.pl
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ za pośrednictwem Platformy „wyślij wiadomość”.
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania na Platformie zakupowej bez podania danych pytającego.
9. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Główczyce (76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8,
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Gminy w Główczycach Adrianna Głuchowska - kontakt: auditor@auditorsecurity.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr sprawy ZP.271.03.2024 na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podole Wielkie”.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.03.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 870325,52 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+237 w miejscowości Podole Wielkie.
2) Zakres prac obejmuje odcinek o długości 237 m.
3) Zakres robót:
 budowa nowej drogi,
 budowa ciągu pieszego,
 budowa zjazdów do posesji,
 budowa dwóch skrzyżowań,
 nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokości 5,0 m, obramowana z jednej strony opornikiem betonowym 12x25x100 cm, a z drugiej strony krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm wyniesionym 12 cm nad jezdnię,
 ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokości od 1,80 m obramowany krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
 odwodnienie powierzchniowe,
 pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o szerokości od 0,75 m,
 zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8 cm,
 wycinka 4 szt. drzew.
4) Ewentualne kolizje z sieciami należy uzgadniać z Zakładem Usług Publicznych w Główczycach z siedzibą przy ulicy Słupskiej 21, 76-220 Główczyce.
5) Dokładny zakres prac zawiera się w dokumentacji technicznej.
6) W czasie wykonywania robót budowlanych Wykonawca uwzględni uzgodnienia gestorów sieci, które są załączone do dokumentacji projektowej.
7) Wykonawca na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, w której posiadaniu jest Inwestor, zarejestruje dziennik budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego.
8) Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysu szczegółowego robót przed podpisaniem umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.
9) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie robót zamiennych lub robót dodatkowych.
10) Zamawiający przekaże plac budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
11) Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) legitymującego się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy w tym doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami przy budowie, remoncie lub przebudowie co najmniej jednej drogi.
12) Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą i po uzyskaniu akceptacji od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (termin 150 dni na wykonanie zamówienia nie obejmuje czasu złożenia dokumentacji w nadzorze oraz ewentualne uzupełnienia).
13) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy w celu dopełnienia formalności w Starostwie Powiatowym oraz Nadzorze Budowlanym.
14) Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysu szczegółowego robót przed podpisaniem umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.
15) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie robót zamiennych lub robót dodatkowych.
Szczegółowy zakres prac zawiera się w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert za każde kryterium. Łączna ocena oferty jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, z uwzględnieniem wagi tych kryteriów, i nie może przekroczyć 100 punktów. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po przecinku.
2. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium nr 1 – CENA OFERTY BRUTTO = waga 60% (tj. max. 60 pkt);
2) Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
3. Sposób obliczania punktów:

Kryterium nr 1: cena oferty brutto - waga 60% (tj. max. 60 pkt).
Punkty obliczane będą następująco:

cena najniższa
C = --------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena oferty badanej

Kryterium nr 2:
Ocena oferty w kryterium okres gwarancji jakości wyrażona jest w punktach, które będą liczone następująco:
1) w ramach tego kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 40 punktów;
2) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji jakości krótszy niż wymagany będzie podstawą do odrzucenia oferty;
3) punkty obliczane będą następująco:
36 miesiące - 0 pkt.
48 miesięcy – 20 pkt.
60 miesięcy – 40 pkt.
4. W przypadku, kiedy wykonawca w Ofercie nie zaznaczy żadnego okresu gwarancji jakości, Zamawiający przyjmie, że wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji jakości (tj. 36 miesięcy) i przyzna wykonawcy 0 pkt.
5. Przedłużenia okresu gwarancji jakości należy dokonać o wielokrotność pełnych 12 miesięcy.
6. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji przekraczający 60 miesięcy – dla potrzeb obliczenia punktów zostanie potraktowany jako maksymalny, wynoszący 60 miesięcy i otrzyma maksymalny wymiar 40 pkt.
7. Po wyliczeniu w każdym kryterium, punkty zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów uzyskanych w kryteriach cena i okres gwarancji jakości.
8. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 0,01pkt.
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie zł.: pięćset tysięcy 00/100);
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
- skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobę, które będzie pełniła funkcje:
 kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) legitymującego się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy w tym doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami przy budowie, remoncie lub przebudowie co najmniej jednej drogi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. XV ust. 2 pkt 3 SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. XV ust.2 pkt 4 - Załącznik nr 5 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

2. Zamawiający zobowiązuje się do zaliczkowej zapłaty 5% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa winna być wystawiona nie wcześniej niż po 30 dniach od daty podpisania umowy. Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczką brutto.
3. Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu niniejszej umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi
w transakcjach handlowych liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy, w tym zakres i warunki wprowadzania zmian umowy, określone są w załączniku do
SWZ i stanowią jej integralną część.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890197 w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych i zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.