eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-958

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 5442 778

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezaborska@muzeum-wilanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90e10589-d240-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00064558/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na w/w platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i § 15 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415). Zamawiający rekomenduje podpisywanie plików w formacie pdf formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf. (pliki o wielkości do 2 GB). Pliki załączone i zapisane przez Wykonawcę na Platformie (Marketplanet) widoczne są w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza zmiany lub wycofania oferty. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1233), (szczegółowe wytyczne dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarto w podrozdział IV.5 „Tajemnica przedsiębiorstwa” niniejszego SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią zawarta w formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ wykonawca składa oświadczenie: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Uwaga: art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEF-ZP.AZ.2.2401.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2650500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia polega na realizacji usługi bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochrony, zgodnie z aktualnym planem ochrony Muzeum uzgodnionym z komendantem Wojewódzkim (stołecznym) Policji, w tym realizacja ochrony fizycznej rezerwatu Morysin, a także dozór mienia obszarów nie objętych obowiązkową ochroną będących w posiadaniu i zarządzie Muzeum.
2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
1) Cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %,
2) Doświadczenie kluczowego personelu dla pełnienia funkcji Dowódcy zmiany „Doświadczenie-D” – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Doświadczenie kluczowego personelu dla pełnienia funkcji Dowódcy zmiany „Doświadczenie-D”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
2. zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje należycie co najmniej jedno zamówienie (usługę, umowę) w zakresie usług bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, o wartości co najmniej 1.200 000,00 zł brutto.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej 33 osoby zdolne do realizacji zamówienia w tym co najmniej:
1) 4 osoby pełniące funkcję Dowódcy zmiany, z których każda osoba posiada następujące kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
a) wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
b) aktualną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej;
c) co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku Dowódcy zmiany w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie;
2) 26 osoby zdolne do realizacji usługi ochrony fizycznej, z których każda osoba posiada następujące kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
a) wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
b) legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej;
c) minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku pracownika ochrony fizycznej w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie;
d) posiadają prawo jazdy KAT. B - 4 osoby spośród 26, które będą realizowały zadania Patrolu nr 3
3) 3 osoby zdolne do realizacji usługi ochrony fizycznej, skierowane do realizacji zadań – Posterunek Folwark (obszar nie objęty obowiązkową ochroną) z których każda posiada minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku niekwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże, że dysponuje następującym wyposażeniem technicznym:
- co najmniej 5 szt. broni palnej bojowej krótkiej,
- co najmniej 4 szt. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 m A,
- co najmniej 6 szt. pałek służbowych,
- co najmniej 4 szt. ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,
- co najmniej 6 szt. kajdanek,
- co najmniej 6 szt. latarek,
- co najmniej 4 szt. terminali do kontroli pracy wartowników z 20 punktami kontrolnymi oraz oprogramowaniem, które zostanie udostępnione Zamawiającemu celem weryfikacji pracy pracowników ochrony,
- co najmniej 6 szt. kamerek rejestrujących interwencję pracowników ochrony oraz co najmniej 6 dodatkowych kart SD służących do zapisu obrazu i dźwięku z interwencji,
- samochód osobowy umożliwiający całoroczne patrolowanie terenu Morysina po drogach gruntowych, niezależnie od warunków pogodowych w ilości szacunkowej do ok. 15 km na dobę, wyposażony w wideorejestrator oraz urządzenie rejestrujące jego trasę wraz z oprogramowaniem udostępnionym Zamawiającemu,
- umundurowanie pracowników ochrony w kolorze czarnym wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. Nr 4 poz. 31 z 1999 r.).
Wyjaśnienie:
1) W przypadku składania wspólnej oferty warunki określone w pkt 1.2. i 1.4. uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania.
3) Obiekt podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
4) Jako kwalifikowanego pracownika ochrony, Zamawiający rozumie osobę uprawnioną do wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U., z 2021 r. poz. 1995).
5) Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
6) Zamawiający nie dopuszcza sumowania okresu doświadczenia, tj. jeżeli osoba (o której mowa w ppkt 1.4.2 niniejszego rozdziału) pełniła na podstawie dwóch lub więcej umów w tym samym czasie w całości albo w części, to wówczas ten czas który jest jednakowy dla kilku umów będzie liczony jako jeden i nie będzie podlegał sumowaniu
7) Wykonawca nie może zatrudniać do realzaicji usługi w Muzeum osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uniemożliwiającym lub utrudniającym wykonanie powierzonych zadań w zakresie przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z 2022 r. poz. 2581,2640, z 2023 r. poz. 852), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3c do SWZ;
3. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawa Pzp (oświadczenie stanowiące załącznik nr 3b do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 d do SWZ.
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz odpis lub informacja z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 9 kwietnia 2022r.
Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995),
2. wykazu zamówień (usług, umów) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ.
3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ,
4. wykaz wyposażenia technicznego dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - o treści określonej w załączniku nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł. Wymagania w zakresie wadium zawarte są w Rozdziale XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu
„WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w par. 18 Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy nie wcześniej niż od dnia 01.05.2024 r.
2. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1) formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr A do formularza oferty (jeśli dotyczy)
2) oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b, 3e do SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli
dotyczy),
4) oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca:
1) jest zobowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o ile zabezpieczenie
będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w podrozdziale XX.2. pkt 1 lit. b-e. Projekt zabezpieczenia
należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia Umowy z uwagi na to, iż
projekt zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego,
2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista" /art.
117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162/ (jeśli dotyczy),
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.