eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem" Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021673636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://niepelnosprawni.swidnica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4781715-9b25-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029164/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA na 2024 rok

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00554878

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 663268,32 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 231930,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne – terapie neurorozwojowe dla części nr 1.

Część nr 1 – obejmuje około 60 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych, w tym specjalistycznymi metodami neurorozwojowymi dla dzieci w wieku 0-2 lat.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie fizjoterapii neurorozwojowej,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 5400,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne – terapie neurorozwojowe dla części nr 2.

Część nr 2 - obejmuje około 135 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych, w tym specjalistycznymi metodami neurorozwojowymi dla dzieci w wieku 0-2 lat.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie fizjoterapii neurorozwojowej,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 12150,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne – terapie neurorozwojowe dla części nr 3.

Część nr 3 - obejmuje około 300 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych, w tym specjalistycznymi metodami neurorozwojowymi dla dzieci w wieku 0-2 lat.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie fizjoterapii neurorozwojowej,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 27000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne – terapie neurorozwojowe dla części nr 4.

Część nr 4 - obejmuje około 400 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych, w tym specjalistycznymi metodami neurorozwojowymi dla dzieci w wieku 0-2 lat.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie fizjoterapii neurorozwojowej,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 36000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne – terapie neurorozwojowe dla części nr 5.

Część nr 5 - obejmuje około 220 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych, w tym specjalistycznymi metodami neurorozwojowymi dla dzieci w wieku 0-2 lat.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie fizjoterapii neurorozwojowej,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 19800,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne – terapie neurorozwojowe dla części nr 6.

Część nr 6 - obejmuje około 160 h, miejsce świadczenia usługi miasto Strzegom.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych, w tym specjalistycznymi metodami neurorozwojowymi dla dzieci w wieku 0-2 lat.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie fizjoterapii neurorozwojowej,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 14400,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne dla części nr 7.

Część nr 7 - obejmuje około 180 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.5.) Wartość części: 16200,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne dla części nr 8.

Część nr 8 - obejmuje około 300 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.5.) Wartość części: 27000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne dla części nr 9.

Część nr 9 - obejmuje około 200 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.5.) Wartość części: 18000,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne dla części nr 10.

Część nr 10 - obejmuje około 160 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.5.) Wartość części: 14400,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne dla części nr 11.

Część nr 11 - obejmuje około 60 h, miejsce świadczenia usługi miasto Strzegom.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.5.) Wartość części: 5400,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne dla części nr 12.

Część nr 12 - obejmuje około 150 h, miejsce świadczenia usługi miasto Strzegom.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na fizjoterapię i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.5.) Wartość części: 13500,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi fizjoterapeutyczne z elementami osteopatii dla części nr 13.

Część nr 13 - obejmuje około 252 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.

CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych (około 100 h) oraz usług osteopatii (około 152 h) dla dzieci w wieku od 0 do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej. Łącznie zadanie obejmuje około 252 h.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych oraz osteopatii,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na usługę i liczby osób, które z niej skorzystały.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca zobligowany jest do brania udziału w spotkaniach w spotkaniach, warsztatach zleconych przez Zamawiającego.

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2024 r.;
- II turnus od maja 2024 r. – do sierpnia 2024 r.
- III turnus od września 2024 r. – do grudnia 2024 r.

Dostępność Wykonawcy/Usługobiorcy:
Przyjmując:
• 1-5 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum jeden raz (jeden dzień) w tygodniu;
• 6-12 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum dwa razy (dwa dni) w tygodniu;
• 13-20 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 21-28 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum trzy razy (trzy dni) w tygodniu;
• 29-33 dzieci tygodniowo Wykonawca musi być dostępny minimum cztery razy (cztery dni) w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 22680,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REHA - VIS GABRIEL BENIUK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8841168854

7.3.3) Ulica: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 4

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powód unieważnienia: do w/w części nie złożono żadnej oferty.

„Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; (…)”

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powód unieważnienia: do w/w części nie złożono żadnej oferty.

„Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; (…)”

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FizjoRybka Dorota Rybka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6922403465

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki, nr 21 lok. 2

7.3.4) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 58-140

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIZJOTERAPIA JOANNA WIRASZKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8841785682

7.3.3) Ulica: ul. Kliczkowska nr 13

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powód unieważnienia: do w/w części nie złożono żadnej oferty.

„Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; (…)”

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIZJOTERAPIA DARIUSZ STRAMEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8842237942

7.3.3) Ulica: ul. Długa nr 20/6

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P. Wojciech Kłos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak danych

7.3.3) Ulica: ul. Krzywoustego 9/6

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powód unieważnienia: jedyna oferta złożona do części nr 9 podlega odrzuceniu.

„Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
(…)
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;(…)”

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GABINET FIZJOTERAPEUTYCZNY KAROLINA TUREK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8842811619

7.3.3) Ulica: ul. Księżnej Agnieszki nr 10

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powód unieważnienia: do w/w części nie złożono żadnej oferty.

„Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; (…)”

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powód unieważnienia: do w/w części nie złożono żadnej oferty.

„Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; (…)”

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sylwia Albrycht Gabinet Fizjoterapeutyczny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8842663047

7.3.3) Ulica: ul. Dębowa nr 1 lok. 10

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.