eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasne › Budowa żłobka w miejscowości Krasne.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa żłobka w miejscowości Krasne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krasne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasne 121

1.5.2.) Miejscowość: Krasne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-007

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17/ 17 23 00 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminakrasne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrasne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa żłobka w miejscowości Krasne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54529e1f-d293-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00007807/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa żłobka w miejscowości Krasne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę
procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
7. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Szczegółowe informacje na temat wymogów technicznych można znaleźć w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia
(dalej SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.3.2024.BW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania pn. Budowa żłobka w miejscowości Krasne robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie części pomieszczeń zlokalizowanych w istniejącym budynku klubu sportowego Crasnovia, zlokalizowanym na działce nr 639/6 w miejscowości Krasne, pod potrzeby utworzenia żłobka w ramach programu MALUCH+ 2022-2029. Zakres robót będzie realizowany na podstawie zgłoszenia nr AB.6743.12.105.2023 z dnia 13.12.2023.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ - odpowiednio dla każdego zadania i są dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Opis urządzeń zabawowych placu zgodnie z załącznikiem nr 7a do SWZ. Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu Carportu wraz modułami fotowoltaicznymi.
3. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian. W związku z tym, zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego otoczenia, przed złożeniem oferty przetargowej.
4. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach zamówienia.
5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
7. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych.
2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności).
3) Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót.
5) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.
6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
8. Wspólny słownik Zamówień CPV:
45215000-7: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej.
45000000-7: Roboty budowlane.
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne.
43325000-7: Wyposażenie parków i placów zabaw

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryteria:
1 Najniższa cena - 60 %
2 Okres obowiązywania gwarancji jakości - 40 %

3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1%=1pkt).
4. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Ceny w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru:
gdzie:


Pc=Cn/Cb * 60


Pc- liczba punktów w kryterium Cena, jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Cn- cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu; Cb- cena oferty ocenianej niepodlegająca odrzuceniu;
*- znak mnożenia
/- znak dzielenia
5. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Okres gwarancji jakości w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru:gdzie:


Pg=Ogb/Ogn * 40


Pg- liczba punktów w kryterium Okres obowiązywania gwarancji jakości , jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Ogb- okres obowiązywania gwarancji jakości ocenianej oferty niepodlegającej odrzuceniu; Ogn- okres obowiązywania gwarancji jakości najdłuższy spośród ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu;
*- znak mnożenia
/-znak dzielenia

Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium wyłącznie oferty, w których okres gwarancji jakości określony zostanie w miesiącach licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 72 miesięczny okres gwarancji jakości. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych, zostanie odrzucona.

6. Ofertom nieodrzuconym zostaną przyznane pkt wg następującego wzoru: P= Pc + Pg
7. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach wszystkich kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust.
2 ustawy Pzp, dotyczących:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości 1 000 000,00 zł.
2.3. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, a Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
należycie nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem
przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku
użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 ust 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie) wykonanej na podstawie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji
projektowej. Robota budowlana wykazywana na poczet spełnienia warunku udziału
w postępowaniu powinna obejmować prace w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej -
o wartości kontraktu minimum 1 000 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”,
zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
h) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na zasadach określonych w rozdziale XXI SWZ,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą i dokumentami, o których mowa w ust. 1 , oświadczenia Wykonawcy, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiącego dowód:
1) potwierdzający brak podstaw wykluczenia i
2) potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu
- na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera
Załącznik Nr 3 do SWZ.
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 i 2A do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z Ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( o ile dotyczy niniejszego postępowania) – załącznik nr 6A do SWZ.
W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca przedstawia także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby ( o ile dotyczy niniejszego
postępowania). – załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.