eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Domaniów › Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie na Klub Malucha"Ogłoszenie z dnia 2024-02-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie na Klub Malucha”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOMANIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934851

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56

1.5.2.) Miejscowość: Domaniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-216

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 301 77 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadomaniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminadomaniow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie na Klub Malucha”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09e14f3f-d3eb-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00006902/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w gminie Domaniów - filia w Wierzbnie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+, współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki na dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022 – 2029 w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/domaniow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/domaniow/proceedings, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
3. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 uPzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
9. Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: https://platformazakupowa.pl/; tel. 22 101 02
02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
10. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych
formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls’ .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Gmina Domaniów – informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, reprezentowany przez Wójta Gminy Domaniów;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Urząd Gminy jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: e.sanecka@gminadomaniow.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
 zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
 okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne, konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZW.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie w celu jego adaptacji na potrzeby Klubu Malucha.
2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
1) sporządzenie projektu budowlanego i projektu technicznego lub dokumentacji do zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem dla niego wynikających
z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, a także uzyskanie pozwoleniem na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oławie,
2) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
4) dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń
i uzgodnień oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia zadania do użytkowania,
5) przekazanie Zamawiającemu kompletnego zadania do użytkowania.
3. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje wszelkie niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji i wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy autorstwa biura ABT PROJEKT Sp. z o.o., ul. Brzeska 26, 55-200 Oława z września 2023 r., stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia oraz zasady dotyczące płatności znajdują się we wzorze umowy stanowiącym projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego
7. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia ceny oferowanej zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną w załączniku nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

34928200-0 - Ogrodzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 600 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 90%;
Kryterium 2: Okres oferowanego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (G) - 10%.
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
3. W kryterium „Cena (C)” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:
najniższa całkowita cena ofertowa brutto
C = -------------------------------------------------- x 90
cena oferty ocenianej
4. W kryterium „Okres oferowanego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (G)” każda oferta otrzyma ilość punktów na podstawie wskazanego w miesiącach przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji i rękojmi z zastosowaniem poniższego algorytmu:
60 miesięcy 0 pkt
72 miesiące 5 pkt
84 miesiące 10 pkt
UWAGA!
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 10 pkt, przy założeniu, że minimalny (podstawowy) okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesiące, a maksymalny 84 miesięcy.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji i rękojmi oczekiwany przez Zamawiającego, czyli 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 miesięcy, bądź zaznaczy w ofercie więcej niż jedną opcję jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
Brak podania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego minimalny okres. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres maksymalny, tj. 84 miesięcy.
W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do krótszego okresu.
Do umowy będzie wpisany okres gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki określone w SWZ oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego kryterium, o których mowa powyżej
6. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
7. Wartość C będzie wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres oferowanego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.4.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 300 000,00 zł brutto polegającą na
budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku.
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.
1.4.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia posiadającymi prawo do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) zwaną uPb lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych
regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z
2023 r., poz. 551), a w szczególności osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
1) projektantem branży architektonicznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej,
2) projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
3) projektantem branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) projektantem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
6) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
7) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykonawca może dysponować osobami, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte w innych państwach, zostały
uznane zgodnie z art. 12a uPb na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. ustawie z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. z 2021 r. poz.
1646 ze zm.).
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie ww. funkcji pod warunkiem posiadania ww. uprawnień.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w ppkt 1.4.1, jeżeli spełni go co najmniej jeden z
wykonawców samodzielnie. Natomiast w zakresie warunku oznaczonego w ppkt 1.4.2 dopuszcza się łączenie potencjałów
(Wykonawcy mogą go spełnić łącznie).
3. Zgodnie z art. 117 ust. 3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp, oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego:
- w ppkt 1.4.1 – spełnić go samodzielnie,
- w ppkt 1.4.2 - spełnić go łącznie z Wykonawcą lub spełnić go samodzielnie.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (zgodnie z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których
mowa w rozdz. VII SWZ dot. podstaw wykluczenia).
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1
uPzp oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a także w zakresie art. 7 ustawy sankcyjnej.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec
nich podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w pkt 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4
powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym
zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty (jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył) –
wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr
6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: za równoważny materiał Zamawiający uzna materiał spełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.
2. W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 1 – formularz ofertowy, nazw materiałów budowlanych, jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane produkty są równoważne do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta potwierdzającej, że oferowany materiał równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego materiału są dedykowane.
3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały równoważne do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym normy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, deklarację zgodności, certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczną doboru urządzenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składa się z:
1. Formularza ofertowego sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2. Kalkulacji cenowej sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
3. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
4. (jeżeli dotyczy) Oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
5. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób
podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z Rozdziałem XI pkt 7 lub 8 SWZ;
6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w rozdziale IV pkt 12 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia;
7. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SWZ, wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
8. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233),
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku
– szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.
9. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionego w rozdz. VII pkt II. Dokumenty te składa Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462)
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Domaniów:
Bank Spółdzielczy w Oławie
nr konta 35 9585 0007 0030 0300 0550 0030
IBAN: PL 35 9585 0007 0030 0300 0550 0030
SWIFT: GBWCPLPP
z dopiskiem: wadium do postępowania nr ZW.271.2.2024.
6. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 uPzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np.
spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Punkt 7.1 i 7.6 rozdziału XI SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany Umowy :
a) procedura wydawania pozwolenia na budowę będzie trwała dłużej niż 65 dni licząc od dnia złożenia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do dnia wystawienia w/w pozwolenia lub zgłoszenia, o ile wspomniane wydłużenie nie zostało zawinione przez Wykonawcę- dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy o ilość dni trwania procedury przekraczającą 65, lecz nie więcej niż o 60 dni,
b) Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych w PFU rozwiązań technicznych, będą one korzystne dla Zamawiającego i zostaną one przez Zamawiającego zaakceptowane, przy czym wynagrodzenie i termin realizacji Przedmiotu Umowy pozostaną bez zmian,
c) zajdzie konieczność w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wprowadzenia istotnych lub nieistotnych zmian w stosunku do PFU (zgłoszonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego), a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w PFU - co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego oraz ze względu na prowadzoną działalność w budynku, dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy określone w § 6 ust. 1 Umowy;
d) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 uPzp i przy spełnieniu warunków zawartych w w/w przepisach - możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartości wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy,
e) wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości realizowania Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, którym nie można zapobiec, mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, działania wojenne (m.in. w państwach sąsiadujących z Polską) wraz z późniejszymi skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania określonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy,
f) pojawi się istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy
g) Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
h) Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy.
i) Wykonawca wystąpi o zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy,
j) zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/domaniow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.