eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, Z WBUDOWANYM GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, ZLOKALIZOWANEGO W SZCZEKOCINACH, PRZY UL. POLNEJ

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, Z WBUDOWANYM GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, ZLOKALIZOWANEGO W SZCZEKOCINACH, PRZY UL. POLNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM ZAGŁĘBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520703578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 8 lokal 2.21

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-208

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 500 408 604

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@simzaglebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.simzaglebie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/849835

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, Z WBUDOWANYM GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, ZLOKALIZOWANEGO W SZCZEKOCINACH, PRZY UL. POLNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3ecc292-8866-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00506451

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/5/PN/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 15177436,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym wielostanowiskowym, zagospodarowaniem terenu, w tym: lokalizacją odwiertów dla dolnego źródła na cele gruntowych pomp ciepła, przyłączami: wodnym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, dwoma zjazdami z ulicy Polnej, wraz z wyburzeniem istniejącego budynku mieszkalnego 2-u kondygnacyjnego i dwóch budynków gospodarczych, oraz zewnętrznymi instalacjami wewnętrznymi: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i cieplnej, zlokalizowanego w Szczekocinach, przy ul. Polnej.
Wykonany obiekt będący przedmiotem zamówienia na koniec inwestycji będzie musiał uzyskać świadectwo energetyczne efektywności energetycznej EP [kWh/m2 x rok] ≤ 52 (mniejszy lub równy).
Zamówienie polega na:
• Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 3-ch kondygnacjach nadziemnych, 26-u mieszkaniach i garażem podziemnym, wielostanowiskowym – 27 miejsc parkingowych,
• Budowie zjazdu z ul. Polnej w 2-ch lokalizacjach (1. Zjazd wraz z wewnętrzną drogą dojazdową / w nawierzchni rozbieralnej – do garażu podziemnego; 2. Zjazd na teren posesji – techniczny, dojazdowy dla służb; chodnikami, w nawierzchni rozbieralnej),
• Wykonaniu terenów zieleni zorganizowanej (obsadzenia trawą, nasady drzew: 14 sztuk, nasady krzewów: 6-8 sztuk,
• Montażu elementów architektury towarzyszącej (ławki z oparciem, montowane na stałe do podłoża - 6 szt., kosze na śmieci z zadaszeniem, montowane na stałe do podłoża – 3 szt., lampy oświetlenia parkowego o wysokości 5m - 7 szt., oświetlenie zjazdu do garażu, plac zabaw dla dzieci),
• Budowie przyłączy (przyłącze wody, przyłącze kanalizacji bytowej, przyłącze kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi- przelewowymi),
• Budowie zewnętrznych instalacji wewnętrznych (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg- woda zimna, zewnętrzne instalacje wewnętrzne elektryczne, lokalizacją odwiertów dla dolnego źródła na cele gruntowych pomp ciepła, wraz z instalacjami),
• Przebudowie istniejących sieci – kolidujących z inwestycją j.w., w tym: sieć kanalizacji deszczowej kd., linia kablowa elektryczna x 2, demontażu istniejących chodników o pow. ok. 40,00 m2,
• Budowie murku oporowego od strony południowej granicy wraz z oporęczowaniem drogowym o długości ok. 63 mb, i różnicy wysokości od 0,3 m do 1,0 m,
• Budowie ogrodzenia przeziernego o przęsłach 3,0 m na słupkach stalowych od strony granicy zachodniej o długości ok. 68 mb,
• Budowie PG – placyku gospodarczego – kostka betonowa wraz z ogrodzeniem przeziernym o h – ok. 150 cm i bramą dwuprzęsłową (w tym: furta 100 cm) – zadaszony.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, (…) jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Wszystkie złożone w postępowaniu oferty zostały odrzucone.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12506584,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18012527,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.