eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 wraz z utrzymaniem porządku na przylegających terenach zewnętrznych"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w budynku Sądu Rejonowego
w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 wraz
z utrzymaniem porządku na przylegających terenach zewnętrznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W CIESZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001102932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garncarska

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334794666

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cieszyn.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d96f4b33-95db-11ee-9ee7-e2087ac16d09

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w budynku Sądu Rejonowego
w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 wraz
z utrzymaniem porządku na przylegających terenach zewnętrznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d96f4b33-95db-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 341464,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w budynku Sądu Rejonowego
w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 wraz
z utrzymaniem porządku na przylegających terenach zewnętrznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 483480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 686380,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 483480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGRO-SERVICE PIOTR KULAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6480101660

7.3.3) Ulica: Sarmacka 7

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-607

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 483480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-09 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.