eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa implantów - system łączący do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, system łączący łuskę kości potylicznejOgłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa implantów – system łączący do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, system łączący łuskę kości potylicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oswalda Balzera 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@klinika.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa implantów – system łączący do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, system łączący łuskę kości potylicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa604f42-f1f6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049706/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 dostawa implantów -system łączący do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo -lędźwiowym, system łączący łuskę kości potylicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.klinika.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl .O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się elektronicznie na platformie zakupowej Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie na platformie zakupowej Zamawiającego na formularzu własnym jako załącznik lub bezpośrednio na platformie. Korespondencja ta nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania (STG-271- 12/2022).
6.. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: STG-271-12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego.
Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm.
Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm.
W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą
Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
Proteza trzonu piersiowego i lędzwiowego umozliwiająca dystrakcję in situ
Tytanowa proteza trzonu musi umozliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy uzyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep
Konstrukcja implantu musi umozliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa
Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa
Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm
W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem konstnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej.
System oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron,
Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia,
Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów,
Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm,
Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych,
Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°,
Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm
Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm,
W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą
Materiał: tytan
Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.