eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › "Dostawa nawozów dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2024"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa nawozów dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 732 37 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://otlgorzow.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Towarowy transport drogowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa nawozów dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4235d432-d229-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4235d432-d229-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. Wykonawca przygotowuje ofertę z wykorzystaniem formularza Oferty opracowanego przez Zamawiającego. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu zakładki „Oferty/wnioski”, należy wybrać przycisk „Złóż ofertę”.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Więcej informacji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Platformy e-Zamówienia:
1) Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD,
b) zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze;
albo
2) Tablet/Telefon:
a) parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.

Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Więcej informacji zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) – „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest DYREKTOR Ośrodka Transportu Leśnego z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 2, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski., tel. +48 95 732 37 88; e-mail: otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DS.270.1.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Dostawa nawozów mineralnych:
1) Nawóz granulowany zawierający: 46% azotu (N) w formie amidowej. Skład ziarnowy: 2-5 mm, min 90%.
Ilość: 750 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

2) Nawóz wieloskładnikowy zawierający: 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) oraz 30% potasu (K2O).
Ilość: 700 kilogramów w opakowaniach 50 kilogramowych.

3) Nawóz wieloskładnikowy granulowany typu nitrofoska zawierający: 16% azotu (N), 16% fosforu (P2O5) oraz 16% potasu (K2O).
Ilość: 850 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

4) Uniwersalny nawóz azotowy zawierający 34% azotu (N) (w tym 17% forma amonowa, 17% forma saletrzana).
Ilość: 3 600 kilogramów w opakowaniach 50 kilogramowych.

5) Nawóz zawierający: 60% potasu (K2O).
Ilość: 3 400 kilogramów w opakowaniach 50 kilogramowych.

6) Nawóz przeznaczony do nawożenia szkółek leśnych, gatunków iglastych
i liściastych, zapewniający intensywny wzrost siewek drzew leśnych, zwiększający odporność siewek na choroby i szkodniki. Zawiera: 8,5% azotu (N) (w tym 1% azotu azotanowego i 7,5% azotu amidowego), 3% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 4,4% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie oraz mieszaninę mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie: bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn). Nie zawiera chlorków. przeznaczony do nawożenia szkółek leśnych, gatunków iglastych i liściastych, zapewniający intensywny wzrost siewek drzew leśnych, zwiększający odporność siewek na choroby i szkodniki.
Ilość: 280 litrów w opakowaniach 20 litrowych.

7) Wieloskładnikowy, płynny nawóz dolistny zawierający: 36,2% azotu (N) (w tym 25,2% w formie amidowej, 6,3% w formie azotanowej i 4,7% w formie amonowej), 4,3% tlenku magnezu (MgO),1,34 % manganu (Mn), 0,27% miedzi (Cu), 0,027% boru (B), 0,027% żelaza (Fe), 0,013% cynku (Zn) oraz 0,007% molibdenu (Mo).
Ilość: 160 litrów w opakowaniach 20 litrowych.

8) Nawóz granulowany zawierający: 27% azotu (N) (w tym 13,5% w formie amonowej
i 13,5% w formie saletrzanej), 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, 4% magnezu całkowitego w przeliczeniu na MgO oraz dodatkowo max 0,3-0,5% żelaza w postaci siarczanu żelaza. Granule o wymiarach 0,6-4 mm stanowiące nie mniej niż 94% masy.
Ilość: 2 700 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

9) Nawóz wieloskładnikowy. Zawartość: 13% azotu (N) (w tym 4,4% w formie azotanowej
i 8,6% w formie amonowej), 40% fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5), 40% fosforu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5), 13% potasu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O), 0,025% boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, 0,01% miedzi (Cu) schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie; 0,07% żelaza (Fe) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie, 0,04% manganu (Mn) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie; 0,004% molibdenu (Mo) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie oraz 0,025% cynku (Zn) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie.
Ilość: 150 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

10) Nawóz wieloskładnikowy. Zawartość: 12% azotu (N) (w tym 10,1% w formie azotanowej i 1,9% w formie amonowej), 12% fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5), 12% fosforu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5), 36% potasu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O), 0,025% boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, 0,01% miedzi (Cu) schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie, 0,07% żelaza (Fe) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie, 0,04% manganu (Mn) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie, 0,004% molibdenu (Mo) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie, 0,025% cynku (Zn) schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie.
Ilość: 175 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

11) Nawóz granulowany. 100% reaktywności. Zawiera: 93-98% węglanu wapnia (CaCO3).
Ilość: 150 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

12) Nawóz wieloskładnikowy granulowany. Zawiera: 12 % azotu (N) (w tym 5% w formie azotanowej i 7% w formie amonowej), 11% fosforu (P2O5), 18% potasu (K2O), 2,7% magnezu (MgO), 20% siarki (SO3), 0,015% boru (B), 0,20% żelaza (Fe), 0,02% manganu (Mn) oraz 0,02% cynku (Zn).
Ilość: 3 600 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

