eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitorowanie obiektów Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitorowanie obiektów Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357244777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ignatianum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitorowanie obiektów Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a5384fd-d256-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ignatianum.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://ignatianum.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem Profilu Nabywcy https://ignatianum.eb2b.com.pl.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
b. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB Ram, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac Os, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym;
c. zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej np. Chrome, Edge, Firefox;
d. włączona obsługa JavaScript;
e. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
3. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, odt.
5. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a. szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
b. formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
c. wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
d. pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
e. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
6. Sposób (w tym forma) przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 Pzp, tj. z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SWZ, zastosowanie mają przepisy tego Rozporządzenia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie z siedzibą: ul. Mikołaja Kopernika, 31- 501 Kraków, 26, NIP: 676-16-87-491, REGON: 357244777 (Administrator). Kontakt z Administratorem: e-mail: iod@ignatianum.edu.pl lub pod nr. telefonu 123 999 502. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
• realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z realizacją zapytania ofertowego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny),
• dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości udziału w zamówieniu oraz realizacji innych ww. celów Administratora.
Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. 3. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
• okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - cały okres trwania umowy) (zgodnie z art. 78 ust. 4 PZP),
• okres przedawnienia roszczeń,
• okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.
4. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej:
• skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP,
• w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 PZP, podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/2024/0007

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie obiektów Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie - dla lokalizacji przy ul. Kopernika 26 w Krakowie obejmującej 4 posterunki:
a. portiernia w Budynku Głównym
b. portiernia w Bibliotece
c. portiernia w budynku Zofijówka
d. posterunek ochrony przy wjeździe na parking Uczelni
Zamówienie dotyczy usług ochroniarskich polegających na obecności pracowników ochrony w obiekcie objętym ochroną i jego monitoring, działania patrolowe, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu na terenie chronionego obiektu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, szkód z powodu awarii, pożarów itp. oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie osób i mienia oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i postanowienia niniejszej SWZ i umowy (PPU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na: zamówienie podstawowe obejmujące łącznie max. 10 240 godzin oraz zamówienie objęte prawem opcji, które Zamawiający zastrzega do zwiększenia zakresu zamówienia o wykonywanie usług ochrony zw. z ochroną wydarzeń łącznie max. 300 godzin ponad poziom określony w zamówieniu podstawowym.
W ramach opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp – prawo opcji) przewiduje się zlecanie ochrony wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie, realizowanej każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wielkość zamówienia w ramach prawa opcji nie przekroczy 300 godzin. Zamawiający może z opcji nie skorzystać lub skorzystać w części lub w całości. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający określa warunki realizacji opcji, zgodnie z poniższym:
a. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa;
b. opcja realizowana będzie na szczegółowych warunkach określonych w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji (miejsce i czas wykonywania usług, wymagana liczba ochroniarzy i inne istotne uwarunkowania);
c. stawka za jedną roboczogodzinę zamówienia objętego opcją będzie taka sama jak określona w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego, o którym mowa powyżej w pkt 1.
d. warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna iż, Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki który posiada koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) koncesji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać:
• wypełniony i podpisany formularz oferty (oferta właściwa) – załącznik nr 1 do SWZ zawierający w szczególności cenę jednostkową netto i brutto za roboczo – godzinę wykonywana usługi oraz łączną cenę netto i brutto zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji, z podaniem stawki podatku VAT (jeśli występuje) ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, uwzględniające wymagania i zapisy SWZ, w szczególności wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi wzorami udostępnionymi przez Zamawiającego lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców
2. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.)
4. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (w tym jest składana przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie);
5. wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem postanowień art. 58 ustawy Pzp (Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp; Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego).
Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
• oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
• wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy PPU
(załącznik nr 3 do SWZ). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia szczegółowe określenie rodzaju i zakresu zmian znajduje się w dokumentach zamówienia, w PPU opublikowanym na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ignatianum.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.