eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857459200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bialystok.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7fe30c9-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7fe30c9-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (zwanej dalej Platformą).
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7fe30c9-d16f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (zwanej dalej Platformą).
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji (...), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji (...), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji (...), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym), mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Skłodowskiej – Curie 1, 15-950 Białystok;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku jest Pan Kamil Pracki, kontakt: adres e-mail iod@bialystok.so.gov.pl, telefon 85 74 59 255;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP.261.1.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 246841,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania posesji Sądu Okręgowego, czyszczenia ciągów komunikacyjnych oraz sal rozpraw i mycie okien w budynku Sądu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 oraz sprzątania i mycie okien w pomieszczeniach OZSS w Białymstoku, ul. Bema 11, zgodnie z harmonogramem i wykazem czynności stanowiącym załącznik nr 1do SWZ, przy czym:
1) w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – ogólna powierzchnia pomieszczeń podlegająca usłudze wynosi około 3 317,20 m2, w budynku zatrudnionych jest około 230 osób,
2) w pomieszczeniach przy ul. Gen. J. Bema 11 – ogólna powierzchnia pomieszczeń podlegająca usłudze wynosi około 202 m2, w budynku zatrudnionych jest około 10 osób,
3) na terenie posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z utrzymaniem terenów zielonych i odśnieżaniem – ogólna powierzchnia terenu podlegająca usłudze wynosi około 5 700 m2.
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy w liczbie:
1) w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – minimum 5 osób, każda w wymiarze minimum 0,5 etatu,
2) na terenie posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 – minimum 2 osoby łącznie w wymiarze minimum 1,5 etatu,
3) w pomieszczeniach przy ul. Gen. J. Bema 11 – minimum 1 osoba w wymiarze minimum 0,5 etatu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 2 do SWZ (odpowiednio: Opis przedmiotu zamówienia i Wzór umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1) Cena z wagą 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma sumarycznie największą ilość punktów obliczonych w następujący sposób:
1) Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) w kryterium „Cena” otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:
Liczba punktów badanej oferty = Najniższa zaoferowana w ofertach cena brutto /Cena brutto badanej oferty x 100 x 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie posiadania doświadczenia:
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: dwie usługi sprzątania w budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego na powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2, wykonywane przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda usługa) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, minimum jeden wykonawca musi spełniać warunek w tym zakresie samodzielnie)
oraz
- minimum dwie usługi sprzątania posesji na powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2 wykonywane przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda usługa) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie minimum jeden wykonawca musi spełniać warunek w tym zakresie samodzielnie).
2. W pozostałym zakresie - brak wymagań.
3. Definicje budynku użyteczności publicznej i budynku zamieszkania zbiorowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodne z treścią Załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie składa wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy z podmiotów trzecich, na którego zasobach polega wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt. XXI.1 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. XX SWZ (zgodne z treścią załącznika nr 9 do SWZ). W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, oświadczenie składa również każdy z podmiotów udostępniających te zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodne z treścią Załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie składa wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy z podmiotów trzecich, na którego zasobach polega wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. XIX.1)4)a) SWZ tj. posiadania doświadczenia:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca dołączy:
1) dokumenty z których wynika, iż osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do działania w imieniu wykonawcy (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w taki sam sposób, jak składana jest oferta, przy czym elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
3) Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, o którym mowa w pkt. XXI.1 swz, wraz z oświadczeniami dotyczącymi przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (zgodne z treścią załącznika nr 4 do swz). Oświadczenie składa wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w tym każdy ze wspólników spółki cywilnej) oraz każdy z podmiotów trzecich na którego potencjał powołuje się wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. w przypadkach o których mowa w art. 117 ust 2 i 3 ustawy Pzp (zgodne z treścią załącznika nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy,
5) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodne z treścią załącznika nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 3 000 zł (słownie trzy tysiące 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść w formie dopuszczonej ustawą Pzp przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy załączyć do oferty w sposób nie wpływający na możliwość dokonania weryfikacji złożonych podpisów.
3. W treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer niniejszego postępowania oraz nazwa zamawiającego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowało swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz by treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na depozytowy rachunek bankowy Zamawiającego: 43 1130 1017 0021 1001 6990 0004 z dopiskiem „Wadium w procedurze Nr ZP.261.1.2024”.
6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium uznaje się za wpłacone w chwili uznania kwotą wadium rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca przekazuje zamawiającemu wadium w formie gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej dołączając je do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt XXI.1 swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał samodzielnie warunek posiadania doświadczenia wymieniony w pkt. XIX.1)4)a) tiret pierwsze swz (sprzątania w budynku użyteczności publicznej lub w budynku zamieszkania zbiorowego).
3. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał samodzielnie warunek posiadania doświadczenia wymieniony w pkt XIX.1)4)a) tiret drugie swz (sprzątania posesji).
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 dozwolone jest sumowanie doświadczenia w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, posiadanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadkach określonych w art. 117 ust. 2, 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty świadczenie (zgodne z treścią załącznika nr 5 do swz), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
7. Dodatkowe wymagania odnośnie wykonawców wspólnie składających ofertę określone zostały również w pkt od XVI.24 do XVI.28 swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w szczególności w niżej wymienionym zakresie:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki poprzez poprawienie takich omyłek;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4) zmian wynikających z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy;
2) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
3. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie zmiany godzin świadczenia usługi – w związku ze zmianą godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Białymstoku.
4. Zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu, wprowadzone do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem systemu ezamowienia.gov.pl, na stronie prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowanią o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.