13) Nawóz dwuskładnikowy zawierający: 50% (K2O) oraz 42,5-46% siarki (SO3).
Ilość: 300 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych

14) Nawóz krystaliczny zawierający: 20,8 % azotu (N) (w formie amonowej).
Ilość: 1 550 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

15) Nawóz zawierający: 16% tlenku magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie oraz 30-32% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie.
Ilość: 250 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

16) Nawóz zawierający: 16% tlenku magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie oraz 32% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie.
Ilość: 75 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

17) Nawóz zawierający: 15% azotu (N) (w tym 6,6% w formie azotanowej oraz 8,4% w formie amonowej), 9% pięciotlenku fosforu (P2O5) (w tym 6,7% rozpuszczalnego w wodzie), 12% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 2% tlenku magnezu (MgO) (w tym 1,3% rozpuszczalnego w wodzie), 0,45% żelaza (Fe) (w tym 0,09% schelatowanego przez EDTA) 0,06% manganu (Mn), 0,02% boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, 0,050 % miedzi (Cu) (w tym 0,031% rozpuszczalnej w wodzie), 0,020% molibdenu (Mo) ( w tym 0,014% rozpuszczalnego w wodzie) oraz 0,015% cynku (Zn).
Ilość: 3 000 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

18) Nawóz zawierający: 16% azotu (N) (w tym 7,0% w formie azotanowej oraz 9,0% w formie amonowej), 9% pięciotlenku fosforu (P2O5) (w tym 7,0% rozpuszczalnego w wodzie), 12% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 2% tlenku magnezu (MgO) (w tym 1,3% rozpuszczalnego w wodzie), 0,45% żelaza (Fe) (w tym 0,09% schelatowanego przez EDTA) 0,06% manganu (Mn), 0,02% boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, 0,050 % miedzi (Cu) (w tym 0,031% rozpuszczalnej w wodzie), 0,020% molibdenu (Mo) ( w tym 0,014% rozpuszczalnego w wodzie) oraz 0,015% cynku (Zn).
Ilość: 1 900 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:


1. CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – 60 pkt


Punkty w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto” dla każdej z Części zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 60 pkt

gdzie:

C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto”,
Cmin - najniższa cena całkowita oferty brutto (z podatkiem VAT) wśród wszystkich ofert podlegających ocenie w ramach danej Części,
Cof - cena całkowita oferty brutto (z podatkiem VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Ocenie w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto” podlegać będzie cena całkowita oferty brutto (z podatkiem VAT) podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty dla danej Części (Załącznik nr 1 do SWZ – dla Części nr 1),
z zastrzeżeniem pkt 17.6. SWZ.

2. DŁUGOŚĆ TERMINU REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DOSTAW – 40 pkt
Punkty w ramach kryterium „Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw” zostaną obliczone wg następujących zasad:

Termin realizacji poszczególnych dostaw do 6 dni roboczych - 40 pkt,
Termin realizacji poszczególnych dostaw 7 - 8 dni roboczych - 20 pkt,
Termin realizacji poszczególnych dostaw 9 - 10 dni roboczych - 0 pkt.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach kryterium „Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw” za termin realizacji poszczególnych dostaw zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty, liczony w pełnych dniach. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin realizacji poszczególnych dostaw przez wskazanie konkretnej liczby dni roboczych, nie dłuższy niż 10 dni roboczych – dla Części nr 1. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ramach danej Części termin dłuższy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty dla danej Części żadnego terminu realizacji poszczególnych dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje w ramach tej Części termin realizacji poszczególnych dostaw wynoszący 10 dni roboczych – dla Części nr 1. Jeżeli Wykonawca w ramach danej Części wskaże kilka terminów realizacji poszczególnych dostaw (przez podanie kilku liczb dni roboczych albo zakresu tych dni), wiążący dla stron postępowania będzie termin dłuższy, taki tez termin będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert.

Za najkorzystniejszą ofertę w ramach poszczególnej Części zamówienia zostanie uznana Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert w ramach danej Części obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
L = C + D [pkt]
gdzie:

L – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie dla danej Części,
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto”,
D – liczba punktów w ramach kryterium „Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Dostawa nawozów organicznych:

1) Torf kwaśny 3,5 – 4,5 pH – zawartość torfu cegiełkowego minimum 50%, frakcja 0-7 mm lub 0-5 mm.
Ilość: 2 544 m3.

2) Torf odkwaszony 5,5 – 6,5 pH – zawartość torfu cegiełkowego minimum 50%, frakcja 0-7 mm lub 0-5 mm.
Ilość: 244 m3.

3) Torf odkwaszony 5,5 – 6,5 pH – zawartość torfu cegiełkowego minimum 50%, frakcja 0-4 mm.
Ilość: 544 m3.

