eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdów › Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Gdowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000231136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdów

1.5.2.) Miejscowość: Gdów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-420

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 451 44 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zsgdow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsgdow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b418ae24-d235-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00056687/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b418ae24-d235-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia. Instrukcja składania
ofert dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace
konkursowe”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) W szczególnie uzasadnionych
przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zsgdow.edu.pl (nie dotyczy
składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. 2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Gdowie – dyrektor
szkoły, e-mail: sekretariat@zsgdow.edu.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: codex.iod@gmail.com, pisemnie na adres siedziby Administratora – 32-420 Gdów 405.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Zespołowi Szkół w
Gdowie.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan
jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w określonym celu i zakresie.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa tj. podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest
kwestionowana,
e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a
w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
a. ustawowym,
b. umownym,
c. warunkiem zawarcia umowy,
b) do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować
zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli
zawrzeć takiej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSG.26.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego
z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie z monitoringiem wraz z infrastrukturą wewnętrzną w tym dojściami, dojazdami, parkingiem, ogrodzeniem, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi ( z dokumentacji wyłącza się budowę boiska i skoczni do skoku w dal).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) przedmiarze robót– załącznik nr 12 do SWZ,
b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11 do SWZ,
c) projekcie architektoniczno – budowlanym, wykonawczym i projektem zagospodarowania terenu opracowanymi przez JNS sp. z o. o. z siedzibą 35-959 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 2 – zwanymi łącznie dokumentacją projektową stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.
W/w dokumentacja jest załącznikiem do SWZ i jest dostępna na stronie internetowej postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b418ae24-d235-11ee-875e-a22221c84ba7
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji załączonej do SWZ, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
4. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.
5. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.
6. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową oraz zezwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.
7. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami.
8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wszystkimi warunkami, opiniami i uzgodnieniami związanymi z przedmiotem zamówienia a w szczególności z:
a) decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.6.100.2024.G z dnia 20 lutego 2024 r., stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ
9. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, użytkowych, estetycznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego rozwiązań przykładowych, na Wykonawcy ciąży obowiązek zastosowania rozwiązań jednolitych przy wykonywaniu całego przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, polskim prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
b) protokolarnego przyjęcia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty niezbędne dla/lub podczas wykonywania robót, oświetlenia Terenu Budowy i zapewnienia we własnym zakresie jego ochrony,
c) zapewnienia dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych mediów, w zakresie koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy,
d) zabezpieczenia Terenu Budowy, właściwych warunków bhp i p.poż. podczas wykonywania prac,
e) utrzymania ładu i porządku na Terenie Budowy oraz na terenie przyległym,
f) nie dopuszczanie do zniszczenia i zanieczyszczenia drogi dojazdowej oraz dróg publicznych przez pojazdy wykorzystywane bezpośrednio i pośrednio przez Wykonawcę.
g) dokonywania wszelkich zgłoszeń i zawiadomień kierowanych do wszelkich organów, w tym nadzoru budowlanego, związanych z wykonywaniem Inwestycji, które zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane obciążają Zamawiającego,
h) organizowanie narad z udziałem kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i ewentualnie innych przedstawicieli Zamawiającego,
i) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego innym niż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapoznawania się z przebiegiem prac,
j) zapewnienia organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy aby zapewniały sprawny i zgodny z umową przebieg Inwestycji,
k) organizacji we własnym zakresie ochrony mienia na Terenie Budowy, do czasu zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy,
l) na żądanie Zamawiającego do przerwania robót, a jeżeli zajdzie taka potrzeba do zabezpieczenia wykonywanych prac przed zniszczeniem,
m) uporządkowania po zakończeniu robót Terenu Budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie w umowie,
n) wykonywania prac w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
o) prowadzenia Dziennika Budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,
p) zgłaszania częściowego odbioru robót Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, zgłaszania robót zanikających, ulegających zakryciu,
q) zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót przez Kierownika Budowy oraz Kierowników poszczególnych robót,
r) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy podczas czynności mających na celu dokonanie odbioru częściowego robót budowlanych, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
s) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
t) gromadzenia i usunięcia we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkich odpadów pochodzących z budowy, z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach,
u) naprawy na własny koszt ewentualnych szkód oraz wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac,
v) sporządzenia i przedłożenie Zamawiającemu:
a. Dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowanej inwestycji zawierającej dokumentację fotograficzną, w tym robót zanikowych– w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej; wersja elektroniczna dokumentów i opracowań zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS (z aktywnymi formułami).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto .
2) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcje kierownika budowy przy minimum jednej robocie budowlanej, polegającej na budowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych),
W czasie realizacji, wykonawstwa robot budowlanych kierownik budowy powinien być obecny na budowie,
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty– Załącznik nr 1 do SWZ,
2/.Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (jeśli dotyczy) – załącznik nr 6 do SWZ.
a) Wymagana forma:
b) Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu
zgodnie z jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub innym dokumencie.
3/. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
Wymagana forma:
a) oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektroniczna kopia dokumentu (cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego) poświadczona za zgodność z
oryginałem przez notariusza ( art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie ,DZ.U z 2020 r., poz. 1192) które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa, sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
pełnomocnika.
4/. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których tez
dolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ.
Wymagana forma:
a) Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 08:45 w dniu 11 marca2024 r.
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek nr 50 86190006 0010 0200 5946 0030 z dopiskiem „wadium w postępowaniu ZSG.26.1.2024 pn. budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie
Przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11 marca 2024 r. godz. 08:45 wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego.
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 lit. b)-d) SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej na adres: zamowienia@zsgdow.edu.pl lub może złożyć wraz z ofertą z zastrzeżeniem, że dokument jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
6. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, w sytuacji gdy:
a. wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
b. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
f). oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
7. Wadium powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zapisy art. 98 ustawy Pzp Zamawiający stosuje odpowiednio.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający
się o zamówienie publiczne.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego
przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi i roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane, wówczas wymagane jest dołączenie odpowiednio do oferty oświadczenia, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 8 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
składających wspólną ofertę
10. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Możliwość zmiany umowy:
a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia wyłącznie w sytuacji gdy: przyjęto rozwiązania zamienne w stosunku do dokumentacji budowlanej i ofercie Wykonawcy, o ile nie zmniejsza to wartości przedmiotu Umowy i nie powoduje zmiany zakresu robót wykonywanych w ramach niniejszej Umowy,
c) zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców Wykonawcy – w sytuacji gdy konieczność wykonywania określonych robót budowlanych przez podwykonawców nastąpiła z powodu okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty, a zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców Wykonawcy nie będzie miała negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego,
d) zmiany kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych robót,
e) zmiany zakresu podwykonawstwa,
f) wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
5.2 Strony dopuszczają także możliwość dokonywania zmian w Umowie wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia opadów atmosferycznych ciągłych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową o liczbę dni, w których te opady wystąpiły. (Opad ciągły – min. 3 doby),
b) Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji budowlanej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
g) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego,
h) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu,
i) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamówienia 8.3.)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.