eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Bezgotówkowy zakup paliw do samochodów służbowych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw do samochodów służbowych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006742820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czereśniowa 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-456

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 571-61-00

1.5.8.) Numer faksu: (22) 571-61-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modr.mazowsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliw do samochodów służbowych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eea4d27e-d280-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00217112/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Paliwa do samochodów służbowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania dotyczące rejestracji Wykonawców na Platformie Przetargowej oraz wymagania techniczne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej opisane zostały w Instrukcji Użytkowników dostępnej pod adresem https://modrmazowsze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy Przetargowej: 1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, b) Google Chrome, c) Mozilla Firefox, d) Opera; 2) pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu MLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 kB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. Zamawiający wskazuje na „pdf” jako format oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej (Platformy Przetargowej), podpisanych wewnętrznym podpisem, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII ust. 1 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Wykonawca musi dołączyć do pliku z ofertą lub innym dokumentem w postępowaniu także plik podpisujący, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Zgodnie z treścią Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Wykonawca może przygotować ofertę, oświadczenia lub inne dokumenty w każdym innym formacie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). Powyższe rozporządzenie nie przewiduje kompresji pliku archiwum w formacie „rar”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820; 2) w sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.26.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w następujących, szacunkowych ilościach: a) benzyna 95 bezołowiowa - ok. 18 500 litrów; b) olej napędowy – ok. 17 500 litrów; c) gaz LPG – ok. 600 litrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielony stały rabat

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba stacji paliwowych na terenie województwa mazowieckiego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, ze zm.), ważne przez okres trwania umowy. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje całodobowymi, czynnymi we wszystkie dni w roku, stacjami paliwowymi, umożliwiającymi bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i gazu LPG (w ramach jednej stacji paliw), na podstawie wydanych kart flotowych, w tym co najmniej: a) jedną stacją paliwową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Centrali MODR Warszawa oraz od siedziby każdego z Oddziałów MODR Warszawa, z możliwością tankowania lub zakupu także Adblue; b) pięcioma stacjami paliwowymi w granicach administracyjnych Miasta Stołecznego Warszawy, c) trzema stacjami paliwowymi zlokalizowanymi na terenie danego Oddziału MODR Warszawa, przy czym: - Oddział Płock obejmuje powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki, - Oddział Ostrołęka obejmuje powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, makowski, - Oddział Bielice obejmuje powiaty: sochaczewski, grodziski, żyrardowski, warszawski zachodni, pruszkowski, - Oddział Siedlce obejmuje powiaty: siedlecki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, łosicki, otwocki, miński, wołomiński, - Oddział Radom obejmuje powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki, przysuski, lipski, białobrzeski, grójecki, zwoleński, piaseczyński, - Oddział Poświętne w Płońsku obejmuje powiaty: płoński, żuromiński, mławski, ciechanowski, pułtuski, legionowski, nowodworski. Stacje paliwowe, o których mowa pkt. 2 lit. a, nie mogą potwierdzać warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganej liczby stacji zlokalizowanych na terenie danego Oddziału MODR Warszawa, o których mowa w pkt. 2 lit. c.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualna koncesja na obrót paliwami, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawniająca do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymagana przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, ze zm.), ważna przez okres trwania umowy. 2) Wykaz całodobowych stacji paliwowych Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, czynnych we wszystkie dni tygodnia; wykaz musi zawierać co najmniej następujące informacje: dokładny adres stacji paliwowej, godziny i dni otwarcia stacji, rodzaje paliw, informacja czy dana stacja obsługuje karty flotowe Wykonawcy, umożliwiających zakup każdego rodzaju paliw (benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG) oraz Adblue, które można zatankować lub zakupić na stacji w systemie bezgotówkowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy. 2) Formularz cenowy. 3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z tych Wykonawców; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej w części dotyczącej podwykonawców. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; oświadczenie to stanowi jednocześnie zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (podmiot udostępniający zasoby może przedstawić inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających mu zasoby). 4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z tych Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa podmiot udostępniający zasoby. 5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://modrmazowsze. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.