eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działdowo › Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli szpitalnej oraz odzieży operacyjnej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli szpitalnej oraz odzieży operacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310172

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-dzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-dzialdowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli szpitalnej oraz odzieży operacyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4de8108-d088-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00002838/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pranie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4de8108-d088-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze do komunikacji”. Formularze do komunikacji umożliwiają również dodanie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym ogłoszenia.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem przetargi@spzoz-dzialdowo.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod nr tel. (32) 778 89 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/PB/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli szpitalnej i odzieży operacyjnej. Szczegółowy zakres usług zawierają załączniki do niniejszej SWZ. Zapotrzebowanie na pościel szpitalną i odzież operacyjną dla pracowników Zamawiającego określa załącznik nr 4 do SWZ - „Zestawienie wynajmowanego asortymentu”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj (sposób) chipowania pościeli za pomocą znaczników

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ochrona środowiska

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1
Warunki udziału w postępowaniu:

10.1.1
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

10.2
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

10.2.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.2.2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.2.3
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto złotych 00/100).

10.2.4
Zdolność techniczna lub zawodowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem są usługi pralnicze świadczone na rzecz podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej przez okres ciągły min. 12 miesięcy o wartości rocznej brutto min. 280.000,00 zł oraz załączy dowody, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że świadczone przez niego usługi są realizowane w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub system równoważny, regulujący procesy, procedury i zasady wykonywania i monitorowania usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto złotych 00/100).
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wykaz wykonanego lub wykonywanego co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem są usługi pralnicze świadczone na rzecz podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej przez okres ciągły min. 12 miesięcy
o wartości rocznej brutto min. 280.000,00 zł oraz załączyć dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokument potwierdzający wdrożenie normy ISO 9001:2015 lub równoważnego systemu zarządzania jakością.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) dokument potwierdzający spełnianie przez tkaniny, z których wykonana będzie pościel szpitalna, wymagań normy CEN/TS 14237:2015 [ENV 14237:2002] lub równoważnej normy regulującej wymogi dla wyrobów tekstylnych, które mogą być stosowane w służbie zdrowia,
b) certyfikat EKO-TEX Standard 100 lub certyfikat równoważny, wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający, iż tkanina z której wykonana będzie pościel szpitalna spełnia wymagania w zakresie oddziaływania na organizm ludzki określone w obowiązującej normie dla produktów mających kontakt ze skórą;
c) dokument potwierdzający, iż oferowane fartuchy operacyjne standardowego i wysokiego ryzyka spełniają wymagania zasadnicze dla tego typu wyrobów i są oznaczone znakiem CE - Deklaracje zgodności;
d) dokument potwierdzający, iż oferowane fartuchy operacyjne standardowego i wysokiego ryzyka spełniają wymagania normy PN EN 13795 lub równoważnej normy ustalającej standardy jakościowe dla obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych, odzieży medycznej używanej na blokach operacyjnych;
e) dokument potwierdzający, iż oferowane komplety operacyjne spełniają wymagania zasadnicze dla tego typu wyrobów i są oznaczone znakiem CE - Deklaracje zgodności;
f) dokument potwierdzający, iż oferowane komplety operacyjne spełniają wymagania normy PN EN 13795 lub równoważnej normy ustalającej standardy jakościowe dla obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych, odzieży medycznej używanej na blokach operacyjnych;
g) certyfikat EKO-TEX Standard 100 lub równoważny wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający, iż tkanina z której wykonana będzie odzież operacyjna (komplety operacyjne) spełnia wymagania w zakresie oddziaływania na organizm ludzki określone w obowiązującej normie dla produktów mających kontakt ze skórą;
h) dokument opisowy zawierający informację o oferowanej odzieży operacyjnej - fartuchach operacyjnych, kompletach operacyjnych (katalogi, prospekty, ulotki informacyjne itp. odnoszące się i potwierdzające spełnianie wymogów zdefiniowanych w SWZ);
i) karta danych technicznych na tkaniny i wyroby w zakresie zaoferowanej pościeli i odzieży operacyjnej (komplety operacyjne i fartuchy operacyjne)
j) karta danych technicznych na tkaniny i wyroby oraz dokument opisowy zawierający informację o oferowanych tekstylnych workach barierowych na brudną bieliznę (katalogi, prospekty, ulotki informacyjne itp. odnoszące się i potwierdzające spełnianie wymogów zdefiniowanych w SWZ – w pkt. 20.3 b) działu XX dot. kryteriów oceny ofert) – jeżeli dotyczy, tj. w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wykonywanie usługi przy pomocy barierowych worków tekstylnych do zbiórki bielizny (kryterium dodatkowo punktowane).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) dokument potwierdzający spełnianie przez tkaniny, z których wykonana będzie pościel szpitalna, wymagań normy CEN/TS 14237:2015 [ENV 14237:2002] lub równoważnej normy regulującej wymogi dla wyrobów tekstylnych, które mogą być stosowane w służbie zdrowia,
b) certyfikat EKO-TEX Standard 100 lub certyfikat równoważny, wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający, iż tkanina z której wykonana będzie pościel szpitalna spełnia wymagania w zakresie oddziaływania na organizm ludzki określone w obowiązującej normie dla produktów mających kontakt ze skórą;
c) dokument potwierdzający, iż oferowane fartuchy operacyjne standardowego i wysokiego ryzyka spełniają wymagania zasadnicze dla tego typu wyrobów i są oznaczone znakiem CE - Deklaracje zgodności;
d) dokument potwierdzający, iż oferowane fartuchy operacyjne standardowego i wysokiego ryzyka spełniają wymagania normy PN EN 13795 lub równoważnej normy ustalającej standardy jakościowe dla obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych, odzieży medycznej używanej na blokach operacyjnych;
e) dokument potwierdzający, iż oferowane komplety operacyjne spełniają wymagania zasadnicze dla tego typu wyrobów i są oznaczone znakiem CE - Deklaracje zgodności;
f) dokument potwierdzający, iż oferowane komplety operacyjne spełniają wymagania normy PN EN 13795 lub równoważnej normy ustalającej standardy jakościowe dla obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych, odzieży medycznej używanej na blokach operacyjnych;
g) certyfikat EKO-TEX Standard 100 lub równoważny wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający, iż tkanina z której wykonana będzie odzież operacyjna (komplety operacyjne) spełnia wymagania w zakresie oddziaływania na organizm ludzki określone w obowiązującej normie dla produktów mających kontakt ze skórą;
h) dokument opisowy zawierający informację o oferowanej odzieży operacyjnej - fartuchach operacyjnych, kompletach operacyjnych (katalogi, prospekty, ulotki informacyjne itp. odnoszące się i potwierdzające spełnianie wymogów zdefiniowanych w SWZ);
i) karta danych technicznych na tkaniny i wyroby w zakresie zaoferowanej pościeli i odzieży operacyjnej (komplety operacyjne i fartuchy operacyjne)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 do oferty SWZ
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt. 14.3 SWZ (jeżeli dotyczy)
4) oświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt. 14.6 SWZ (jeżeli dotyczy)
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczeń woli
b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.