eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trawica › Dostawa materiału do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiału do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KARNIESZEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8a

1.5.2.) Miejscowość: Trawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943185227

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-karnieszewice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo, Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiału do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31aa10eb-c8ec-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00100393/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa na potrzeby konserwacji dróg leśnych w Nadleśnictwie Karnieszewice w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_karnieszewice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Portal e-Usług SMARTPZP:
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_karnieszewice
oraz poczta elektroniczna:
karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy Portalu e-Usług SMARTPZP oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy Portalu e-Usług SMARTPZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na
platformie Portalu e-Usług SMARTPZP tj.:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s
- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
- Zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
- Włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej
(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Informacjach
korzystania z platformy Portalu e-Usług SMARTPZP stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 1, 3 do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Karnieszewice.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Monikę Jędro z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
iod.karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego RODO został opisany w pkt 21 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego RODO został opisany w pkt 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.3.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 530752,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Kruszywa naturalnego - pospółka frakcji 0-31,5 mm (pospółka) - w
ilości 380 ton na teren Nadleśnictwa Karnieszewice w 2024 roku.

4.2.5.) Wartość części: 23282,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 % - maksymalnie 60 pkt,
2) Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie (D) 40% -
maksymalnie 40 pkt.
16.2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt x 100 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym dla danego Zadania (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium „Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie" będzie rozpatrywane na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym (w punkcie 2 – załącznika nr 1 do SWZ)
Za przyjęcie na siebie zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 40 pkt.
W przypadku braku zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, tj.
żadnej z opcji wyboru: TAK/NIE lub zaznaczenie NIE, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie zadeklarował, że spełnia to kryterium.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, opcji wyboru TAK, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował, że spełnia to kryterium.
16.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym części uznana zostanie Oferta wykonawcy, która
uzyska największą liczbę punktów według następującego wzoru:
P = C + D gdzie:
P - łączna liczba punktów, jaką uzyskała oceniana oferta
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie.
Zamawiający obliczy punkty liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
16.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
16.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Kruszywa kamienne łamane frakcji 0-31,5 mm - w ilości 2100 ton na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2024 roku.

4.2.5.) Wartość części: 212877,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 % - maksymalnie 60 pkt,
2) Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie (D) 40% -
maksymalnie 40 pkt.
16.2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt x 100 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym dla danego Zadania (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium „Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie" będzie rozpatrywane na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym (w punkcie 2 – załącznika nr 1 do SWZ)
Za przyjęcie na siebie zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 40 pkt.
W przypadku braku zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, tj.
żadnej z opcji wyboru: TAK/NIE lub zaznaczenie NIE, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie zadeklarował, że spełnia to kryterium.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, opcji wyboru TAK, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował, że spełnia to kryterium.
16.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym części uznana zostanie Oferta wykonawcy, która
uzyska największą liczbę punktów według następującego wzoru:
P = C + D gdzie:
P - łączna liczba punktów, jaką uzyskała oceniana oferta
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie.
Zamawiający obliczy punkty liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
16.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
16.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-63 mm - w ilości 2150 ton na teren Nadleśnictwa Karnieszewice w 2024 roku.

4.2.5.) Wartość części: 294593,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 260 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 % - maksymalnie 60 pkt,
2) Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie (D) 40% -
maksymalnie 40 pkt.
16.2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt x 100 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym dla danego Zadania (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium „Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie" będzie rozpatrywane na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym (w punkcie 2 – załącznika nr 1 do SWZ)
Za przyjęcie na siebie zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 40 pkt.
W przypadku braku zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, tj.
żadnej z opcji wyboru: TAK/NIE lub zaznaczenie NIE, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie zadeklarował, że spełnia to kryterium.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, opcji wyboru TAK, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował, że spełnia to kryterium.
16.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym części uznana zostanie Oferta wykonawcy, która
uzyska największą liczbę punktów według następującego wzoru:
P = C + D gdzie:
P - łączna liczba punktów, jaką uzyskała oceniana oferta
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie.
Zamawiający obliczy punkty liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
16.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
16.5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: n/d

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023
r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej
stanowi załącznik nr 4 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

n/d

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przed dostawą zamówionego materiału dostarczy Zamawiającemu w świadectwa jakości odpowiadające normom PN-EN 13242+Al:2010- „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (wymagana mrozoodporność) lub równoważnym lub inne równoważne atesty, certyfikaty, aprobaty stwierdzające spełnienie wymagań dostarczonych materiałów do budowy, utrzymania i remontu dróg.
Dla pospółki dopuszczalne jest spełnienie normy: PN-EN 13043:2004 lub równoważnej.
W przypadku niedostarczenia przedmiotowych zaświadczeń Zamawiający uprawniony jest do nieprzyjęcia od Wykonawcy dostarczonego materiału (odmowy jego odbioru).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Zadań:
dla Zadania nr 1 - w wysokości 300,00 zł
dla Zadania nr 2 - w wysokości 2200,00 zł
dla Zadania nr 3 - w wysokości 3000,00 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wymagania zostały określone w pkt. 9.4, 9.5, 9.10, 11.7, 13.4, 17.1, 17.2, SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wartość podatku VAT oraz wartość brutto, wartość netto pozostaje stała przez cały czas trwania umowy,
2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
3) opóźnień Wykonawcy w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
4) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
5) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
6) wstrzymaniem / przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
7) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.1. w sytuacji, nie wyczerpania pełnego zakresu zamówienia. Przedłużenie terminu obowiązywania umowy może nastąpić maksymalnie o okres 2 tygodni.
8) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy ponad zakres wskazany § 1 ust. 1.3.
Wystąpienie okoliczności wskazanych w § 6 pkt 6.1. stanowi zobowiązanie Stron do wprowadzenia zmiany.
Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z wyłączeniem zmiany stawki podatku VAT, która to zmiana obowiązuje z dniem wejścia w życie stosownych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_karnieszewice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.