4) Obornik granulowany bydlęcy – zawierający 2% azotu (N), 5% fosforu (P), 2% potasu (K) oraz 1% magnezu (Mg). Granule o wymiarach 4 mm.
Ilość: 6 000 kilogramów w opakowaniach 25 kilogramowych (dopuszcza się przy tym opakowanie oznaczone w innych jednostkach miary przy zachowaniu wskazanej wagi).

5) Obornik granulowany bydlęcy – zawierający 2% azotu (N), 5% fosforu (P), 2% potasu (K) oraz 1% magnezu (Mg). Granule o wymiarach 4 mm.
Ilość: 7 200 kilogramów w opakowaniach 1 200 kilogramowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24430000-7 - Nawozy zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:


1. CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – 60 pkt

Punkty w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto” dla każdej z Części zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 60 pkt

gdzie:

C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto”,
Cmin - najniższa cena całkowita oferty brutto (z podatkiem VAT) wśród wszystkich ofert podlegających ocenie w ramach danej Części,
Cof - cena całkowita oferty brutto (z podatkiem VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Ocenie w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto” podlegać będzie cena całkowita oferty brutto (z podatkiem VAT) podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty dla danej Części (Załącznik nr 2 do SWZ – dla Części nr 2),
z zastrzeżeniem pkt 17.6. SWZ.

2. DŁUGOŚĆ TERMINU REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DOSTAW – 40 pkt
Punkty w ramach kryterium „Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw” zostaną obliczone wg następujących zasad:

Termin realizacji poszczególnych dostaw do 10 dni roboczych - 40 pkt,
Termin realizacji poszczególnych dostaw 11 - 12 dni roboczych - 20 pkt,
Termin realizacji poszczególnych dostaw 13 - 14 dni roboczych - 0 pkt.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach kryterium „Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw” za termin realizacji poszczególnych dostaw zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty, liczony w pełnych dniach. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin realizacji poszczególnych dostaw przez wskazanie konkretnej liczby dni roboczych, nie dłuższy niż 14 dni roboczych – dla Części nr 2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w ramach danej Części termin dłuższy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty dla danej Części żadnego terminu realizacji poszczególnych dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje w ramach tej Części termin realizacji poszczególnych dostaw wynoszący 14 dni roboczych – dla Części nr 2. Jeżeli Wykonawca w ramach danej Części wskaże kilka terminów realizacji poszczególnych dostaw (przez podanie kilku liczb dni roboczych albo zakresu tych dni), wiążący dla stron postępowania będzie termin dłuższy, taki tez termin będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert.

Za najkorzystniejszą ofertę w ramach poszczególnej Części zamówienia zostanie uznana Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert w ramach danej Części obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
L = C + D [pkt]
gdzie:

L – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie dla danej Części,
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena całkowita oferty brutto”,
D – liczba punktów w ramach kryterium „Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość terminu realizacji poszczególnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
a) dla Części nr 1
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) dostawy (co najmniej jedna dostawa) nawozów mineralnych o łącznej wartości dostaw nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,

b) dla Części nr 2
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) dostawy (co najmniej jedna dostawa) torfu i/lub obornika granulowanego o łącznej wartości dostaw nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) dla Części nr 1 w kwocie: 2 000 zł,
2) dla Części nr 2 w kwocie: 5 000 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania, a warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że warunek określony w pkt 8.1. ppkt 4 SWZ winien spełnić samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców.

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej):
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ww. oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą - pod rygorem nieważności - w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W toku postępowania do ww. pełnomocnika są kierowane wszelkie informacje, wezwania i inna korespondencja, natomiast wszelkie oświadczenia i czynności pełnomocnika – do czasu odwołania pełnomocnictwa – uznaje się za wiążące dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie,
b) w przypadkach określonych w § 9 niniejszej Umowy,
c) w przypadkach określonych w § 10 niniejszej Umowy.

2) Zmiana okresu obowiązywania Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu obowiązywania Umowy uzasadniona szczególnymi okolicznościami dotyczącymi Wykonawcy, tj. w szczególności: ogłoszenie likwidacji lub upadłości, zmiana przedmiotu działalności,
b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji
i finansowania przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty,
d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią,
w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony (pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zawiadamiającego), a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,
g) niezrealizowanie maksymalnej ilości dostawy określonej w § 1 ust. 1 Umowy w okresie obowiązywania umowy (okres obowiązywania umowy może być przedłużony nie więcej niż o 6 miesięcy),
h) ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, sankcji, embarga, wprowadzenie ograniczeń transportowych na terenie Polski lub transgranicznych, jeżeli będą one miały wpływ na realizację Umowy.
2. Termin wykonania Umowy może ulec przedłużeniu w okolicznościach przewidzianych w ust. 1 pkt 2 lit. b – lit. f i lit. h nie dłużej jednak niż o czas trwania ww. okoliczności uzasadniających zmianę oraz ich następstw.

Szczegółowe informacje zawarto we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cenę jako kryterium oceny ofert w SWZ określono w następujący sposób: "Cena całkowita oferty brutto".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.